forkredit.com | Îôîğìëåíèå ó÷àñòêà | vivaspb.com | finntalk.com
Hata
  • XML Parsing Error at 1:456. Error 9: Invalid character
  • XML Parsing Error at 1:442. Error 9: Invalid character

ATV VE AHABER'?N SOMAL? YARDIM PROGRAMINDAN 40 M?LYON TL TOPLANDI...

Aktif .

atv_yardimATV ile A HABER'in gerçekle?tirdi?i ortak yay?nda tüm Türkiye Somali'ye yard?m için yar??t?. Toplanan toplam yard?m miktar? 40 milyon TL'yi geçti... 

 

Yay?na telefonla ba?lanan binlerce vatanda? da Somali'deki felaketin sar?lmas? için katk?da bulundu. 

SABAH Gazetesi öncülü?ünde ba?lat?lan yard?m kampanyas?na destek için ATV ve A HABER'in dün geceki ortak yay?nda Somali'ye yard?m ya?d?.

Müge Anl? ve Cem Ö?retir'in sundu?u gecede bütün Türkiye tek yürek oldu. ??adamlar?, sanatç? ve sporcular?n ba??? yapt??? gecede, 7'den 70'e herkes küçük de olsa katk?da bulunarak Somali'deki felaketin yaralar?n? sarmaya çal??t?. Gece boyunca Kenan I??k, Demet Akba?, Haluk Bilginer, Salih Kalyon, Funda Eryi?it, ?brahim Sadri, Cemal Hünal, Selçuk Yöntem, Ali ?l, Yeliz Kovanc?, Dil?ad Çelebi, Acun Il?cal?, R?dvan Dilmen ve Ali A?ao?lu telefonda ba??? toplad?. ?lk iki saatte toplam 15 milyon lira yard?m topland?. 

?LK BA?I? AHMET ÇALIK'TAN

Somali ?çin ?nsanl?k Vakti slogan?yla düzenlenen yard?m kampanyas?nda ilk ba???? Çal?k Holding Yönetim Kurulu Ba?kan? Ahmet Çal?k yapt?. Çal?k, kampanyaya 500 bin TL ba??? ile kat?ld?. Cem Ö?retir, yay?n boyunca al?nan reklamlar?n geliri olan 412 bin TL'nin de kampanyaya aktar?laca??n? söyledi. Stüdyoda ba????n siftah?n? ise Müge Anl? yapt?. Müge Anl?, kampanyaya 20 bin TL ba???lad?. Televizyonlar? ba??ndaki vatanda?larda 2868'e k?sa mesaj atarak 5 TL ba??? yapt?lar. Canl? yay?nda Buket Uzuner, Be?ir Ayvazo?lu'nun Somali için yazd??? metinler de Somali'den foto?raflar e?li?inde seslendirildi.

ÇOCUKLAR HARÇLIKLARINI BA?I?LADI

Kampanyaya telefonla kat?lan çocuklar da harçl?klar?n? ba???lad???n? söyledi.Ceren Y?lmaz harçl?klar?ndan biriktirdi?i 100 TL'yi ba???lad?. Bunun üzerine oyuncu Salih Kalyon, "Bu rakam küçük ama, gönüller çok büyük" dedi. Programa çe?itli okullardan ö?renciler de kat?larak kumbaralar?nda biriktirdikleri harçl?klar?n? ba???lad?. Ö?renciler, ekran ba??ndaki ya??tlar?na Somali'deki arkada?lar?na yard?m yapmaya ça??rd?. Koç Holding Yönetim Kurulu Ba?kan? Mustafa Koç, Ba?bakanl?k'?n yard?m fonuna 2 milyon TL ba???lad?klar?n? söyledi. Sabanc? Holding de kampanyaya 1 milyon TL destek verdi. Telefonla canl? yay?na ba?lanan S?NPA? Yönetim Kurulu Ba?kan? Ömer Faruk Çelik, kampanyaya 1 milyon TL ba??? ile desek verdiklerini söyledi.

