forkredit.com | Îôîğìëåíèå ó÷àñòêà | vivaspb.com | finntalk.com
Hata
  • XML Parsing Error at 1:456. Error 9: Invalid character
  • XML Parsing Error at 1:442. Error 9: Invalid character

?LKER BA?BU? HAKKINDA HAZIRLANAN ?DD?NAME KABUL ED?LD?...

Aktif .

ilker_basbug_star?stanbul 13. A??r Ceza Mahkemesi taraf?ndan kabul edilen iddianamede, emekli orgeneral ?lker Ba?bu? hakk?nda önemli suçlamalar yer al?yor. 

 

?stanbul 13. A??r Ceza Mahkemesi taraf?ndan kabul edilen iddianamede, eski Genelkurmay Ba?kan? emekli Orgeneral ?lker Ba?bu?'un''Ergenekon silahl? terör örgütünün amaçlar? do?rultusunda, askeri bir darbe ortam? olu?turmak amac?yla, internet siteleri ve bu siteleri me?rula?t?rmak amac?yla düzenlenen and?ç vas?tas?yla kara propaganda ve dezenformasyon faaliyetlerini icra ve organize etti?i'' kaydedildi.

Özel Yetkili ?stanbul Cumhuriyet Savc?s? Cihan Kans?z taraf?ndan haz?rlanan 39 say?da iddianamenin sonuç bölümünde, ''Soru?turma dosyas? kapsam?ndaki deliller bir bütün olarak de?erlendirildi?inde, ?üpheli ?lker Ba?bu?'un Ergenekon silahl? terör örgütünün amaçlar? do?rultusunda, askeri bir darbe ortam? olu?turmak amac?yla, internet siteleri ve bu siteleri me?rula?t?rmak amac?yla düzenlenen and?ç vas?tas?yla kara propaganda ve dezenformasyon faaliyetlerini icra ve organize etti?i'' kaydedildi.

?ddianamede, ''?üpheli ?lker Ba?bu?'un örgütün amaçlar? do?rultusunda yapm?? oldu?u bas?n aç?klamalar? ve de?i?ik faaliyetlerle devam eden Ergenekon silahl? terör örgütüne yönelik soru?turma ve kovu?turmalar? etkilemek amac?yla alenen sözlü veya yaz?l? beyanda bulundu?u, devlet yöneticilerini bask? alt?na almak, devlet otoritesini zaafa u?ratmak, bu hususta gerekti?inde kamu düzenini bozup ülkede kaos ve düzensizlik ortam? olu?turmak, halk? devlet yöneticilerine kar?? k??k?rtmak ve anar?i ortam? olu?turmak, böylece cebir ve ?iddet yöntemleriyle hükümetin görevlerini yapmas?n? k?smen veya tamamen engellemeye te?ebbüs etti?i, suç tarihi itibariyle konumu ve di?er ?üpheliler üzerindeki etkisiyle ara yönetici s?fat?yla psikolojik harekat faaliyetini yönetti?i, örgüt üyelerini yönlendirdi?i anla??lm??t?r'' denildi.

?lker Ba?bu?'un Türk Ceza Kanunu'nun (TCK) 312/1. maddesi gere?ince, ''cebir ve ?iddet kullanarak Türkiye Cumhuriyeti hükümetini ortadan kald?rmaya veya görevlerini yapmas?n? k?smen veya tamamen engellemeye te?ebbüs etmek'' suçundan a??rla?t?r?lm?? müebbet hapis cezas?na çarpt?r?lmas? istenen iddianamede, Ba?bu?'un TCK'n?n 314/1. maddesi uyar?nca da ''silahl? terör örgütü yöneticili?i yapmak'' suçundan 15 ile 22,5 aras?nda de?i?en hapisle cezaland?r?lmas? talep edildi.

''Darbeye te?ebbüs etme ile silahl? örgüt yönetme Genelkurmay Ba?kan?n?n görevi olmad???ndan bu suçlar? i?leyen ?üphelinin eylemleri göreviyle ilgili suç olu?turmamaktad?r''

''Aksi, darbe yapma ve silahl? örgüt yönetme suçlar?n?n ?üpheli Genelkurmay Ba?kan?n?n görevi oldu?u anlam?na gelir ki, bunun bir hukuk devletinde kabulüne imkan olmad??? izahtan varestedir''

''Suç tarihinde Genelkurmay Ba?kan? olan ?üphelinin, eylemleri 'göreviyle ilgili' olmay?p ki?isel suç kapsam?ndad?r. Bunun sonucu olarak, ?üphelinin Anayasam?z?n 148. maddesi gere?ince Yüce Divan s?fat?yla Anayasa Mahkemesi'nde yarg?lanmas? mümkün de?ildir''

