forkredit.com | Îôîğìëåíèå ó÷àñòêà | vivaspb.com | finntalk.com
Hata
  • XML Parsing Error at 1:456. Error 9: Invalid character
  • XML Parsing Error at 1:442. Error 9: Invalid character

Aktif .

internet_httpDünyan?n en etkili internet ve medya yöneticileri, Cumhurba?kan? Nicolas Sarkozy'nin evsahipli?inde Fransa'da toplan?yor.?ki gün sürecek toplant?n?n kat?l?mc?lar? aras?nda Google, Facebook ve Microsoft'un yöneticileri de var.

Toplant?n?n as?l gündem maddelerinin "internet denetlenmeli mi? ve ne kadar denetlenmeli?" sorular? olmas? bekleniyor.

Toplant?n?n sonuçlar?, Fransa'da önümüzdeki hafta yap?lacak G8 zirvesinde sunulacak.

?nternet ilk defa G8 gündeminde

BBC Türkçe'nin haberine göre, BBC'nin Paris'teki muhabiri Christian Fraser, zengin ülkeleri bir araya getiren G8 grubunun ilk defa internet üzerine bir toplant? düzenliyor olaca??n? aktar?yor.

Fraser, toplant?da tart??man?n internetin gelece?i ile ilgili iki farkl? görü?ün etraf?nda ?ekillenece?ini de ekliyor.

Bu görü?lerden biri, Google ve Amazon gibi yeni ?irketlerin de destekledi?i, internetin hükümet denetiminin d???nda olmas? gerekti?i fikri.

Avrupa'da gittikçe daha yayg?n hale gelen di?er görü? ise, internetin 'a??r?l?klar?'n?n kontrol edilmesine odaklan?yor.

Cumhurba?kan? Sarkozy de, geçen y?l yapt??? bir konu?mada bu görü?ü ifade etmi?ti.

"?nternet yeni bir ke?if sahas?, fethedilecek yeni bir alan. Ancak bir Vah?i Bat? olmas?na izin veremeyiz. ?nsanlar?n, hiçbir s?n?r olmadan, sanat eserlerini talan etti?i, hukuksuz bir yer olamaz" demi?ti, Sarkozy.

ABD, internetin G8 toplant?s?na dahil edilmesi konusunda tereddütlüydü.

ABD Ba?kan? Obama, daha önce yapt??? konu?malarda internet özgürlü?ünün ülke ekonomisi ve d?? politikas? için öneminin alt?n? çizmi?ti.

?nternet çerçevesinde son günlerde ya?anan olaylarla öne ç?kan alanlar aras?nda özel hayat, telif hakk?, rekabet kanunu ve ifade özgürlü?ü de var.

?nternetin ayn? zamanda sosyal payla??m a?lar? arac?l???yla Orta Do?u ve Kuzey Afrika'daki halk ayaklanmalar?nda da önemli rol oynad??? vurgulan?yor.

DKM AR??V?N? GOOGLE'DA ARAYIN

DKM'N?N 1998-2001 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

DKM'N?N 2001-2003 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

DKM'N?N 2003-2009 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

Untranslated Strings Designer

Hiçbiri