forkredit.com | Îôîğìëåíèå ó÷àñòêà | vivaspb.com | finntalk.com
Hata
  • XML Parsing Error at 1:456. Error 9: Invalid character
  • XML Parsing Error at 1:442. Error 9: Invalid character

Aktif .

kukla_basinozgurluguMedya Takip Merkezi’nin (MTM) her ay düzenli olarak haz?rlad??? ay?n medya gündemi raporunun Temmuz ay? sonuçlar?n? yay?nlad?.?ki bine yak?n gazete, dergi, TV kanal? ve haber sitesinde yay?mlanan haberlerin tek tek incelenmesi sonucu gerçekle?tirilen ara?t?rma ile geçen ay?n Türkiye’de en çok konu?ulan olay, ki?i ve kurumlar? belirlendi. Nabz? en çok yükselten geli?meler ise Genelkurmay Ba?kan?’n?n istifas?, ?ike Operasyonu ve 13 ?ehit haberi oldu.

Genelkurmay Ba?kan?’n?n istifas? medyay? kilitledi

Temmuz ay?n?n son günlerinde, Genelkurmay Ba?kan? I??k Ko?aner ile birlikte Kara Kuvvetleri Komutan? Erdal Ceylano?lu, Hava Kuvvetleri Komutan? Hasan Aksay ve Deniz Kuvvetleri Komutan? E?ref U?ur Yi?it’in istifa ederek emekliliklerini istemeleri heyecan yaratt?. ?stifalar?n, Yüksek Askeri ?ura’dan (YA?) hemen önce olmas? da dikkat çekiciydi. Bir anda ülke gündemini de?i?tiren geli?me, medyada büyük yans?ma buldu. Konu, d?? bas?nda da sondakika haberi olarak verildi.

?ehit haberleri üzmeye devam ediyor

Diyarbak?r’?n Silvan ilçesinde 13 ve Van’?n Ba?kale ilçesinde üç askerin ?ehit dü?mesi, bunun yan? s?ra di?er illerden de gelen ve art?? gösteren ?ehit haberleri, ülkede derin üzüntü yaratt?. ?hmaller nedeniyle de sert ele?tirilerin yap?ld??? terör olaylar?, medyan?n en çok yer verdi?i konular aras?nda ilk s?ralara yerle?ti. MTM’nin raporuna göre, Temmuz ay?nda ya?anan terör olaylar?, medyada toplam 30 bin 998 haber ve yaz? ile yans?ma buldu.

Dünyan?n gözleri Norveç’teki terör sald?r?lar?na çevrildi

22 Temmuz 2011 tarihinde Norveç'in ba?kenti Oslo'da yerel saat ile 15:26 sular?nda ba?bakanl?k binas? önünde gerçekle?en bomba sald?r?s? ve Utoya adas?nda ayn? saatlerde gerçekle?tirilen Norveç Sosyal Demokrat Parti yaz kamp?na yap?lan silahl? bask?n, dünya gündemine bomba gibi dü?tü. Terör olaylar?, hem Türk hem dünya medyas?nda geni? yank? uyand?rd?.

Tekirda? merkezli deprem korkuttu

25 Temmuz’da Tekirda?’da meydana gelen ve ?stanbul’da da hissedilen deprem, medyada da geni? yans?ma buldu. Deprem, medyada toplam 6 bin 229 haber/yaz? ile yans?ma buldu.

Ay?n dikkat çeken di?er geli?meleri ise Merkez Bankas?’n?n dövize müdahale etmesi ve ünlü ?ngiliz ?ark?c? Amy Winehouse’un ölümü oldu.

S?YASET GÜNDEM?

Rapora göre; Temmuz ay?na damgas?n? vuran parti, önceki aylarda da oldu?u gibi AKP oldu. 12 Haziran’da yap?lan genel seçimlerin ard?ndan, yeni kabinenin seçilmesi, medyan?n yak?n markaj? alt?ndayd?. Ay boyunca toplam 49 bin 248 haber/yaz?da bahsi geçen AKP, 298 saat süreyle ekranlarda yer ald?.

Temmuz ay?nda medyada en çok yans?ma sa?layan ikinci parti CHP oldu. Genel seçimlerin ard?ndan CHP milletvekillerinin yemin etmemesi ile ya?anan kriz ve K?l?çdaro?lu‘nun AKP ile görü?meleri sonucunda uzla?maya var?lmas?, bas?n?n yak?ndan takip etti?i geli?melerdi. MTM’nin verilerine göre Temmuz ay?nda gazete, dergi, TV kanal? ve haber siteleri toplam?nda 46 bin 47 haberde bahsi geçen partinin ekran yans?mas? ise 460 saate ula?t?.

??TE, AYIN EN ÇOK KONU?ULAN S?YAS? PART?LER?;

1.  AKP (49 bin 248 haber/yaz?)
2.  CHP (46 bin 47 haber/yaz?)
3.   BDP (27 bin 80 haber/yaz?)
4.   MHP (15 bin 887 haber/yaz?)
5.    SP (2 bin 23 haber/yaz?)

*MTM Medya Takip Merkezi'nin, Temmuz ay?nda 2 bine yak?n gazete, dergi, TV kanal? ve haber sitesinde yapt??? medya takibi sonuçlar?ndan derlenmi?tir.

ERDO?AN’IN HABER SAYISI KILIÇDARO?LU’NUN ÜÇ KATI!

