forkredit.com | Îôîğìëåíèå ó÷àñòêà | vivaspb.com | finntalk.com
Hata
  • XML Parsing Error at 1:456. Error 9: Invalid character
  • XML Parsing Error at 1:442. Error 9: Invalid character

TGC'DEN GENELKURMAY'A CEVAP

Aktif .

ET?KETLER:TGC

tgclogoTürkiye Gazeteciler Cemiyeti Yönetim Kurulu, Genelkurmay Ba?kanl???’n?n gazetecileri hedef alan aç?klamalar?n?n “ifade özgürlü?ü” kavram? ile ba?da?mad???n? ve ??k bir giri?im olmad???n? aç?klad?.


??TE TGC'N?N AÇIKLAMASI:

 “Genelkurmay Ba?kanl???’n?n ba?ta meslekta?lar?m?z Bekir Co?kun ile Umur Talu olmak üzere yapt??? aç?klamalar?n, bunun yan? s?ra da Talu’nun Ba?kanl???n internet sitesine eri?iminin engellenmesinin  “ifade özgürlü?ü”  kavram? ile ba?da?mad??? ve ??k olmad??? görü?ündeyiz. Bu tip tutumlar, toplumun haber alma ve bilgiye ula?ma hakk?n? engelleyen bir yakla??m? içermektedir. Unutulmamal?d?r ki, ça?da? demokrasilerde, ba?ta siyasiler olmak üzere, tüm kurum ve kurulu?lar bas?n özgürlü?ünü en geni? anlamda yorumlamal? ve uygulamal?lar.?ç hukukumuzun da bir parças? olan Avrupa ?nsan Haklar? Mahkemesi’nin bu konudaki kararlar? örnek al?nmal?d?r. Bilindi?i gibi Avrupa ?nsan Haklar? Mahkemesi, ifade özgürlü?ü kavram?n?n sadece olumlu kar??lanan veya zarars?z olan bilgi ve dü?ünceleri de?il,  ço?ulculu?un ho?görünün ve aç?k fikirlili?in parças? olan rencide, ?oke ve rahats?z eden bilgi ve fikirleri de kapsad???n?; koruma alt?na ald???n? kesin karara ba?lam??t?r. Genelkurmay Ba?kanl???’n?n yakla??m?n? sürdürmemesini bekliyoruz.”

DKM AR??V?N? GOOGLE'DA ARAYIN

DKM'N?N 1998-2001 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

DKM'N?N 2001-2003 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

DKM'N?N 2003-2009 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

Untranslated Strings Designer

Hiçbiri