forkredit.com | Îôîğìëåíèå ó÷àñòêà | vivaspb.com | finntalk.com
Hata
  • XML Parsing Error at 1:456. Error 9: Invalid character
  • XML Parsing Error at 1:442. Error 9: Invalid character

Aktif .

ugurdundar_mujdatgezenStar TV Ana Haber Genel Yay?n Yönetmeni ve anchormani U?ur Dündar, Star TV'nin Do?u? Grubu taraf?ndan sat?n al?nmas?n?n ard?ndan konu?tu. 

 

"BASIN ÖZGÜRLÜ?Ü BASKI ALTINDADIR"

Do?an Grubu'nun içinde bulundu?u s?k?nt?lar nedeniyle küçülme stratejisi izledi?ini ve bu kapsamda Star TV'nin sat??? görü?melerine ba?land???n? belirten Dündar, "Çe?itli spekülasyonlar yap?l?yor. U?ur Dündar'?n taht? sallan?yor, yok orada çal??acak, yok burada çal??acak ?eklinde. Böyle bir süreçte sahip ç?k?lmas?, konu?ulmas? gereken U?ur Dündar ve Y?lmaz Özdil de?il, bas?n özgürlü?üdür. Art?k havada uçan ku?lar bile biliyor ki bas?n özgürlü?ü bask? alt?ndad?r" dedi.

"STAR TV ?ZLENMEYE BA?LADI"

Star TV'de göreve geldiklerinde Cem Uzan döneminden kalma prestij kayb?n?n devam etti?ini, reytinglerinin kötü oldu?unu kaydeden Dündar, kendileriyle birlikte Star TV'nin izlenir hale geldi?ini kaydederek, "Ana Haber bülteni AB kesiminde izlenmeye ba?land?. Genel seçimlerin yap?ld??? gecede hem AB'de hem Total'de rakiplerimize fark att?k.Programlar? seyredilmeyen Star TV belini do?rulttu. 3.haber kanal? olmay? ba?ard?." diye konu?tu.

"AYDIN DO?AN'LA MUTLUYUZ"

K?sa bir süre görev yapt??? Star TV dönemi hariç Hürriyet ve ba?l? oldu?u kanallar d???nda ba?ka bir yerde çal??mad???n? ifade eden U?ur Dündar, "Ayd?n Do?an bey bu sektörde kald??? sürece biz Ayd?n beyle kalmaktan mutlu oluruz. ?stedi?i sürece burada seve seve çal???r?z. Ayd?n bey ?unu da diyebilir.'Durumumu biliyorsunuz.Sa?olun, te?ekkürler' der, sar?l?r kucakla??r?z. 5 dakikada da yerimizi bo?alt?r?z" dedi.

"SATILIK DE??L?Z"

Gazetecilerin televizyon binalar? gibi, stüdyolar gibi, masalar gibi sat?l?k olmad???n? dile getiren Dündar, "Benim için taht? gidiyor, yok efendim ?unu gidiyor, bunu gidiyor diyenlere sözüm. Ben hiçbir zaman aynaya bak?p tükürme gibi bir duyguyu hiç hissetmedim. Aynaya bakt???mda mutlu oldum. Bunlar? söyleyenler ne olacak bu medyan?n hali diye kafa yorsalar aynaya bak?p tükürmek gibi bir duyguyu ya?amazlar." dedi. (Ensonhaber.com)

DKM AR??V?N? GOOGLE'DA ARAYIN

DKM'N?N 1998-2001 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

DKM'N?N 2001-2003 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

DKM'N?N 2003-2009 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

Untranslated Strings Designer

Hiçbiri