forkredit.com | Îôîğìëåíèå ó÷àñòêà | vivaspb.com | finntalk.com
Hata
  • XML Parsing Error at 1:456. Error 9: Invalid character
  • XML Parsing Error at 1:442. Error 9: Invalid character

Aktif .

abdullah gul_youtubeCumhurba?kan? Abdullah Gül, YouTube World View ortak yay?n?nda canl? olarak izleyicilerin sorular?n? cevaplad?.

Aç?klamalarda Dersim tart??mas?na yönelik, ''Ar?ivler aç?labilir, yeter ki bu konular günlük polemik mevzusu yap?lmas?n.'' ifadesini kulland?.

Dersim tart??mas? ile ilgili olarak Cumhurba?kan? Abdullah Gül de konu?tu. Gül, ar?ivlerin aç?lmas? ça?r?s? yapt?.

Cumhurba?kan? Abdullah Gül video payla??m sitesi Youtube'da sorular? cevaplad?. Cumhurba?kan?'na Dersim tart??mas? ile ilgili sorular da yöneltildi. Gül o soruya ?u sözlerle cevap verdi: "Bugünlerde çok tart???l?yor bu, güncel bir konu haline geldi. Bu konuyla ilgili ben daha önce üniversite y?llar?nda okudum do?rusu. Bizim tarihimiz büyük bir tarih. Ama tarihin içinde ac?l? tatl?l? günler oluyor. Yak?n tarihimizin içinde Dersim olaylar? da üzücü olaylar. Benim bilgilerim çerçevisinde bunu biliyorum. ?nsan?n vicdan?na ve insan haklar?yla ba?da?mayacak, bu benim kendi bilgilerimden ula?t???m kanaattir. Bununla ilgili ar?ivlerin aç?lmas?nda hiç bir mahsurun olmad??? kanaatindeyim. Büyük devletler, büyük ülkeler tarihlerinden korkmazlar. Tart??mal? konularda da ar?ivlerimizi aç?yoruz. Yeter ki günlük polemik mevzusu yap?l?p, ba?ka amaçlar pe?ined ko?ulmas?n. Ar?ivlerin aç?lmas?nda bir bir sak?nca görmüyorum."Cumhurba?kan?, Kürt sorunu ile ilgili sorulara da cevap verdi"?yi ?eyler olacak" ifadesi hat?rlat?l?nca Gül, "asl?nda iyi ?eyler oldu. Daha iyi ?eyler olabilirdi. Terör örgütü bunlardan rahats?z oldu ve sald?r?lar düzenleyerek bunu önlemek istedi" dedi. Abdullah Gül'e ö?retmen atamalar? ile ilgili de sorular geldi. Cumhurba?kan? "konuyu yak?ndan takip edece?i" sözünü verdi.

YouTube World View'a konuk olacak Cumhurba?kan? Abdullah Gül, dünyan?n dört bir yan?ndan Türkiye ile ilgili sorular? cevaplad?.

Cumhurba?kan? Gül, internet kullan?c?lar?n?n oylar? ile belirlenen sorulardan bir seçkiyi NTV, YouTube World View ortak yay?n?nda cevaplad?. Dün ak?am saat 20.30'da YouTube World View'daki yay?n?n ard?ndan röportaj saat 21.00'da YouTube'un medya partneri NTV'de de ekrana geldi.

Ülkelerin önemli ve güçlü liderlerinin farkl? topluluklarla bulu?mas?n? sa?layan YouTube World View kanal?na konuk olan Gül'e, dünyan?n dört bir yan?ndan internet kullan?c?lar? Türkiye ile ilgili ekonomiden, politikaya kadar merak ettikleri her konuda soruyu, video ya da metin format?ndahttp://www.youtube.com/user/worldview linki üzerinden gönderdi.

YouTube World View kanal?n?n ilk konu?u Amerika Birle?ik Devletleri Ba?kan? Barack Obama olmu?tu. Obama'n?n ard?ndan ?ngiltere Ba?bakan? David Cameron, ?srail Ba?bakan? Benjamin Netanyahu gibi liderlerin yan? s?ra U2 grubunun solisti Bono, ünlü ekonomist ve yazar Arianna Huffington gibi önemli isimler de kanalda izleyici sorular?n? cevaplam??t?.

DKM AR??V?N? GOOGLE'DA ARAYIN

DKM'N?N 1998-2001 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

DKM'N?N 2001-2003 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

DKM'N?N 2003-2009 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

Untranslated Strings Designer

Hiçbiri