forkredit.com | Îôîğìëåíèå ó÷àñòêà | vivaspb.com | finntalk.com
Hata
  • XML Parsing Error at 1:456. Error 9: Invalid character
  • XML Parsing Error at 1:442. Error 9: Invalid character

Aktif .

ugur-dundar-mehmet-baransuKanaltürk'te Mehmet Baransu ile U?ur Dündar canl? yay?nda birbirlerine a??r sözler sarfettiler... 

Kanaltürk 'te yay?nlanan Futbolizm program?nda oldukça hararetli bir gece ya?and?. 

Mehmet Baransu'nun iddialar?na yan?t veren U?ur Dündar, canl? yay?nda kar??l?kl? sert sözler sarfetti. 

??te Baransu ve Dündar aras?nda geçen o diyaloglar: 

U?ur Dündar: Bak Baransu sen daha ana rahmine dü?meden önce ben bu ülkede gazetecilik yap?yordum. Senin Uludere dedi?in yerlerde ben sen do?madan 4 y?l önce ,terör belas?n? anlat?yordum. Sen büyük bir yalanc?s?n. 

Mehmet Baransu: Yalanc? sizsiniz. 

U?ur Dündar: Benim sözümü kesme. Sen benim hakk?mda kitap yazd?n. Çok büyük iftiralar att?n. 

Mehmet Baransu: Niye mahkemeye vermedin? 

U?ur Dündar: Sen mahkemeye verilmeye bile de?mezsin. Do?an Güre? Genelkurmay Ba?kan?'yken beni Divan-? Harbe vermekle tehdit etti. Beni yarg?latt?rd?. Ama ben asker dü?man? olmad?m. Sen ordu dü?man?s?n. 

Mehmet Baransu: Ben asker dü?man? de?ilim. 

U?ur Dündar: Sus! Dinlemesini bil. 

Mehmet Baransu: U?ur Dündar, efsanesini bitirdi?im için rahats?z. 

U?ur Dündar: U?ur Dündar efsanesini senin padi?ah?n bitiremez. Senin padi?ah?n var ya o da bitiremez! Sen ana rahmine dü?meden önce ben bu ülkenin meselelerini anlat?yordum çocuk. Sen gel benim yan?ma da biraz gazetecili?i ö?ren. Tamam m? çocuk!  Asker dü?man? sana ac?yorum. Bu kar??ndaki insan Allah'tan ba?ka kimseden korkmaz. Ben kimseden korkmam. Ne i?adamlar? ne çeteler, ne mafyalar… Allah'tan bahsetme sen Allah'?n ad?n? a?z?na alma çarp?l?rs?n sen. Müfterih…

DKM AR??V?N? GOOGLE'DA ARAYIN

DKM'N?N 1998-2001 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

DKM'N?N 2001-2003 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

DKM'N?N 2003-2009 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

Untranslated Strings Designer

Hiçbiri