forkredit.com | Îôîğìëåíèå ó÷àñòêà | vivaspb.com | finntalk.com
Hata
  • XML Parsing Error at 1:456. Error 9: Invalid character
  • XML Parsing Error at 1:442. Error 9: Invalid character

TEKNOLOJ? DEHASI JOBS HAYATINI KAYBETT?...

Aktif .

ET?KETLER:ApplelSteve Jobs

ipad2_300Sa?l?k sorunlar? nedeniyle bir süre önce Apple'?n Üst Yöneticili?i görevinden istifa eden Steve Jobs 56 ya??nda hayata gözlerini yumdu.

Teknoloji dünyas?n?n en önemli isimlerinden, Apple'?n patronu Steve Jobs hayat?n? kaybetti.

Apple ?irketinden yap?lan k?sa aç?klamada, kurucular?ndan Steve Jobs'un 56 ya??nda öldü?ü bildirildi.

Aç?klamada, "Steve Jobs'un aram?zdan ayr?ld???n? derin üzüntüyle bildiriyoruz. Steve'in zekas?, tutkusu ve enerjisi, hayat?m?z? zenginle?tiren ve geli?tiren say?s?z bulu?un kayna?? oldu. Dünya, Steve sayesinde ölçülemez derecede daha iyi bir yer" denildi.

Jobs, A?ustos ay?nda sa?l?k sorunlar? nedeniyle Apple'?n üst yöneticili?i (CEO) görevinden istifa etmi?ti. Apple'? dünyan?n en büyük ?irketlerinden biri haline getiren yarat?c? güç olarak görülen Jobs, yerini sa? kolu olarak bilinen Tim Cook'a b?rakm??t?.

Jobs, pankreas kanseri tedavisi gördükten sonra karaci?er nakli operasyonu geçirmi?ti.

Jobs'un i? ya?am?ndan kilometre ta?lar?

Jobs, 1970 y?l?n?n sonunda arkada?? Steve Wozniak ile Apple bilgisayar üzerinde çal??maya ba?lad?. Jobs ve Wozniak'?n Slikon Vadisi'nde yapt?klar? ilk Apple bilgisayar 1976 y?l?nda 666,66 dolardan sat??a sunuldu.

Apple'?n ilk ba?ar?l? ki?isel bilgisayarlar?ndan biri olan Apple II 1977 y?l?nda piyasaya sürüldü. 1980 y?l?nda Jobs, art?k milyoner biriydi. ?ki y?l sonra Apple'?n sat?? rakamlar? 1 milyar dolar? buldu.

Apple, 1984 y?l?nda grafiksel kullan?c? arayüze sahip Macintosh bilgisayar? kullan?ma sundu.

Steve jobs, 1985 y?l?nda dönemin Appel CEO'su John Sculley ile olan anla?mazl??? yüzünden Apple'dan ayr?ld?. Wozniak da istifa etti.

Jobs, 1986 y?l?nda NeXT adl? ?irketi kurdu. Bu ?irketin ilk bilgisayar? 1989 y?l?nda 6 bin 500 dolardan sat??a sunuldu. Bu ?irketin sat??lar? hiçbir zaman çok say?da olmad?, ancak bu bilgisayarda dünyan?n ilk a? taray?c?s? kullan?ma sunulmu?tu. Bilgisayar?n yaz?l?m? bugünkü Macintosh ve iPhone i?letim sistemlerinin temelini olu?turdu.

Apple, NeXT'i 430 milyon dolara ald?ktan sonra Jobs 1997 y?l?nda Apple'a dan??man olarak geri döndü.

Apple, 1998 y?l?nda modern görünümlü iMac bilgisayar? piyasaya sürdü. iMac Apple'?n talihini döndürdü ve Jobs iki y?l sonra 2000 y?l?nda Apple'?n CEO'su oldu.

Apple, 2001 y?l?nda iPod ile müzik çalar piyasas?na dahil oldu. ?Pod'un ba?ar?s? çevrimiçi müzik ma?azas? iTunes Store ile ak?ll? telefon iPhone'un önünü açt?.

iTunes Store 2003 y?l?nda hizmete girdi. Apple iTunes Store ile dünyan?n en büyük müzik piyasas?n?n sahibi oldu.

Apple, ak?ll? telefon olarak bilinen iPhone'u 2007 y?l?nda piyasaya sürdü ve ?u anda dünyan?n en karl? telefon üreticisi konumuna geldi. iPhone Apple'?n en fazla satan ürünü olurken, ?irket ise dünyan?n en büyük ak?ll? telefon sat?c?s? oldu.

Jobs, en son 2010 y?l?nda tablet bilgisayar iPad'? dünyaya tan?tt?.

Ayr?ca Walt Disney'in yönetim kurulu üyesi ve yüzde 7,4 ile bu ?irketin en büyük hissedar? olan Jobs, bu konumuna Disney, Jobs'un animasyon ?irketi ''Pixar Animation Studio''sunu 2006 y?l?nda 7,4 milyar dolara sat?n ald???nda kavu?tu. Disney bu ?irketi ald?ktan sonra ?irketin yeni ismi Disney-Pixar oldu.

Macintosh bilgisayarlar dahil Apple'?n ürünlerinin arkas?ndaki itici güç olarak görülen Jobs, 2004 y?l?nda pankreas kanseri tedavisi gördü. Jobs'a 2009 y?l?nda da karaci?er nakli yap?ld?.

Jobs'un yönetiminde Apple, petrol ?irketi Exxon'dan sonra ABD'deki en de?erli ikinci ?irket haline geldi.

DKM AR??V?N? GOOGLE'DA ARAYIN

DKM'N?N 1998-2001 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

DKM'N?N 2001-2003 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

DKM'N?N 2003-2009 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

Untranslated Strings Designer

Hiçbiri