A?AO?LU'NDAN 2.5 M?LYON L?RA

Stüdyodaki programa kat?lan i?adam? Ali A?ao?lu, 2,5 milyon TL ba???lad???n? belirterek, "Art?k Türkiye eski Türkiye de?il. Bugün art?k dünyaya yard?m eden bir hale geldi ülkemiz. Böyle iddial? bir ülke olmaktan her zaman gurur duydum. Somali'deki çocuklar da bizim çocuklar?m?z. Bu ?ekilde ya?amlar?n?n sona ermesini insan olarak kabul edemiyorum" dedi. Oyuncu Cemal Hünal, "Somali art?k bu yüzy?l insanlar?n?n bir yaras? haline geldi. Bu resimler 30 y?l önce de ayn?yd?. Umar?m bu kampanya bir uyan?? yarat?r" diye konu?tu. Oyuncu Selçuk Yöntem, "Sonuna kadar destekliyorum. Çok önemli bir kampanya olarak görüyorum. Benzer bir kampanyay? kendi ülkemiz için de yapal?m" dedi. S?rma Grubu Yönetim Kurulu Ba?kan? Davut Di?li, kampanyayla Türkiye'nin duyarl?l??a davet edildi?ini belirterek, "Biz de bu kampanyaya duyars?z kalamay?z. 80 bin TL kar??l???nda 10 konteyn?r su ba???l?yoruz" Türk K?z?lay? Genel Müdürü Ömer Ta?l?, Somali'den telefonla yay?na kat?larak, "Türkiye'nin bu hassasiyeti ve milletimizin co?ku dolu kat?l?m? burada yank?lan?yor" diye konu?tu. Kampanyaya 50 bin TL yard?m yapan ve telefonla da ba??? yapan Acun Il?cal?, tüm Türkiye'yi yard?ma ça??rd?.
DAVUTO?LU SOMAL?'DEN ARADI

Güney Afrika'dan telefonla yay?na kat?lan D??i?leri Bakan? Ahmet Davuto?lu, ATV ve A Haber'e te?ekkür ederek, "Somali halk? ç??l???n?n duyulmas?n? bekliyor. Biz bu ç??l??? kar??l?ks?z b?rakmayaca??z" dedi. Canl? yay?n boyunca Avrupa Konutlar? ?cra Kurulu Ba?kan? Süleyman Çetinsaya 1 milyon TL, Atasay Kuyumculuk Yönetim Kurulu Ba?kan? Cihan Kamer 500 bin TL, Sur Yap? Yönetim Kurulu Ba?kan? Altan Elmas, 500 bin TL ba??? yaparak, Özdilek Grubu Yönetim Kurulu Ba?kan? Hüseyin Özdilek 200 bin TL, T?M Ba?kan? Mehmet Büyükek?i 100 bin, ?stanbul Ticaret Borsas? 1 milyon lira ba???ta bulundu. Atletico Madrid'e transfer olan futbolcu Arda Turan da telefonla yay?na kat?larak destek ça?r?s?nda bulundu. Dün geceki kampanyada 20 milyon 770 bin lira ba??? yap?l?rken Turkuvaz Grubu'nun toplad??? toplam ba??? 40 milyon liray? geçti. 

Erdo?an: Somali'yi görmeden Türkiye'nin k?ymeti bilinemez

Ba?bakan Erdo?an, Somali ziyaretinden dönü?te uçaktan iner inmez ?stanbul Atatürk Havaliman?'ndan canl? yay?na kat?ld?. Erdo?an ?öyle konu?tu: "7' den 70'e herkes orada bir sefaleti ya??yor. Daha önce Darfur'a gittim, Darfur ile Mogadi?u'yu mukayese edemiyorum.Yiyecek, su, elektrik bulmada imkanlar? sözkonusu de?il. Hele sa?l?k hizmetleri konusunda korkunç bir infial var." Televizyondaki görüntülerin Türk milletinin duyarl?l???n? artt?raca??n? belirten Erdo?an, "baz?lar? bir kafa bulan?kl???, zihin bulan?kl???, böyle bir kar??t?rman?n içersinde. Diyorlar ki Türkiye'de bu kadar aç sefil varken orada ne i?imiz var. Sevgili milletime ?unu hat?rlatmak istiyorum. Somali görülmeden buran?n k?ymeti anla??lmaz. Mukayesesi kabil de?il. Ancak görülünce bu anla??l?r" dedi. Erdo?an, "SABAH grubunun ba?latt??? bugün de atv'nin yapt??? kampanyan?n?n ve benzer kampanyalar?n hepsinin bu koordinasyon içinde yerini bulmas?n?n anlaml? olaca??na inan?yorum." diye konu?tu. atv'nin gayretinin çok farkl? bir ses oldu?unu belirten Erdo?an, bu yard?mlar?n süreklili?inin önemine dikkat çekti.

DKM AR??V?N? GOOGLE'DA ARAYIN

DKM'N?N 1998-2001 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

DKM'N?N 2001-2003 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

DKM'N?N 2003-2009 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

Untranslated Strings Designer

Hiçbiri