forkredit.com | Îôîğìëåíèå ó÷àñòêà | vivaspb.com | finntalk.com
Hata
  • XML Parsing Error at 1:456. Error 9: Invalid character
  • XML Parsing Error at 1:442. Error 9: Invalid character

Aktif .

ana_britanicaDünyan?n en uzun süreli referans kayna??n?n yay?mc?s? Britannica Ansiklopedisi 244 y?l sonra 32 ciltlik ansiklopedisinin bas?m?n? durdurma karar? ald?.

Firma, Wikipedia gibi internet üzerinden ücretsiz olarak hizmet veren ansiklopedilerle rekabet edebilmek için tümüyle dijital ürünlere yo?unla?acak.

?ngilizcenin yan? s?ra birçok dünya diline de tercüme edilip sat?lan Britannica, hâlihaz?rda kâr?n?n yüzde 85'ini internet üzerinden sa?lad??? hizmetlerden sa?l?yor.

Firma, bir süre önce dijital sürümlerini tablet bilgisayarlarda kullan?labilecek ?ekilde güncellemi?ti.
Encyclopedia Britannica'n?n Genel Müdürü Jorge Cauz, kâ??da bas?l? ansiklopedilerin son birkaç y?ld?r giderek daha az kullan?lmaya ba?land???n? ve bas?ma son verilme zaman?n?n gelmesini beklediklerini söyledi.

Yaln?zca ansiklopedi üreten firmalar de?il, dünya çap?nda gazeteler, dergiler ve kitap yay?nc?lar? da giderek ürünlerinin dijital sürümlerine a??rl?k veriyorlar.

Piyasa ara?t?rmalar? birçok okuyucunun al??kanl?klar?n? de?i?tirerek kitap, dergi ve gazeteleri dijital cihazlar üzerinden okumaya ba?lad?klar?na i?aret ediyor.

Cauz, bas?l? ansiklopedilere talebin dü?mesinde güncellenme konusundaki sorunlar?n?n da rol oynad???n? söylüyor.

"Bir ansiklopediyi kâ??da bast???n?z andan itibaren geride kalmaya ba?l?yor," diyen Cauz, internet üzerinden sa?lanan ansiklopedi hizmetinin ise sürekli güncellendi?ini belirtiyor.

?nternet üzerinden sa?lanan ürünlerde bilgiye eri?imin daha kolay oldu?u ve gerekli bilgiye daha süratle ula??ld??? da belirtiliyor.
BBC Türkçe

DKM AR??V?N? GOOGLE'DA ARAYIN

DKM'N?N 1998-2001 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

DKM'N?N 2001-2003 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

DKM'N?N 2003-2009 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

Untranslated Strings Designer

Hiçbiri