forkredit.com | Îôîğìëåíèå ó÷àñòêà | vivaspb.com | finntalk.com
Hata
  • XML Parsing Error at 1:456. Error 9: Invalid character
  • XML Parsing Error at 1:442. Error 9: Invalid character

Aktif .

rupert_murdoch?ngiltere'de geçti?imiz y?l ba?layan telekulak skandal?ndaki son geli?meler hükümeti sars?yor. 

 

BBCTurkish.com'da yay?nlanan haberin detaylar? ?öyle... 

Uluslararas? medya patronu Rupert Murdoch'un ?ngiltere'deki ?irketler grubunun hayati bir ihale öncesinde siyasetçilerle ili?kilerini ortaya koyan e-postalar Kültür Bakan?'n?n dan??man?n?n istifas?n? getirdi.

Sözü geçen e-postalar?n ço?u Murdoch ailesine ait News Corporation ?irketinin ?ngiltere kolunu (News International) 2007 y?l?ndan bu y?l?n ?ubat ay?na kadar yöneten Murdoch'un o?lu James'in dan??man? ile Kültür Bakan?'n?n dan??man? aras?nda geçiyor.

Bakan dan??man? Adam Smith bugün istifas?n? aç?klarken News Corporation ile ili?kilerinde çok ileri gitti?ini ve ili?kinin çok yak?n oldu?u izlenimi yaratt???n? ama bütün bunlar? Bakan'dan ba??ms?z, kendi inisiyatifiyle yapt???n? söyledi.

Muhalefet ??çi Partisi ise ihale konusunda adeta bir yarg?ç konumuna geçerek adil karar vermekle yükümlü bakan?n, News Corporation ile ili?kilerinin konumuyla uyu?mad???n?n aç?kça ortaya ç?kt???n? söyleyerek Kültür Bakan? Jeremy Hunt'?n istifas?n? talep ediyor.

Fakat Kültür Bakan? az önce parlamentoda konuyla ilgili bir aç?klama yaparak, ihalede tamamen kurallara uygun davrand???n?, Murdoch'lar?n ç?karlar?n? korudu?u iddias?n?n kesinlikle kabul edilemeyece?ini söyledi.

?hale konusu

 

Murdoch ailesi geçen y?l, ?ngiltere'de yay?n yapan ?ifreli kanal BSkyB'deki paylar?n? % 40'tan % 100'e ç?karmaya çal??m??, ancak ?ngiltere'deki gazetelerinden News of The World'ün yasad??? telefon dinleme skandal?n?n ortaya ç?kmas? üzerine, geri ad?m atm??t?.

Hükümet taraf?ndan atanan Yarg?ç Lord Brian Leveson'?n yürüttü?ü soru?turmada, dün o dönem News International ?irketinin yöneticisi olan o?ul James Murdoch ifade verdi ve konuyla ilgili elektronik yaz??malar? soru?turma heyetine sunuldu.

James Murdoch'a soru?turma heyeti taraf?ndan ailenin ihaleye kat?l?rken ne tür lobicilik faaliyetleri yürüttü?ü ve siyasetçilerle özellikle de ihale konusundaki karar? verecek olan Kültür Bakan? Jeremy Hunt ile ili?kilerinin niteli?i soruldu.

James Murdoch ihaleyi ba?bakanla "k?saca" konu?tu?unu kabul etti ancak kültür bakan?ndan yard?m ald??? iddialar?n? reddetti.

Soru?turmaya kan?t olarak sunulan e-postalar ise, BSkyB ihalesini denetlemekle yükümlü Kültür Bakan? Jeremy Hunt ile Murdoch ailesinin medya ?irketi News Corp'un yak?n temasta oldu?unu ortaya koyuyor.

Buna göre News Corp'un Halkla ?li?kiler Müdürü Frederic Michel, Hunt'?n dan??man? Adam Smith'den "?ngiltere hükümetinin süreç boyunca destek verece?ine" dair bir taahhüt ald???n? söylüyor.

24 Ocak 2011 tarihli bir e-postadaysa Michel, "tamamen yasad??? yollardan" Hunt'?n, BSkyB ihalesi için neler diyece?ini ö?rendi?ini söylemi?.

James Murdoch, bu e-postan?n bariz bir "?aka" oldu?unu söyledi.

Bakan Jeremy Hunt, bir zamanlar internet sitesinde "Rupert Murdoch'un ?ngiltere'de televizyona yapt??? katk?lar?n ba? destekçisi" oldu?unu yazm??t?.

