forkredit.com | Îôîğìëåíèå ó÷àñòêà | vivaspb.com | finntalk.com
Hata
  • XML Parsing Error at 1:456. Error 9: Invalid character
  • XML Parsing Error at 1:442. Error 9: Invalid character

Aktif .

Türkiye Gazeteciler Cemiyet ile Konrad Adenauer Vakf?’n?n Yerel Gazetecilik 2011 Ödülleri’ni bu y?l haber dal?nda Bursa’dan Ersel Peker, sayfa düzeni dal?nda Mersin’den Döndü Do?u? Solu?an ve foto?raf dal?nda ?stanbul’dan Murat Ayd?n kazand?.

Türkiye Gazeteciler Cemiyeti ile Konrad Adenauer Vakf? taraf?ndan 1999 y?l?ndan bu yana sürdürülen Yerel Gazetecilik Ödülleri aç?kland?.

Yerel bas?nda çal??an gazetecileri desteklemeyi amaçlayan ödüller 5 Mart 2012 tarihinde Türkiye Gazeteciler Cemiyeti’nde toplanan Seçici Kurul taraf?ndan belirlendi:

Seçici Kurul, Türkiye Gazeteciler Cemiyeti Ba?kan Vekili Turgay Olcayto, Türkiye Gazeteciler Cemiyeti Genel Sekreteri Sibel Güne?, Milliyet Gazetesi Yazar? ve TGC önceki Ba?kan? Nail Güreli, Konrad Adenauer Vakf? Temsilcisi Bekir Öncel, A Haber Editörü ?hsan Y?lmaz, Mu? Gazeteciler Cemiyeti Ba?kan? Emrullah Özbey,Beykent Üniversitesi ?leti?im Fakültesi Gazetecilik Bölümü Ö?retim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Müge Demir, ?hlas Haber Ajans? Yaz?l? Haberler Müdürü M. Ömer K?l?ç ve Gazeteci Tümer Arg?n’dan olu?tu. Seçici Kurul’un belirlemeleri ?öyle:

Haber dal?nda Birincilik Ödülüne 6 Kas?m 2011 ve 24 Kas?m 2011 tarihli Bursa Hakimiyet Gazetesi’nde  yay?nlanan “Önce Nakil Sonra Dü?ün” ve “Onlar?nki bir A?k Hikâyesi” ba?l?kl? haberi ile Ersel Peker,

Sayfa Düzeni dal?nda Birincilik Ödülüne, 26 Aral?k 2011 tarihli Mersin ?mece Gazetesi’nin 1. Sayfa düzenini yapanDöndü Do?u? Solu?an ve

Foto?raf dal?nda 1-15 Eylül 2011 tarihli ?stanbul Ayd?n Ses Gazetesi’nde yay?mlanan “Sömürülen Afrika” ba?l?kl? habere ait foto?raf? ile Murat Ayd?n birincili?e de?er görüldü.

Seçici Kurul ayr?ca;

Haber dal?nda; 10 ?ubat 2011 tarihli Batman Postas? Gazetesi’nde yay?mlanan “Haydi K?zlar Boyaya” ba?l?kl? haberi ile M. Kemal Çelik’i

Sayfa Düzeni dal?nda; 16 Mart 2011 tarihli Adana Günlük gazetesinin 1. Sayfas?n? haz?rlayan Tevfik Dinçkalm??'? ve

Foto?raf dal?nda;13-19 Ekim 2011 tarihli Gazikent Gazetesi’nde yay?mlanan  “?ahinbey Belediyesinin Kontrolsüz Y?k?m?” ba?l?kl? haberde kulland??? foto?raf? ile ?lhami Boynuk?sa’y? mansiyona de?er buldu.

Seçici Kurul tüm bu dallar?n d???nda ayr?ca, Istanbul ?i?li’de yay?mlanan  görme engellilerin kulland??? Braille alfabesi ile haz?rlanan Görülmeyen Gazete’ye  Jüri Özel Ödülü'nü verdi.

Ba?ar?l? yerel gazetecilere ödüllerinin verilece?i  törenle ilgili bilgiler ayr?ca duyurulacak.

DKM AR??V?N? GOOGLE'DA ARAYIN

DKM'N?N 1998-2001 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

DKM'N?N 2001-2003 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

DKM'N?N 2003-2009 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

Untranslated Strings Designer

Hiçbiri