forkredit.com | Îôîğìëåíèå ó÷àñòêà | vivaspb.com | finntalk.com
Hata
  • XML Parsing Error at 1:456. Error 9: Invalid character
  • XML Parsing Error at 1:442. Error 9: Invalid character

SKANDAL 168 YILLIK GAZETEN?N SONU OLDU

Aktif .

newsoftheworldKanun d??? telefon dinleme ile gündeme glene ?ngiltere'nin en çok satan pazar gazetesi News of the World, pazar günü son say?s?n? ç?karacak.

Gazete son günlerde ?ngiltere gündemini kaplayan kanun d??? telefon dinleme skandal? sebebiyle sert ele?tirilere hedef olumu?tu.


Gazeteye reklam veren Ford, Vauxhall gibi ?irketler ya?ananlar sebebiyle News of the World'e reklam vermeyeceklerini aç?klam??lard?.

News of the World'un parças? oldu?u News International Medya grubunun sahibi Ruport Murdoch taraf?ndan yap?lan aç?klama, ?ngiltere'nin en büyük gazetesinin yay?ndan kald?r?laca?? anlam?na geliyor.

Askerlerin aileleri de dinlenmi?

Gazeteye yönelik son iddia bugün Daily Telegraph gazetesinin öne sürdü?ü Irak ve Afganistan'da ölen ?ngiliz askerlerin ailelerinin News of the World gazetesince dinlendi?ini yönündeydi.

Gazetenin siyaset ve ?öhret dünyas?ndan ünlü ki?ilerin telefonlar?n? dinledi?i iddialar? daha önce gündeme gelmi?ti.

Bu iddialara dün de cinayet ve Londra'da 7 Temmuz'daki bombal? sald?r? kurbanlar?n?n ve bu ki?ilerin yak?nlar?n?n telefonlar?n?n da dinlendi?i suçlamas? eklendi.

Daily Telegraph gazetesinin bugünkü iddas?na göre gazete ad?na çal??t??? söylenen özel dedektif Glenn Mulcaire'in dosyalar? aras?nda, Irak ve Afganistan'da ölen askerlerin yak?nlar?na ait telefon numaralar? da ele geçirildi.

?ddialar nas?l geli?ti

News of the World, 2002 y?l?nda cinayete kurban gitmi? bir genç k?z henüz kay?p durumundayken cep telefonundaki mesajlara ula??p gizlice dinlemekle suçlan?yor.

Öldürüldü?ünde 13 ya??nda olan k?z?n mesaj kutusu dolunca baz? mesajlar? silerek yeni mesaj gelmesini sa?layan News of the World, Milly Dowler adl? k?z?n ailesine halen sa? oldu?u yönünde bo? umutlar vermekle suçlan?yor.

Katili daha geçen ay hapse mahkum edilen Milly Dowler'?n ailesi, k?zlar? telefon mesajlar?n? dinleyebildi?ine göre halen sa? oldu?u umudunu ta??yordu.

Bulvar gazetesi News of the World, çarp?c? bir man?et bulmak amac?yla, 7 Temmuz 2005 tarihinde Londra'da toplu ta??ma araçlar?n? hedef alan e?güdümlü sald?r?larda ölenlerin yak?nlar?n?n telefonlar?n? da dinlemekle suçland?.

Gazetenin cep telefonlar?n? özel detektiflere para vererek dinletti?i iddia ediliyor.

BBCturkish.com

DKM AR??V?N? GOOGLE'DA ARAYIN

DKM'N?N 1998-2001 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

DKM'N?N 2001-2003 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

DKM'N?N 2003-2009 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

Untranslated Strings Designer

Hiçbiri