forkredit.com | Îôîğìëåíèå ó÷àñòêà | vivaspb.com | finntalk.com
Hata
  • XML Parsing Error at 1:456. Error 9: Invalid character
  • XML Parsing Error at 1:442. Error 9: Invalid character

Aktif .

istanbul iletisim?stanbul Üniversitesi ?leti?im Fakültesi’nde Halkla ?li?kiler ve Tan?t?m bölümü ö?rencilerinin uygulama yapabilmelerine imkan tan?yan yeni bir Atölye kuruldu.

S?METR? isimli yeni Halkla ?li?kiler ve Reklam Atölyesi’nde ö?renciler derslerde ö?rendikleri teorik bilgileri bizzat yaparak hayata geçirebilecekler.

S?METR? H?zl? Ba?lad?

Daha yeni kurulmas?na ra?men ?stanbul Üniversitesi ?leti?im Fakültesi’nin Atölyesi, ö?rencilerin büyük çabalar?yla hemen sosyal medyada yerini ald?. Facebook ve Twitter üzerinden hem fakülte içindeki ileti?imi sa?layan ö?renciler hem de sektörü yak?ndan takip etmeye ba?lad?lar. Ö?renciler ayr?ca e-bülten ve Blog haz?rl?klar? için de kollar? s?vad?lar.

Atölye Simetri, ilk etkinli?ini de gerçekle?tirdi ve Türkiye Halkla ?li?kiler Derne?i Ba?kan? Fügen Toksü’yü ?leti?im Fakültesi’nde a??rlad?. Toksü gençlere halkla ili?kiler ve reklam sektörüyle ilgili önemli bilgiler aktard?.

Prof. Okay: “Gençlere güveniyoruz”

?stanbul Üniversitesi ?leti?im Fakültesi Halkla ?li?kiler ve Tan?t?m Bölümü Ba?kan? Prof. Dr. Ayla Okay, ö?rencileri sektöre haz?rlamak için kurulan Atölye’nin k?sa sürede önemli ba?ar?lar elde edece?ine inand???n? belirterek, hedeflerinin ileti?im alan?nda fark?ndal?k olu?turmak oldu?unu söyledi.

Atölye koordinatörü Yrd. Doç. Dr. Abdullah Özkan’da Atölye Simetri’nin sektörün uygulama yetene?i ile Akademi’nin teorik bilgisini entelektüel bir zeminde bulu?turarak stratejik de?eri yüksek i?lere imza atmay? amaçlad???n? belirtti.

Yeni ?leti?imci Ku?a??

?leti?im Fakültesi’ne yeni bir vizyon kazand?racak olan Atölye Simetri, ileti?im ça??na ayak uyduracak, yeniliklerin ve geli?melerin önünde gidecek ve dünyay? do?ru okumay? ba?arabilecek bir ileti?imci ku?a?? yeti?tirmeyi amaçl?yor. 

DKM AR??V?N? GOOGLE'DA ARAYIN

DKM'N?N 1998-2001 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

DKM'N?N 2001-2003 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

DKM'N?N 2003-2009 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

Untranslated Strings Designer

Hiçbiri