Ayn? rapora göre, ay?n en çok konu?ulan siyasetçisi Ba?bakan Recep Tayyip Erdo?an oldu. Ba?bakan Erdo?an’?n Yeni Bakanlar Kurulu listesini belirleyerek Cumhurba?kan?’na sunmas?, medyada geni? yer ald?. Ba?bakan ay boyunca 50 bin 804 haber/yaz? ile yans?ma bulurken, ekranlar?n ona ay?rd??? süre ise 452 saati buldu.

Rapora göre, ay?n en çok konu?ulan ikinci ismi Kemal K?l?çdaro?lu oldu. K?l?çdaro?lu, CHP’nin Ergenekon’dan tutuklu san?klar? Mehmet Haberal ve Mustafa Balbay’?n tahliye edilmemesini protesto etmek için ba?latt??? yemin krizi ve ard?ndan yemin krizinin çözülmesi için AKP ile uzla?ma yoluna gitmesi konular?yla medyan?n markaj?ndayd?. Temmuz ay? boyunca 17 bin 612 habere konu edilen K?l?çdaro?lu’nun ekranlarda kalma süresi ise 149 saat oldu.

TBMM’N?N YEN? BA?KANI Ç?ÇEK, MEDYANIN DA GÖZDES? OLDU…

Ankara AKP Milletvekili Cemil Çiçek, Temmuz ay?n?n sürpriz ç?k?? yakalayan isimleri aras?nda yerini ald?. TBMM Ba?kanl?k seçimi oylamas?nda adaylardan 322 oy alarak, meclis ba?kan? olan Çiçek, medyada 11 bin 970 habere konu edildi.

??TE, AYIN EN ÇOK KONU?ULAN S?YAS?LER?;

1.                 Recep Tayyip Erdo?an (50 bin 804 haber/yaz?)
2.                 Kemal K?l?çdaro?lu (17 bin 612 haber/yaz?)
3.                 Cemil Çiçek (11 bin 970 haber/yaz?)
4.                 Abdullah Gül (11 bin 932 haber/yaz?)
5.                 Ahmet Davuto?lu (7 bin 792 haber/yaz?)
*MTM Medya Takip Merkezi'nin, Temmuz ay?nda 2 bine yak?n gazete, dergi, TV kanal? ve haber sitesinde yapt??? medya takibi sonuçlar?ndan derlenmi?tir.

EKONOM? GÜNDEM?

Ekonomi medyas?nda geçti?imiz ay?n en çok konu?ulan konusu ihracat oldu. ?hracat konusu, ay boyunca 14 bin 810 haberle yans?ma buldu. ?hracat konusunu, 14 bin 213 haber ile vergi konusu takip etti. Merkez Bankas?’n?n dövize müdahale etmesi de, ay?n en çok dikkat çeken geli?melerinden bir di?eriydi.

THY’N?N HABERLER? YÜZDE 17 ARTI? GÖSTERD?…

Ara?t?rmaya göre, Temmuz ay?nda haberlerinde yüzde 17’lik bir art??la bas?nda en çok yans?ma sa?layan firma THY oldu. THY’nin Manchester Havaalan?’nda yeni ofis açmas?, Temel Kotil’in aç?klamalar?, Skytrax ?irketi taraf?ndan “Avrupa’n?n en iyi havayolu” seçilmesi konular?, medyada en çok yans?ma bulan ba?l?klard?. THY’nin medyada toplam 5 bin 627 haber/yaz?da bahsi geçti.

AYIN D?KKAT ÇEKEN GEL??MELER?;

·   Neta? Telekomünikasyon, Roketsan ile yaz?l?m ve donan?m geli?tirilmesi için sözle?me imzaland???n? duyurdu.
·   Tasarruf Mevduat? Sigorta Fonu (TMSF), Birle?mi? Milletler karar? uyar?nca Libya'n?n Türkiye'deki finans faaliyeti Arap Türk Bankas?'na el koydu.
·     Markafoni hisselerinin yüzde 70'e yak?n?, 129 ülkede faaliyet gösteren, 23 milyar dolarl?k multimedya ?irketi Naspers'a ba?l? MIH-Allegro taraf?ndan sat?n al?nd?.
·    Akbank, finans yay?nlar?ndan Global Banking and Finance Review taraf?ndan yap?lan de?erlendirmede, 2011 y?l?nda 'Türkiye'nin En iyi Bankas?' seçildi.
·    Garanti Bankas?, dünyan?n önde gelen ayl?k ekonomi dergisi Euromoney taraf?ndan 11. kez "Türkiye'nin En ?yi Bankas?'' seçildi.
·    Sanko Holding, Airfel'in Japon klima devi Daikin taraf?ndan sat?n al?nmas? için anla?maya var?ld??? aç?klad?.
·   Turkcell Global Bilgi, ça?r? merkezi sektörünün dünya çap?ndaki en prestijli organizasyonlar?ndan ContactCenterWorld.com'un düzenledi?i ve sektörün en iyilerinin seçildi?i "2011 Top Ranking Performers" ödüllerinde "En ?yi Ça?r? Merkezi" ve "En Te?vik Edici Proje" kategorilerinde birincilik, "En ?yi Teknoloji ?novasyonu" kategorisinde ise ikincilik ödülü ald?.

DKM AR??V?N? GOOGLE'DA ARAYIN

DKM'N?N 1998-2001 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

DKM'N?N 2001-2003 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

DKM'N?N 2003-2009 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

Untranslated Strings Designer

Hiçbiri