Ba?bakan ile de görü?mü?

Genç i?adam? muhafazakar Ba?bakan Cameron'la görü?meleri konusunda da yarg?ca bilgi verdi.

James Murdoch, David Cameron ile önce 2009 y?l?nda, henüz ba?bakan olmadan önce biraraya geldi?ini ve bu görü?mede gruba ba?l? Sun gazetesinin seçimlerde Muhafazakar Parti'yi destekleme teklifini görü?tüklerini söyledi.

Murdoch, Cameron ile ba?bakan olduktan yedi ay sonra, 23 Aral?k 2010 tarihinde o s?rada ?irketinin yöneticisi olan Rebecca Brooks'un evindeki ak?am yeme?inde tekrar bulu?tuklar?n? ve burada BSkyB ihalesini "çok k?saca" konu?tuklar?n? da ekledi.

Bu ak?am yeme?inden iki gün önce, Liberal Demokrat Partili Bakan Vince Cable ihaleyi denetleme görevinden uzakla?t?r?lm??t?.

Karar, Cable'?n, Murdoch'a kar?? dü?manca sözler sarfetti?i özel bir konu?mas?n?n ortaya ç?kmas? üzerine al?nm??t?.

Ba?bakan David Cameron, daima James Murdoch'la bu konuda aralar?nda "uygunsuz" bir konu?ma geçmedi?ini savundu.

James Murdoch'un dünkü ifadesi ard?ndan medya eti?i soru?turmas?n?n oda??na birden hükümetin al?nmas?n? baz? yorumcular "Murdoch'lar?n intikam?" olarak yorumlam??lard?.

'Thatcher'dan hiç bir ?ey istemedim'

Medya eti?i konulu Leveson soru?turmas?na bugün ve yar?n da James Murdoch'un babas? uluslararas? medya patronu Rupert Murdoch yeminli ifade veriyor.

81 ya??ndaki Murdoch bugünkü ifadesinde eski Muhafazakar ba?bakanlardan Margaret Thatcher üzerindeki etkisi soruldu?unda "ondan hiç bir ?ey istemedim" diye konu?tu.

Murdoch 1981 y?l?nda Times gazetelerini almak için ihaleye girdi?i s?rada zaman?n ba?bakan? Margaret Thatcher ile bir ö?le yeme?i yemi?ti.

Murdoch buna kar??l?k 1979 genel seçimlerinde sahibi oldu?u Sun gazetesinin tam destek verdi?i Margaret Thatcher'?n hayranlar?ndan oldu?unu gizlemedi.

Murdoch, BSkyB ihalesini ?imdiki ba?bakan David Cameron ile de hiç konu?mad???n? söyledi.

Sun gazetesi son seçimlerde de David Cameron liderli?indeki Muhafazakar Parti'yi desteklemi?ti.

'Gordon Brown ?irketlerime sava? ilan etti'

Rupert Murdoch ifadesinde 2009'a kadar iktidarda olan ve Murdoch'un 2009 seçimlerinde deste?ini çekti?i ??çi Partisi ile ili?kilerini de anlatt?.

Murdoch partinin son lideri eski Ba?bakan Gordon Brown'u ?irketlerine kar?? sava? açmakla suçlad? ve Brown'un "psikolojik dengesini yitirdi?ini" söyledi.

Ya?l? medya patronu Brown'un bir görü?melerinde "Senin ?irketlerin benim hükümetime sava? ilan etti. Benim de senin ?irketine sava? açmaktan ba?ka seçene?im yok" dedi?ini aktard?.

Buna kar??l?k Murdoch ba?bakan oldu?u s?rada s?k s?k görü?tü?ünü söyledi?i ??çi Partisi'nin eski lideri Tony Blair'i daha ziyade "görü?mekten zevk ald??? bir dost" olarak tan?mlad?.

Murdoch'un sahibi oldu?u ?ngiltere'nin en çok satan tabloid gazetelerinden Sun, ??çi Partisi'nin 18 y?ll?k Muhafazakar iktidar? devirdi?i 1997 seçimleri öncesinde Tony Blair liderli?indeki ??çi Partisi'ne deste?ini kamuoyuna aç?klam??t?.

http://www.bbc.co.uk/ 

DKM AR??V?N? GOOGLE'DA ARAYIN

DKM'N?N 1998-2001 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

DKM'N?N 2001-2003 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

DKM'N?N 2003-2009 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

Untranslated Strings Designer

Hiçbiri