forkredit.com | Îôîğìëåíèå ó÷àñòêà | vivaspb.com | finntalk.com
Hata
  • XML Parsing Error at 1:456. Error 9: Invalid character
  • XML Parsing Error at 1:442. Error 9: Invalid character

Aktif .

recep_tayyip_erdBa?bakan Erdo?an Ahmet Altan ve Taraf'a 30 bin TL tazminat davas? açt?.

Erdo?an, Taraf gazetesinde dün yay?mlanan ’’Alaturkal?k’’ ba?l?kl? kö?e yaz?s?nda ki?ilik haklar?na sald?r? niteli?inde beyan ve isnatlarda bulundu?u gerekçesiyle yaz?y? kaleme alan Genel Yay?n Yönetmeni Ahmet Altan ve gazeteye 30 bin liral?k manevi tazminat davas? açt?.  AK Parti Genel Ba?kan? ve Ba?bakan Recep Tayyip Erdo?an, Taraf gazetesinde dün yay?mlanan ’’Alaturkal?k’’ ba?l?kl? kö?e yaz?s?nda ki?ilik haklar?na sald?r? niteli?inde beyan ve isnatlarda bulundu?u gerekçesiyle yaz?y? kaleme alan Genel Yay?n Yönetmeni Ahmet Altan ve gazeteye 30 bin liral?k manevi tazminat davas? açt?.

Erdo?an’?n avukatlar? Muammer Cemalo?lu ve Burhanettin Sevencan’?n açt??? davan?n dilekçesinde, Altan’?n dava konusu kö?e yaz?s?nda ’’Erdo?an’?n ?ahsiyet haklar?na sald?r? kast?yla, fevkalade a??r hakaretlerde bulundu?u’’ kaydedilerek, kö?e yaz?s?ndan al?nt?lara yer verildi.
Dilekçede, ’’Yaz?n?n Erdo?an’? ele?tirmeye de?il; a?a??lamaya, küçük dü?ürmeye, cahil, bilgisiz ve ilgisiz olmakla itham etmeye yönelik oldu?u’’ ve yaz?daki de?erlendirmelerin ’’dü?ünce aç?klamas?’’ olarak kabul edilemeyece?i belirtildi.

Yaz?daki ifadelerin sa?duyu sahibi bir ki?inin kabul edece?i sözler olmad??? kaydedilen dilekçede, ’’Topluma böyle bir dilin a??lanmas? bas?n?n var olu? nedenlerini zay?flat?r, hatta i?levini de etkisizle?tirir. Bu nedenledir ki daval?, Bas?n Kanunu, yerle?ik yarg?sal ve bilimsel içtihatlarca da sabit oldu?u üzere dava konusu yay?nla, müvekkil davac? asilin ki?ilik haklar?na ve manevi ?ahsiyetine aç?kça bir sald?r? gerçekle?tirmi?tir’’ denildi.

Bas?n özgürlü?ü ve ele?tiri hakk?n?n hiçbir zaman için uluslararas? metinlerle, anayasayla ve yasalarla güvence alt?na al?nan, ki?ilerin ?eref ve haysiyetinin ihlali arac? olarak kullan?lamayaca?? belirtilen dilekçede, Altan ve Taraf gazetesinden toplam 30 bin lira manevi tazminat talep edildi.

DKM AR??V?N? GOOGLE'DA ARAYIN

DKM'N?N 1998-2001 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

DKM'N?N 2001-2003 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

DKM'N?N 2003-2009 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

Untranslated Strings Designer

Hiçbiri