forkredit.com | Îôîğìëåíèå ó÷àñòêà | vivaspb.com | finntalk.com
Hata
  • XML Parsing Error at 1:456. Error 9: Invalid character
  • XML Parsing Error at 1:442. Error 9: Invalid character

Aktif .

genelkurma_cumhurbaskani

Genelkurmay Ba?kanl???, baz? bas?n yay?n organlar?nda 30 A?ustos tebrikat? konusunda yer alan haberler hakk?nda yaz?l? aç?klama yapt?.

30 A?ustos Zafer Bayram? tebrikat töreninin Genelkurmay Ba?kanl??? karargah?nda Cumhurba?kan? taraf?ndan yap?lmas? ile ilgili olarak bayram tatili süresince yap?lan yanl?? baz? yaz?l? ve sözlü yay?mlar üzerine a?a??daki bilginin kamuoyu ile payla??lmas?nda fayda görüldü?ü belirtilen aç?klama ?öyle:


TEBR?KLER? GÜL KABUL ETM??T?
"1. 30 A?ustos Zafer Bayram? tebrikat töreninin Genelkurmay Ba?kanl??? karargah?nda Say?n Cumhurba?kan? taraf?ndan yap?lmas? ile ilgili olarak bayram tatili süresince yap?lan yanl?? baz? yaz?l? ve sözlü yay?mlar üzerine a?a??daki bilginin kamuoyu ile payla??lmas?nda fayda görülmü?tür.
2. Ba?bakanl???n "Ulusal ve Resmi Bayramlarda Yap?lacak Törenler Yönetmeli?i"ne göre 30 A?ustos 2010 dahil daha önceki y?llarda tebrikat töreni Genelkurmay Ba?kanl??? karargah?nda Genelkurmay Ba?kan? ve üç kuvvet komutan? taraf?ndan yap?lm??t?r.
3. Ancak 07 Eylül 2010 tarihinde yönetmelikte yap?lan bir de?i?iklikle 2011 y?l?ndan itibaren 30 A?ustos Zafer Bayram? tebrikat?n?n Genelkurmay Ba?kanl??? karargah?nda Say?n TBMM Ba?kan?, Say?n Ba?bakan ve Genelkurmay Ba?kan? üçlüsü taraf?ndan yap?laca?? belirtilmi?tir.


B?Z TEKL?F ETT?K KABUL GÖRDÜ
4. Bu durum üzerine Genelkurmay Ba?kan?; yeni düzenlemenin bayram?n mana ve önemine uygun dü?medi?ini, yaln?z Zafer Bayram? de?il tüm ulusal bayramlarda Türk Milleti ad?na bayram tebrikatlar?n?n Say?n Cumhurba?kan? taraf?ndan yap?lmas?n?n, ayr?ca Zafer Bayram?nda da anayasam?za göre bar??ta ba?komutanl?k s?fat?n? ta??yan Say?n Cumhurba?kan?n?n huzurunda yap?lmas?n?n daha uygun olabilece?ini önce Say?n Ba?bakana bilahare Say?n Cumhurba?kan?na teklif etmi?, bu teklif kabul görmü? ve uygulanm??t?r."


DKM AR??V?N? GOOGLE'DA ARAYIN

DKM'N?N 1998-2001 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

DKM'N?N 2001-2003 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

DKM'N?N 2003-2009 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

Untranslated Strings Designer

Hiçbiri