forkredit.com | Îôîğìëåíèå ó÷àñòêà | vivaspb.com | finntalk.com
Hata
  • XML Parsing Error at 1:456. Error 9: Invalid character
  • XML Parsing Error at 1:442. Error 9: Invalid character

TAHA AKYOL 19 YILDIR YAZDI?I M?LL?YET'TEN AYRILDI

Aktif .

ET?KETLER:Taha Akyol

taha_akyolHürriyet'e geçece?i söylenen Taha Akyol Milliyet okuruna veda etti. 19 y?ld?r Milliyet'te yazan Akyol, 'Zor Bir Veda' diyerek gazetesinden ayr?ld?.

 

??te Akyol'un veda yaz?s?

BUGÜN sevgili Milliyet’e ve Milliyet okurlar?na veda ediyorum. Hayat?m?n en zor yaz?s?d?r bu... Vedala?malar zordur ama yirmi y?la yak?n bir beraberlikten sonra daha bir zor...


Milliyet’te ilk yaz?m 3 Temmuz 1992 Cuma günü ç?km??t?. O zaman gazetedeki resmime bakt?m, saçlar?m simsiyah bir genç adamm???m. Aradan on dokuz y?l iki ay geçmi?; saçlar?m?n Milliyet’te a?armaya ba?lad???n? söylemek, benim için bir onurdur. Zira, Milliyet daima sayg?n bir gazete oldu, o sayg?nl?ktan elbette ben de nasibimi ald?m ve gazetenin sayg?nl???na katk?da bulunmak için ben de titizlikle çal??t?m, kö?e yaz?lar?m?, haber ve dizi yaz?lar?m? özenle kaleme ald?m, üslup seviyesini hiçbir zaman dü?ürmedim.


Bu on dokuz y?l iki ay içinde yaz?lar?ma hiçbir müdahale olmad?, yaz?lar?m?n yönü hakk?nda en ufak bir telkin bile yap?lmad?. D??ar?dan bask? giri?imleri oldu?unda, bütün Milliyet yazarlar? gibi ben de Milliyet’i yan?mda buldum.
Okurlar?ma da ?unu söylemek isterim, sizi daima ciddiye ald?m, sayg? duydum; yaz?lar?m? daima özenle, ara?t?rarak, ne dü?ünüyorsam aynen yazma dürüstlü?üyle kaleme ald?m.
Milliyet okurlar?na, Milliyet’in birlikte çal??t???m bütün yöneticilerine, bütün Milliyet çal??an? arkada?lar?ma te?ekkür ediyorum, mutluluk ve ba?ar?lar diliyorum. Ho?ça kal?n...

DKM AR??V?N? GOOGLE'DA ARAYIN

DKM'N?N 1998-2001 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

DKM'N?N 2001-2003 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

DKM'N?N 2003-2009 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

Untranslated Strings Designer

Hiçbiri