forkredit.com | Îôîğìëåíèå ó÷àñòêà | vivaspb.com | finntalk.com
Hata
  • XML Parsing Error at 1:456. Error 9: Invalid character
  • XML Parsing Error at 1:442. Error 9: Invalid character

Aktif .

ET?KETLER:Erdal Güven

Radikal gazetesindeki görevinden ayr?lan ve bugün de kö?esinden okurlar?na veda eden Erdal Güven, NTV'de Ru?en Çak?r'?n haz?rlay?p sundu?u Yaz? ??leri program?nda ayr?l?k gerekçesini aç?klad?.


RAD?KAL BEN?M ?Ç?N ÇALI?ILIR OLMAKTAN ÇIKMI?TI

Ald??? ayr?l?k karar?n?n siyasi bir yönünün olmad???n? söyleyen Güven, ?unlar? söyledi... 
"Gazetecilik mesle?i aç?s?ndan siyasi bir yönü var. Son dönemde izledi?i yay?n politikas?, yönetim anlay??? aç?s?ndan benim için çal???l?r olmaktan ç?km??t?. ..."

Radikal'in art?k eskiden oldu?u gibi "liberal sol" çizgide konumland???n? söylemenin mümkün olmad???n?; ancak hala liberal sol çizgide yaz? kö?e yaz?lar? yazan arkada?lar? oldu?unu da söyleyen Güven, gazetede çal??an kimseyi incitmek istemedi?ini söyledi ve ?öyle devam etti:
"Türkiye solunun çok önemli ismlerinden birisi bir süre Radikal'de yazm??t?. Sonra ba?ka bir gazeteye geçti. Neden ayr?ld???n? anlat?rken, Radikal'deki yay?n kadrosunun fa?izan oldu?unu söyleyemem. Bu bizi fazlas?yla onore etti. Geride kalanlar?n can?n? s?kan bir söylemdi bu. Hepimiz para kazanmak için çal??maya devam ediyoruz. Ama benim için Radikal, eski Radikal olmaktan ç?km??t?, aidiyet ba??m? kaybetmi?tim."

video

DKM AR??V?N? GOOGLE'DA ARAYIN

DKM'N?N 1998-2001 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

DKM'N?N 2001-2003 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

DKM'N?N 2003-2009 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

Untranslated Strings Designer

Hiçbiri