forkredit.com | Îôîğìëåíèå ó÷àñòêà | vivaspb.com | finntalk.com
Hata
  • XML Parsing Error at 1:456. Error 9: Invalid character
  • XML Parsing Error at 1:442. Error 9: Invalid character

28 ?UBAT'TA KANAL 7 VE SAMANYOLU TV'YE KAPATTIRMAK ?STED?LER

Aktif .

28 ?ubat postmodern darbesi s?ras?nda RTÜK üyesi olan Fatih Karaca, o döneme ili?kin önemli aç?klamalarda bulundu.

 

Karaca, 28 ?ubat sürecinde Radyo Televizyon Üst Kurulu’nda, üyeler Emin Ba?er ve Mehmet Do?an'la birlikte hukuksuz kararlara kar?? ç?kt?klar?n? belirtti. 

YANLI? KARARLARIN ALINMAMASI ?Ç?N U?RA?TIK 

Bugün gazetesine konu?an Karaca, darbe sürecinde RTÜK’te yanl?? kararlar?n al?nmamas? için u?ra?t?klar?na dikkati çekti. Adalet duygusunu zedeleyecek kararlar?n kar??s?nda durduklar?n? vurgulayan Fatih Karaca, o dönemde Samanyolu TV ve Kanal 7 gibi baz? ulusal kanallar için yay?n durdurma ve lisans iptali giri?imlerinde bulunuldu?unu belirtti. Karaca ?öyle konu?tu: 

“TAR?HE NOT DÜ?ÜYORUZ” 

“Kendi vicdan?m?zda, özellikle baz? televizyon kanallar?na yap?lmak istenen giri?imlere, hukuka ve yay?n kurulu?lar? aras?ndaki e?itlik prensibine ayk?r? oldu?u dü?üncesiyle kat?lmad?k. Ba?er ve Do?an ile birlikte yanl?? kararlar?n al?nmamas? yönünde yo?un gayret gösterdik. Önemli olan Türkiye'nin o günkü a??r siyasi ?artlar?nda bu refleksi göstermekti. Ben ve di?er iki arkada??mla o dönemde bu yönde yapt???m?z mücadelenin bugün ne kadar önemli oldu?unu tarihe not dü?üyoruz.”

DKM AR??V?N? GOOGLE'DA ARAYIN

DKM'N?N 1998-2001 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

DKM'N?N 2001-2003 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

DKM'N?N 2003-2009 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

Untranslated Strings Designer

Hiçbiri