forkredit.com | Îôîğìëåíèå ó÷àñòêà | vivaspb.com | finntalk.com
Hata
  • XML Parsing Error at 1:456. Error 9: Invalid character
  • XML Parsing Error at 1:442. Error 9: Invalid character

Aktif .

trtlogoBDP Diyarbak?r Milletvekili Altan Tan Ba?bakan Yard?mc?s? Bülent Ar?nç'a iki ayr? önergeyle TRT'nin programlar?na kat?lan sanatç? ve uzmanlar?n ald??? ücretleri sordu.

Ar?nç sorular?, TRT Genel Müdürü ?brahim ?ahin'in bilgi notuyla yan?tlad?.

Sanatç?lar?n ald??? ücretlerle ilgili yan?tta TRT 1, TRT Haber, TRT 4 ve TRT 6 kanallar?nda program yapan veya programlara konuk olarak kat?lan müzik icrac?lar?n?n kamuoyunda kabul görmü? toplum üzerinde müzik ilgisi ve sevgisi uyand?rabilecek sayg?n ve alan?nda uzman sanatç?lardan olu?tu?u, bu sanatç?lara program?n niteli?i de dikkate al?narak ilgili mevzuat uyar?nca ortalama 125 TL ile 7 bin TL aras?nda ücret ödendi?i belirtildi.

D?? yap?mlarda ödenen ücret rakamlar? ise verilmeyerek, "Kurumumuzun yetkili komisyonlar?n?n belirledi?i program?n içeri?ine göre de?i?en sözle?me bedelleri üzerinden ödeme yap?lmaktad?r" denildi.
TRT Genel Müdürü ?ahin, programlara konuk olarak kat?lan gazeteci, ö?retim üyesi ve di?er meslek gruplar?ndan olan ki?ilerin de 'dünya ve ülke gündemine ???k tutabilecek birikime sahip izleyici üzerinde etkili olabilecek kamuoyunca bilinen ya da bilimsel toplumsal siyasal ve kültürel konularda alan?nda uzman ki?iler aras?ndan' TRT yay?n yap?m esaslar?na göre kurulan komisyonlar taraf?ndan belirlendi?ini ifade ederek, "?ç yap?m olarak gerçekle?tirilen 'Büyüteç', 'Aç?', '3. Say?', 'Masa', 'Futbol ate?i', 'Süper futbol' ve '?leri üçlü' gibi iç yap?mlara kat?lan konuklara program?n niteli?i de dikkate al?narak ilgili mevzuat uyar?nca ortalama 500-2 bin 500 TL aras?nda ücret ödenmektedir" bilgisi verdi.

ANKA

DKM AR??V?N? GOOGLE'DA ARAYIN

DKM'N?N 1998-2001 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

DKM'N?N 2001-2003 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

DKM'N?N 2003-2009 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

Untranslated Strings Designer

Hiçbiri