?stanbul 13. A??r Ceza Mahkemesi, eski Genelkurmay Ba?kan? emekli Orgeneral ?lker Ba?bu? hakk?nda, ''?rtica ile Mücadele Eylem Plan?'' davas? kapsam?ndaki iddialara ili?kin haz?rlanan iddianamede, suç tarihinde Genelkurmay Ba?kan? olan san?k ?lker Ba?bu?'un eylemlerin ''göreviyle ilgili'' olmad???, ki?isel suç kapsam?nda yer ald??? belirtilerek, soru?turma ve kovu?turman?n Anayasa Mahkemesi'nin ve askeri yarg?n?n görevi olmad??? ifade edildi.

Özel Yetkili ?stanbul Cumhuriyet Savc?s? Cihan Kans?z taraf?ndan haz?rlanan 39 sayfal?k iddianamede, ''Ergenekon silahl? terör örgütünün devletin kademelerine s?z?p, devleti ele geçirmek, devlet otoritesini zaafa u?ratmak, bu hususta gerekti?inde kamu düzenini bozup ülkede kaos ve düzensizlik ortam? olu?turacak eylemler ve suikastlar düzenlemek, askeri müdahale ortam? olu?turmak suretiyle yürütme organ?n? ve TBMM üyelerinin görevlerini yapmalar?n? engellemeye çal??mak, terör yöntemlerini uygulay?p halk? hükümete kar?? silahl? isyana tahrik ve te?vik etmek suretiyle amaçlar?na ula?may? planlayan bu yap?lanman?n, Terörle Mücadele Kanunu'nda tarif edilen silahl? terör örgütü niteli?inde oldu?u'' belirtildi.

Ergenekon silahl? terör örgütünün faaliyetlerini hayata geçirirken, Türk milletine ve Türkiye Cumhuriyeti'nin anayasal organlar?na kar?? psikolojik harekat yöntemlerinden istifade etti?i belirtilen iddianamede, örgütün millete ve devlete yönelik uygulad??? psikolojik harekatta kulland??? baz? bilgi ve belgelerin de, yine devlete ait resmi belgeler oldu?u ifade edildi.

''?üphelinin eylemleri ki?isel suç kapsam?ndad?r''

?ddianamede, ?öyle denildi:

''?üpheliye at?l? TCK'n?n 'Anayasal Düzene ve Bu Düzenin ??leyi?ine Kar?? Suçlar' bölümünde yer alan 312. maddesinde düzenlenen 'cebir ve ?iddet kullanarak Türkiye Cumhuriyeti hükümetini ortadan kald?rmaya veya görevlerini yapmas?n? k?smen veya tamamen engellemeye te?ebbüs' ile 314. maddede düzenlenen 'silahl? örgüt yönetme' suçlar? sadece memurlar taraf?ndan i?lenen özgü suçlardan olmad??? gibi, bu suçlar? i?lemek için kamu görevlisi ve bu kapsamda Genelkurmay Ba?kan? olmak gerekli de?ildir. Ba?ka bir anlat?mla 'cebir ve ?iddet kullanarak Türkiye Cumhuriyeti hükümetini ortadan kald?rmaya veya görevlerini yapmas?n? k?smen veya tamamen engellemeye te?ebbüs', yani darbeye te?ebbüs etme ile silahl? örgüt yönetme Genelkurmay Ba?kan?n?n görevi olmad???ndan, bu suçlar? i?leyen ?üphelinin eylemleri 'göreviyle ilgili' suç olu?turmamaktad?r. Aksine, darbe yapma ve silahl? örgüt yönetme suçlar?n?n ?üpheli Genelkurmay Ba?kan?n?n görevi oldu?u anlam?na gelir ki, bunun bir hukuk devletinde kabulüne imkan olmad??? izahtan varestedir.

?ddianamenin di?er bölümlerinde ayr?nt?s?yla anlat?ld??? gibi ?üphelinin hakk?nda dava aç?lan di?er san?klarla birlikte ülkede kaos ve karga?a ortam? olu?turarak darbeye zemin haz?rlamak için Genelkurmay?n bünyesinde olu?turulan internet sitelerinden anayasal kurallara uygun olarak seçimle i?ba??na gelen yürütme organ?n? yasa d??? yollardan devirmek için yap?lan kara propagandan?n, TSK taraf?ndan kurumsal olarak desteklenmedi?inin Genelkurmay Ba?kanl???n?n 30 Aral?k 2010 tarihli say?l? yaz?s?yla ifade edilmi? olmas? da, bu eylemlerin görev kapsam?nda i?lenmedi?inin ba?ka bir delilidir.

