forkredit.com | Îôîğìëåíèå ó÷àñòêà | vivaspb.com | finntalk.com
Hata
  • XML Parsing Error at 1:456. Error 9: Invalid character
  • XML Parsing Error at 1:442. Error 9: Invalid character

Aktif .

murdoch_telekulakMedya devi Rupert Murdoch, öldükten sonra telefon mesajlar?n?n gizlice dinlendi?i anla??lan 13 ya??ndaki Milly Dowler’?n ailesine 3 milyon sterlin tazminat ödemeyi önerdi.

Murdoch’?n ?ngiltere’deki ?irketlerinin üst çat? kurulu?u News International, alt?nda faaliyet gösteren ancak telekulak skandal?n?n patlak vermesi sonucu kapat?lan 168 y?ll?k News of the World (NotW) gazetesi çal??anlar?n?n kar??t??? olay sebebiyle, Dowler’in ailesine ülke tarihinde rekor bir ücret olan 3 milyon sterlin vermeyi teklif etti. Bu mebla??n ödenmesi halinde, ?ngiltere’de bir gazetenin ?imdiye kadar ödeyece?i en yüksek tazminat olaca?? belirtilirken, tabloid gazetelerinin daha önce ünlü ki?ilere ödedi?i tazminatlar?n bunun yan?nda gölgede kald??? kaydediliyor.

Koalisyon hükümetinin küçük orta?? Liberal Demokrat Partisi lideri ve ba?bakan yard?mc?s? Nick Clegg ise, ne kadar büyük miktarda tazminat ödenirse ödensin, hiçbir ?eyin Murdoch’? temize ç?karmayaca??n? bu telekulak davas?n?n üzerini örtemeyece?ini belirtti.

NotW muhabirlerinin,13 yai?nda öldürülen Milly Dowler isimli genç k?z?n telefon mesajlar?n? dinledi?i ve yeni mesajlar?n gelmesini sa?lamak için mevcut olanlar? da sildikleri ortaya ç?km??t?. Bu durum Milly Dowler’in ailesinin, k?zlar?n?n ya??yor olabilece?i umuduna kap?lmas?na neden olmu?tu. Bu olay?n ortaya ç?kmas? sonucu ise telekulak skandal? iyice alevlenmi? ve medya Murdoch’? a??r ?ekilde ele?tirmi?ti. Avustralya as?ll? 80 ya??ndaki medya patron ise bunun üzerine NotW gazetesini kapatma karar? alm?? ve o?lu James Murdoch ile birlikte meclis komisyonu önünde ifade vermek zorunda kalm??t?.

Gazetelerde yer alan haberlere göre medya patronu Rupert Murdoch, öldükten sonra telefon mesajlar? dinlendi?i anla??lan Milly Dowler ad?ndaki genç k?z?n ailesine 3 milyon sterlin önerdi.Guardian gazetesi, News of the World muhabirinin, genç k?z?n telefon mesajlar?n? dinledi?ini, yeni mesajlar? dinleyebilmek için de mevcut olanlar? sildi?ini yaz?yor. Gazeteye göre bu durum ailesinin, k?zlar?n?n ya??yor olabilece?i umuduna kap?lmas?na neden olmu?tu. Skandal, bu olay?n ortaya ç?kmas?yla alevlenmi?, News of the World kapat?lm??, telefonlar? dinlenen daha binlerce ki?inin oldu?u anla??lm??t?.

Times gazetesi, bunun bir gazetenin ödemeyi teklif etti?i en yüksek tazminat oldu?unu yaz?yor ve bulvar gazetesinin ?imdiye dek ?öhretli isimlere ödedi?i tazminatlar?n bu mebla? kar??s?nda gölgede kald??? yorumunu yap?yor. Independent gazetesi de dev tazminat?n Dowler'?n ailesi ile genç k?z?n ad?na kurulan vak?f aras?nda payla?t?r?laca??n? belirtiyor.

DKM AR??V?N? GOOGLE'DA ARAYIN

DKM'N?N 1998-2001 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

DKM'N?N 2001-2003 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

DKM'N?N 2003-2009 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

Untranslated Strings Designer

Hiçbiri