forkredit.com | Îôîğìëåíèå ó÷àñòêà | vivaspb.com | finntalk.com
Hata
  • XML Parsing Error at 1:456. Error 9: Invalid character
  • XML Parsing Error at 1:442. Error 9: Invalid character

GAZETEC?LER ARTIK BAYRAMLARDA TAT?L YAPAB?LECEK...

Aktif .

ET?KETLER:Bayram Gazetesi

Türkiye genelinde yay?n yapan bütün ulusal gazeteler, t?pk? 16 y?l önceye kadar oldu?u gibi bayram günleri yay?nlanmamay? kabul etti…

Böylece Türkiye Gazeteciler Cemiyeti’nin (TGC) 1946-1995 y?llar? aras?nda yay?nlad??? Bayram Gazetesi’nin önümüzdeki Ramazan Bayram?’ndan itibaren tekrar yay?nlanmaya ba?lanmas?n?n önündeki büyük engel kalkm?? oldu.

Bas?n ?lan Kurumu taraf?ndan aylard?r sürdürülen temaslar olumlu sonuçland?.

Gazetelerin bayram günlerinde yay?nlanmamas? için gazete sahipleriyle tek tek görü?en Bas?n ?lan Kurumu yönetimi amac?na ula?t?.

Önümüzdeki Ramazan Bayram?’ndan itibaren t?pk? eskiden oldu?u gibi sadece gazeteci derneklerinin yay?nlad??? ve genellikle i?siz gazetecilerin çal??t?r?ld?klar? “Bayram Gazeteleri” piyasada olacak.

Böylece hem y?llard?r bayram yüzü görmeyen meslekta?lar?m?z normal insanlar gibi bayram günlerinde aileleriyle birlikte olabilecek, hem de i?siz gazetecilere küçük de olsa bir katk? yap?lacak.

Bas?n ?lan Kurumu da bayram günlerinde yay?nlataca?? resmi ilanlar? bayram gazetelerine vererek, bu gazeteleri ç?karmay? üstlenecek olan gazeteci derneklerini destekleyecek.

Ancak bu uygulaman?n tekrar ba?layabilmesi için en büyük gazeteci örgütü olan Türkiye Gazeteciler Cemiyeti’nin de Bayram Gazetesi yay?nlamaya karar vermesi gerekiyor.

??in ilginci y?llard?r ulusal gazetelerin bayram günlerinde yay?nlanmas?na tepki gösteren Türkiye Gazeteciler Cemiyeti yönetimi bu konuda henüz bir görü? birli?ine varm?? de?il…

Baz? yönetim kurulu üyeleri Bayram Gazetesi’nin Cemiyet’e büyük mali yük getirece?ini ve Bas?n ?lan Kurumu’nun ilan deste?iyle bunun alt?ndan kalk?lamayaca??n? belirterek, giri?ime s?cak bakm?yor.

Ancak üyelerin bir bölümü bu eski gelene?in canland?r?lmas?n?n toplumsal bir görev oldu?unu dü?ünüyor.

Konu Cemiyet Yönetim Kurulu’nun pazartesi günü yapaca?? toplant?da ele al?nacak ve karara ba?lanacak.

Hat?rlanaca?? gibi; Türkiye, Ankara ve ?zmir Gazeteciler Cemiyetleri taraf?ndan tam 49 y?l boyunca yay?nlanan bayram gazeteleri, 1995 y?l?nda Sabah Gazetesi’nin o zamanki Genel Yay?n Müdürü Zafer Mutlu’nun, “Biz bayramlarda da yay?nlanaca??z. Bayram günlerinde ulusal gazetelerin yay?nlanmamas? tam bir saçmal?k… Bu uygulama serbest piyasa ekonomisinin ruhuna ayk?r?… Okur, dü?ük kaliteli bayram gazetelerini almaya mecbur b?rak?l?yor” diyerek isyan bayra?? açmas?yla yay?n hayatlar?na son vermi?ti.

Böylece de gazetelerin muhabir ve yaz? i?leri kadrolar? fazla mesai ücreti bile ödenmeden bayram günlerinde de çal??mak zorunda b?rak?lm??t?. (Medyaradar.com)

DKM AR??V?N? GOOGLE'DA ARAYIN

DKM'N?N 1998-2001 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

DKM'N?N 2001-2003 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

DKM'N?N 2003-2009 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

Untranslated Strings Designer

Hiçbiri