Tüm bu aç?klamalar?m?z?n sonucu olarak suç tarihinde Genelkurmay Ba?kan? olan ?üphelinin eylemleri 'göreviyle ilgili' olmay?p, ki?isel suç kapsam?ndad?r. Bunun sonucu olarak, ?üphelinin anayasam?z?n 148. maddesi gere?ince Yüce Divan s?fat?yla Anayasa Mahkemesi'nde yarg?lanmas? mümkün de?ildir.''

''Proje'' isimli belge, ''?rticayla Mücadele Eylem Plan?''n?n tasla??

Ba?savc?l?k taraf?ndan yürütülen soru?turma kapsam?nda, 6 Aral?k 2010 tarihinde Gölcük Donanma Komutanl???'nda yap?lan aramada ''Proje'' isimli bir belgenin elde edildi?i kaydedilen iddianamede ''Proje'' isimli belgenin ''?rticayla Mücadele Eylem Plan?''n?n tasla?? oldu?u ifade edildi.

?ddianamede, psikolojik harekat siteleri olarak isimlendirilen internet sitelerinin yay?nda oldu?u dönemlerde ne tür yay?nlar yapt?klar?n?n tespiti amac?yla, birçok internet sitesinin ar?iv kay?tlar?n? bünyesinde bar?nd?ran ''www.archive.org'' isimli internet sitesi üzerinde incelemeler yap?ld???, soru?turma konusu internet sitelerinin baz?lar?na ait geçmi? tarihli internet sayfalar?na ula??ld???, ''www.irtica.org'' isimli internet sitesinin en son 19 Aral?k 2008 ve ''www.turkatak.gen.tr'' isimli internet sitesinin en son 19 Ocak 2009 tarihli ana sayfa görüntüleri tespit edildi?i anlat?ld?.

Yap?lan incelemelerde, ''www.irtica.org'' isimli internet sitesinde Türkiye Cumhuriyeti yürütme organ?n? bask? alt?na al?c?, tahkir ve tezyif edici nitelikte yaz?lar bulundu?u belirtilen iddianamede, söz konusu yaz?lar?n ba?l?klar?na da yer verildi.

?ddianamede, ''(www.irtica.org) ve (www.turkatak.gen.tr) isimli sitelerde yer alan yay?nlar?n de?erlendirildi?inde, genel itibariyle ulusal düzeyde yay?n yapan bas?n yay?n organlar?nda ç?km?? kö?e yaz?lar? ile haberlerden olu?tu?u ve sitelerin güncel olarak i?letildiklerinin belirlendi?i, bu sitelerle ba?ta Türkiye Cumhuriyeti Ba?bakan? olmak üzere Adalet, ?çi?leri ve Milli E?itim Bakanlar? üzerinden Türkiye Cumhuriyeti yürütme organ?n? bask? alt?na al?c?, tezyif ve tahkir edici yay?nlar?n bulundu?u'' belirtildi.

Söz konusu internet sitelerinde Cumhurba?kan? Abdullah Gül ve dönemin Türkiye Büyük Millet Meclisi Ba?kan? Koksal Toptan ile ilgili de benzer içerikli yay?nlar?n yer ald???, Türkiye'de irtica tehdidi oldu?u ve laikli?in tehlike alt?nda bulundu?u yönünde abart?l? yay?nlar?n yer ald??? kaydedilen iddianamede, bu haber ve yaz? içeriklerinde, ?eriatla yönetilen baz? ülkelerdeki uygulamalardan örneklerin yer ald??? ve ?eriat idaresinin hakim oldu?u ülkeler ile Türkiye'nin özde?le?tirilerek bu ülkelere ?eriat?n yava? yava? hakim oldu?u ve Türkiye'nin de ?eriat idaresine kaymakta oldu?u temalar?n?n i?lendi?i, bu kapsamda Kur'an kurslar? ve türban konulu haberlerin de kullan?ld??? anlat?ld?.

?nternet sitelerinin kurulu? amaçlar?nda belirtilen kurum tan?t?m? ve bilgilendirme amac?yla i?letilmedikleri anlat?lan iddianamede, söz konusu sitelerin Ergenekon silahl? terör örgütünün amaçlar? do?rultusunda kamuoyu olu?turmaya yönelik yay?n yapt?klar?n?n belirlendi?i vurguland?. (Haber7.com)

DKM AR??V?N? GOOGLE'DA ARAYIN

DKM'N?N 1998-2001 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

DKM'N?N 2001-2003 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

DKM'N?N 2003-2009 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

Untranslated Strings Designer

Hiçbiri