forkredit.com | Îôîğìëåíèå ó÷àñòêà | vivaspb.com | finntalk.com
Hata
  • XML Parsing Error at 1:456. Error 9: Invalid character
  • XML Parsing Error at 1:442. Error 9: Invalid character

Aktif .

trtlogoSon y?llarda açt??? birçok kanalla dikkat çeken TRT'nin kaç çal??an? var? Bir zamanlar çiftlik olarak nitelendirilen TRT personelinden azami ölçüde yararlanabiliyor mu? Bülent Ar?nç yan?tlad?... 

Ba?bakan Yard?mc?s? Bülent Ar?nç, TRT'de 6 bin 211 memur, 835 sözle?meli olmak üzere 7 bin 46 personelin çal??t???n? belirterek, ''AK Parti Hükümetleri döneminde, KPSS sonucu, mahkeme karar? uygulamas?, ?ehit yak?n? ve benzeri olmak üzere bin 333 personel atamas? yap?ld?, 2 bin 836 ki?i emekli oldu'' dedi.

Ar?nç, TBMM Genel Kurulunda milletvekillerinin sözlü sorular?n? yan?tlad?.

Bugün itibariyle TRT Genel Müdürlü?ü'nde 6 bin 211 memur, 835 sözle?meli olmak üzere 7 bin 46 personel istihdam edildi?ini belirten Ar?nç, ''AK Parti Hükümetleri döneminde, KPSS sonucu, mahkeme karar? uygulamas?, ?ehit yak?n? ve benzeri olmak üzere bin 333 personel atamas? yap?ld?, 2 bin 836 ki?i de emekli oldu'' diye konu?tu.

TRT 1'in tüm gün izlenme oranlar?n?n 2008'den 2010'a kadar sabit kald???na i?aret eden Ar?nç, sözlerini ?öyle sürdürdü:

''Ancak ba?ar? grafi?i artan bir ivme kazanan TRT 1, ?ubat'ta ba?ar?l? yap?mlarla birlikte izlenme oranlar?n? özellikle AB sosyo ekonomik statüsü daha yüksek ki?iler grubunda 2011 y?l? prime time ortalamas?na göre yüzde 50 artt?rd?. TRT 1 kanal?, TRT'nin kendi kanallar? içinde en çok izlenen kanal olup, TRT Müzik kanal? da prime time zaman diliminde ülkemizde en çok izlenen müzik kanal?, TRT Haber Kanal? tüm gün zaman diliminde ülkemizde en çok izlenen haber kanal?, TRT Çocuk kanal? ise hem tüm gün hem prime time zaman diliminde ülkemizde aç?k ara en çok izlenen çocuk kanal? olma ba?ar?s?n? sürdürüyor.

Siyasi partilerin yay?n süreleriyle ilgili olarak TBMM'deki temsil oranlar? dikkate al?nmakla birlikte haber de?eri ta??mas? kayd?yla, tüm siyasi parti temsilcileri ve hükümet üyelerine, TRT haber bülteni ve programlar?nda yer veriliyor.''

Ar?nç, kamu yay?nc?l??? yapan kurulu?lar?n tarafs?z ve adaletli olmas? gerekti?ine dikkati çekti.
Ar?nç, Vak?flar Kanununun geçici 7. maddesi kapsam?nda cemaat vak?flar?nca bin 410 adet ta??nmaz?n vak?flar?n iadesi için ba?vuruldu?unu, Vak?flar Meclisince sadece 181 adet ta??nmaz?n vak?flar? ad?na tesciline karar verildi?ini belirtti.

Çal?nan eserlerin duyurular?n?n ve takibinin yap?lmas? için 2002'de Vak?flar Genel Müdürlü?ü bünyesinde Kaçakç?l?kla Mücadele Bürosu olu?turuldu?unu an?msatan Ar?nç, bunun daha önce Kültür ve Turizm Bakanl??? arac?l???yla yap?ld???n? anlatt?.

Ar?nç, 2002-2010 aras?nda çal?nan eserlerden 667 adetinin yurt içi ve d???nda ele geçirildi?ini, 2011'de 27 h?rs?zl???n oldu?unu, 60 eserin h?rs?zl?k duyurusunun yap?ld???n? bildirdi.

DKM AR??V?N? GOOGLE'DA ARAYIN

DKM'N?N 1998-2001 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

DKM'N?N 2001-2003 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

DKM'N?N 2003-2009 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

Untranslated Strings Designer

Hiçbiri