forkredit.com | Îôîğìëåíèå ó÷àñòêà | vivaspb.com | finntalk.com
Hata
  • XML Parsing Error at 1:456. Error 9: Invalid character
  • XML Parsing Error at 1:442. Error 9: Invalid character

Aktif .

Iiptv_dernegiPTV Derne?i’nin ikinci ola?an genel kurulu gerçekle?tirildi. Dernek ba?kanl???na At?f Ünald? getirildi.

?nternet Temelli Televizyon Teknolojileri Derne?i (?PTV-Derne?i)’in ikinci Genel Kurul toplant?s? ?stanbul Teknik Üniversitesi (?TÜ) Maçka Sosyal Tesislerinde gerçekle?tirildi. Toplant?s sonucunda yeni yönetim belirlenirken ba?kanl??a bir önceki dönemde Ba?kan Vekili olarak görev yapan At?f Ünald? seçildi. Ba?kan Vekilli?ine ise Yank? Yalç?n seçildi.

IPTV’nin kurucu Genel Ba?kan? Metin Salt ise Derne?in Onursal Ba?kanl???na lay?k bulundu.

?PTV Derne?i’nin 2 y?l için seçilen yeni Yönetim Kurulu ?u isimlerden olu?tu…

At?f Ünald? (Yönetim Kurulu Ba?kan?), Yank? Yalç?n (Vestel) (Yönetim Kurulu Ba?kan Vekili), Süleyman ?ahin (Multimedia Dergis) (Genel Sekreter), Nedim Pala (Protel) Sayman), Eylem Kehribar (Halkla ?li?kilerden Sorumlu), E?ref Günayd?n (Bas?n ve Medya ?li?kilerinden sorumlu), Yaman Alpata (TTNet), Vadi Dipçin (Turkcell), Atilla Karada? (Karada? Elektrik), Taner Sevim (Hukuk ??lerinden Sorumlu), Cebrail Ta?k?n (Türk Telekom).

Yönetim Kurulu Yedek Üyeler aras?nda ise ?u isimler yer ald?.

Ertu?rul Acar, Turgut K?rc? (TTNet), Sait Ero?lu, Uygar Doyuran, Metin Ta?k?n (Airties), U?ur ?eker, Erdo?an ?im?ek (D-Smart), Emel Ta?, Türker Gedik, Hatice Memigüven, Pa?a Ya?ar.

Denetleme Kurulu’na seçilen isimler.

Canan Sanalan (Bona Digital), Mehmet ?ahpolat, Osman Tahir Malatyal?o?lu.

Denetim Kurulu Yedek Üyeleri.

Murat Küçüksaraç (Sony), Ezgi Çilingir Ba?c?, Bülent Akol.

IPTV HAKKINDA

IPTV Derne?i, karasal, uydu ve kablo yay?nc?l???nda faaliyet gösteren firmalar?n ve ki?ilerin giri?imiyle 2010 y?l?nda kuruldu.

Dernek; içerik sa?lay?c? kurumlardan üniversitelere, yay?n teknolojisi alan?nda uzmanla?m?? kurumlardan uydu sektöründe faaliyet gösteren firmalara kadar geni? kapsaml? bir üye profiline sahip.

Televizyon yay?nlar?n?n üretilmesi, saklanmas?, kodlanmas?, ?ifrelenmesi, da??t?lmas?, al?nmas? ve benzer konularda kullan?lan teknolojiler IPTV Derne?i’nin çal??ma alan?na girmektedir

IPTV Derne?i, internet temelli yay?nlara sa?lanacak içerikleri üretenlerin, da??t?m?n? yapanlar?n ve bu içerikleri mecralar?nda kullanacak olanlar?n bir araya getirilmesi, içerik telif haklar?n?n düzenlenmesi ve içerik sektörünün bilinçlendirilmesi konular?nda da faaliyet göstermektedir.

IPTV Derne?i’nin Kurumsal üyelerin aras?da TTNet, Türk Telekom, Vestel, Turkcell, Airties Protel, ve D-Smart gibi sektörünün önce kurumlar? yer almaktad?r.

DKM AR??V?N? GOOGLE'DA ARAYIN

DKM'N?N 1998-2001 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

DKM'N?N 2001-2003 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

DKM'N?N 2003-2009 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

Untranslated Strings Designer

Hiçbiri