forkredit.com | Îôîğìëåíèå ó÷àñòêà | vivaspb.com | finntalk.com
Hata
  • XML Parsing Error at 1:456. Error 9: Invalid character
  • XML Parsing Error at 1:442. Error 9: Invalid character

Aktif .

newsoftheworldNews Of The World'ün eski genel yay?n yönetmeni Neil Wallis telekulak skandal? nedeniyle gözalt?na al?nd?...

 

Türkiye'de bir yandan futbolda ya?anan ?ike skandal? ile ilgili tutuklamalar sürerken, ?ngiltere'de de bas?n camias?nda ya?anan telekulak skandal?na kar??anlara yönelik(kar??t??? iddia edilenlere yönelik) gözalt?lar devam etmekte. Medya devi Rupert Murdoch'?n medya kurmaylar? mercek alt?nda

GENEL YAYIN YÖNETMEN? 'TUTUKLU'
News of the World'ün eski genel yay?n yönetmeni Neil Wallis'in de telekulak skandal? ve polis memurlar?na rü?vetten dolay? bugün gözalt?na al?nmas?yla skandaldan ötürü gözalt?na al?nan ki?i say?s? dokuza yükseldi.

TELEKULAK ?Ç?N POL?SE RÜ?VET ?DD?ASI GENEL YAYIN YÖNETMEN?N? YAKTI
Guardian'a göre, ?ngiliz polis te?kilat? Scotland Yard'?n bir sözcüsü Wallis'in yerel polis merkezinde telefon dinlemeden ötürü sorgulanmak üzere götürüldü?ünü söyledi. Resmi olarak da bu gözalt?yla alakal? olarak "?u an için detaylar? konu?mak için uygun vakit de?il" aç?klamas? geldi.

2009'DA MURDOCH'IN YANINDAN AYRILMI? HALKLA ?L??K?LER ??RKET?NE GEÇM??T?
Wallis News of the World'e People adl? dergiden 2003 y?l?nda gelmi? ve 2007'de de genel yay?n yönetmenli?ine yükselmi?ti. 2009'da News International bünyesinden ayr?lan Wallis bir halkla ili?kiler ?irketinde ba? dan??man olarak görev yap?yor.

CAMERON KARARLI: BU ??E BULA?ANLAR B?R DAHA B?R MEDYA KURULU?UNDA YER ALAMAYACAK
Soru?turman?n daha kimlere kadar uzanaca?? belirsiz, fakat David Cameron yapt??? aç?klamada bu skandala bula?m?? ve suçlu oldu?una karar verilmi? ki?ilerin medya kurulu?unda yer almaktan yahut i?letmekten men edilmesi hususunda kararl?l???n? ortaya koydu.

DKM AR??V?N? GOOGLE'DA ARAYIN

DKM'N?N 1998-2001 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

DKM'N?N 2001-2003 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

DKM'N?N 2003-2009 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

Untranslated Strings Designer

Hiçbiri