forkredit.com | Îôîğìëåíèå ó÷àñòêà | vivaspb.com | finntalk.com
Hata
  • XML Parsing Error at 1:456. Error 9: Invalid character
  • XML Parsing Error at 1:442. Error 9: Invalid character

TRT VE ANADOLU AJANSI KARAYILAN HABER?NDE YANLI? YAPMADI...

Aktif .

bulent_arinc_300TRT Genel Müdürü ?brahim ?ahin'in ard?ndan Hükümet Sözcüsü ve Ba?bakan Yard?mc?s? Bülent Ar?nç da TRT ile Anadolu Ajans?'n?n Karay?lan'la ilgili haberinde yanl?? yapmad??? söyledi... 

Ar?nç, Bakanlar Kurulu toplant?s?n?n ard?ndan bas?n mensuplar?n?n sorular?n? yan?tlad?. 

Bülent Ar?nç, ''Karay?lan ile ilgili iddialar çok tart???ld?. Özellikle bu iddialar üzerinden hem TRT hem Anadolu Ajans? ciddi bir ?ekilde ele?tirildi.  TRT ve Anadolu Ajans?'na gelen ele?tirileri siz nas?l de?erlendiriyorsunuz?'' sorusuna ?u yan?t? verdi:

"TRT ve Anadolu Ajans?, Karay?lan'?n ?ran'da yakaland??? konusuyla ilgili yay?n yapt?. Bu yay?nlar?n do?ru olmad??? bir ?ekilde ifade edildi. Bundan dolay? her iki kuruma da ele?tiriler yöneltildi. Ele?tiri çok önemli bir hakt?r. Bunu kim yaparsa yaps?n buna sayg? duyar?z. Bildi?iniz gibi, parti içinden, parti yetkilisi arkada?lar?m?z da bu haberleri yapm?? olmas?ndan dolay? TRT ve AA'y? ele?tirdi. 

Bizim ald???m?z bilgiye, istihbarata göre, böyle bir konunun olabilece?i söylendi?inde TRT biraz da ihtiyat pay?yla, 'yakaland? m??' sorusuyla bunu gündeme getirdi. Önce 'belki yakaland?' daha sonra 'yakaland? m??' ?eklinde gündeme getirdi. TRT uzun bir süre son dakika haberleri olarak bunu geçti sonunda da teyit edilmedi?ini duyurdu. Bence objektif ve do?ru bir habercilik yapt?. Arkas?ndan AA san?yorum Fars Haber Ajans?'na dayal? olarak, Burucerdi'nin, yani bu konularla yak?ndan ilgisi bulunan ki?inin, 'Biz PKK'n?n iki numaral? ismini yakalad?k' veya 'PKK'n?n iki numaral? ismi elimizde' ?eklinde bir beyanda bulundu?unu tespit ettik. Ajans?m?z bunun üzerine gitti, haberi do?rulatt?. Ancak bu iki numaral? isim kimdir? Murat Karay?lan m?d?r, Murat Kaçmaz m?d?r? Evet, ad?n?n Murat oldu?u söyleniyor ama bir sürü Murat var. Hangisidir, o aç?klamay? yapmad?lar. Bu ?ran'a ait bir yöntem olabilir. Biz bunu teyit edemedi?imiz için sadece bu haberi vermekle yetindik. Yani Burucerdi'nin 'PKK'n?n iki numaral? ismi elimizdedir' aç?klamas? ile yetinmek zorunda kald?k.''

"??in içinde bir ?eyler var"

Di?er kanallar ve ajanslar?n, TRT ve Anadolu Ajans?'n? dayanak göstererek haber yapabileceklerini belirten Ar?nç, bu kanal ve ajanslar?n da teyit edilmeyen bir haber olarak bu haberi kendi envanterlerine geçirdiklerini söyledi.

Bülent Ar?nç, ?unlar? kaydetti:

''Dolay?s?yla siz teyit edilmemi? bir haberi niçin böyle verdi diyerek iki kanal?m?z? da suçlayabilirsiniz, ele?tirebilirsiniz. Ama biz bu konuda çok büyük bir yanl?? yapt???m?z kanaatinde de?iliz.

Bak?n?z, daha sonralar? PKK ile do?rudan ba?lant?l? olan veya baz? televizyon kanallar? ile internet habercili?i yapan yerlerde '?imdi Karay?lan aç?klama yapacak' man?eti veya haberi geçmesine ra?men canl? yay?nlar yap?lamad?, eski görüntüler ve ar?iv görüntüleri kullan?ld?. ?u anda bile Karay?lan'?n bizzat kendi ifadesi ile ve görüntüsüyle bir haber yap?labilmi? de?il. ??in içinde bir ?eyler var ama henüz aç?klayabilmi? veya görebilmi? de?iliz. Hem operasyon öncesinde ve sonras?nda bize bu ?ahsa ait bir haber, bir ses, bir görüntü ?u anda yay?nlanm?? da de?il. Nerededir, kimlerle beraberdir, ne yapmaktad?r? Do?rusu bir meçhulün kar??s?nday?z.''

DKM AR??V?N? GOOGLE'DA ARAYIN

DKM'N?N 1998-2001 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

DKM'N?N 2001-2003 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

DKM'N?N 2003-2009 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

Untranslated Strings Designer

Hiçbiri