forkredit.com | Îôîğìëåíèå ó÷àñòêà | vivaspb.com | finntalk.com
Hata
  • XML Parsing Error at 1:456. Error 9: Invalid character
  • XML Parsing Error at 1:442. Error 9: Invalid character

ESK? MUHAB?R?NDEN SABAH'A MEKTUP

Aktif .

ET?KETLER:Mediha Olgun

sabah_logoGeçen y?l Sedat Simavi Gazetecilik Övgü Ödülü'nü alan Mediha Olgun, "izinsiz olarak i?e  gelmedi?i" gerekçesiyle i?ine son verilen Sabah gazetesine aç?k bir mektup yazd?.

 

??te Mediha Olgun'un mektubu...

SABAH'A MEKTUP..

Tam 3 y?ld?r gazetenizde canla ba?la çal???yorum. Girdi?im günden bu yana hep en 'olmaz' i?leri foto muhabiri de almadan kendim yapt?m. Bana hiç girmesi garanti, sütun santimi belli i?ler vermediniz. Bütün haberlerimi kendim buldum kendim yapt?m. Yapt???m i?lerden biriyle de geçen y?l Sedat Simavi Gazetecilik Övgü ödülünü ald?m. Kad?n?n ?iddetle ?mtihan? yaz? dizimle... Sabah gazetesini satt?rmad?klar? bir dönemde Hakkari, Erzurum, Kars, Ardahan, Diyarbak?r da? bay?r dola?an bendim.

'Sabah gazetesi gelmesin vururuz' dedikleri yerlere ben kendim gittim. Kandil'e de ayn? dönemde 2 kere giren bendim; üstelik bizi almazsan?z burada açl?k grevi yapar?m diyerek... Yine ayn? ?ekilde Mavi Marmara gemisine de binen bendim. Bu konuda bir de kitap bile yapt?m. Terkedilmi?, itilmi?, yoksun, yoksul bölgelerdi benim alan?m. Do?u, güneydo?u ve ortado?u gibi... Hiç gocunmad?m bunlardan, korkmad?m zira i?imin gere?ini yap?yordum.

Hep 'Oralara gitmeyece?iz de nerelere gidece?iz ki' dedim. Sonra bir gün yöneticilerinizden birinin nefretini kazand?m. Görmemem gereken ?eyleri görüp, söyleyip, hakk?m? arad???m için. Ve bu konuda tek de de?ildim. Benim durumuma dü?ürülen ba?kalar? da vard?.

Yakla??k bir y?ld?r gazetenizde mobbinge u?rayarak çal???yordum. Bunu defalarca üst yöneticilerinize bildirdim yaz?l? ve sözlü olarak. Ba?lang?çta 'Fark?nday?z, çözece?iz' dedi herkes. Zamanla yazd???m bu dilekçeler herkesin diline dü?ürüldü. Özel olmas? gereken her ?ey uluorta konu?ulmaya ba?land? gazetenin çevresindeki lokantalarda. Ki?ilik haklar?m zedelendi, gururum k?r?ld?. Soru?turma açmas? gereken yöneticiler '?spatlayamazs?n' söylemine geçtiler, dalga geçtiler. Oysa mobbing ciddi bir suçtu.

Bir y?ld?r ediötörlük yapt???m bölgeden al?n?p ba?ka servisine verilmeyi bekledim, siz de beni istemedi?im tek servise verdiniz. Yine ki?ilik haklar?m? zedeleyerek. Geldi?imiz a?amada ç?k???m? istedim geçen hafta ayn? servisten kovdu?unuz arkada??m?z? da örnek göstererek, beni de kovun dedim. Kovmad?n?z, beni çok seviyormu?sunuz!

Geçen hafta i?i b?rakt?m ben de, ayn? gün müdürlere bildirerek. ?nsan Kaynaklar? yine istifa et dedi, yapamad?m. Zira o kadar zengin de?ildim! Biriktirdi?im tek ?ey haberlerimdi çünkü. Noterden ihtar çektim '?? akdinin zorunlu fesihine' dayanarak. Bugün yan?t?n?z? alm?? bulunuyorum yine noterden. ?zinsiz olarak i?e gelmemi?im, kimseye bildirmemi?im, kovmu?sunuz beni tazminats?z... Sonra telefonlar gelmeye ba?lad?, 3 y?ld?r kulland???m hatt?m? istediniz. Bu mektubu da Mavi Marmara gemisinde ?srail taraf?ndan el konulan telefonumun yerine verdi?iniz telefonu da istedi?iniz için yaz?yorum. Bundan sonra asla i? bulamayaca??m? bilsem de, i?siz kalsam da korkmuyorum, hakk?m? arayaca??m. Ben bu yola, sizinle çal??aca??ma limon satar?m diyerek ç?kt?m! Yolunuz aç?k olsun!

Mediha Olgun

 

DKM AR??V?N? GOOGLE'DA ARAYIN

DKM'N?N 1998-2001 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

DKM'N?N 2001-2003 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

DKM'N?N 2003-2009 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

Untranslated Strings Designer

Hiçbiri