forkredit.com | Îôîğìëåíèå ó÷àñòêà | vivaspb.com | finntalk.com
Hata
  • XML Parsing Error at 1:456. Error 9: Invalid character
  • XML Parsing Error at 1:442. Error 9: Invalid character

BASIN KARTI KOM?SYONU ANKARA'DA TOPLANIYOR

Aktif .

ET?KETLER:Bas?n Kart?

basin kartiBas?n Kart? Komisyonu, 20-21 Aral?k tarihlerinde Ankara'da Bas?n-Yay?n ve Enformasyon Genel Müdürlü?ü  toplant? salonunda bir araya gelecek.

Ba?bakanl?k Bas?n- Yay?n ve Enformasyon Genel Müdürlü?ü toplant? salonunda yap?lacak toplant?da ilk kez bas?n kart? alacaklara ait 249, sürekli bas?n kart? talep edenlere ait 66 olmak üzere toplam 315 dosya görü?ülerek karara ba?lanacak.Konuyla ilgili bir aç?klama yapan BYEGM Genel Müdürü Murat Karakaya, "2011 y?l?n?n son komisyon toplant?s?n? Ankara'da gerçekle?tiriyoruz. Komisyon, bekleme süreleri  dolmu? ve sürekli bas?n kart? talebinde bulunan bas?n mensuplar?n?n dosyalar?n? ele alacakt?r. ?ki gün sürecek toplant?da ayr?ca gündemde olan konular de?erlendirilecektir" dedi.

Bas?n Kart? Yönetmeli?i'nin 38. maddesine göre olu?turulan bas?n kart? komisyonu ?u üyelerden olu?uyor: Ahmet Çavu?o?lu (TRT Haber ve Spor Yay?nlar? Dairesi Ba?kan?), Nazmi Bilgin (Ankara Gazeteciler Cemiyeti Ba?kan?), Orhan Erinç (Türkiye Gazeteciler Cemiyeti Ba?kan?), Sibel Güne? (Türkiye Gazeteciler Cemiyeti Genel Sekreteri), Nesrin Co?kun (?zmir Gazeteciler Cemiyeti Yönetim Kurulu üyesi), Ercan Sad?k ?pekçi (Türkiye Gazeteciler Sendikas? Genel Ba?kan?), Tuncay Y?ld?r?m (Türkiye Gazeteciler Sendikas? Denetleme Kurulu üyesi), Osman Saffet Arolat (Gazete Sahipleri Derne?i üyesi), Mehmet Ali Dim (Türkiye Gazeteciler Federasyonu Genel Ba?kan Yard?mc?s?), Bahattin Akyön (Bas?n  Yay?n ve Enformasyon Genel. Müdürlü?ü, Bas?n Yay?n Dairesi Ba?kan?), M.Kahraman Akseki (Bas?n Yay?n ve Enformasyon Genel Müdürlü?ü, Bas?n ?ubesi Müdürü)

DKM AR??V?N? GOOGLE'DA ARAYIN

DKM'N?N 1998-2001 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

DKM'N?N 2001-2003 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

DKM'N?N 2003-2009 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

Untranslated Strings Designer

Hiçbiri