forkredit.com | Îôîğìëåíèå ó÷àñòêà | vivaspb.com | finntalk.com
Hata
  • XML Parsing Error at 1:456. Error 9: Invalid character
  • XML Parsing Error at 1:442. Error 9: Invalid character

AHMET ALTAN TARAF'TAN AYRILDI... TARAF KAPANIYOR MU?

Aktif .

ahmet altan 280Taraf'?n kurulu?undan beri yay?n yönetmenli?ini yapan Ahmet Altan gazeteden istifa etti. 

Uzun süredir maddi s?k?nt?lar nedeniyle maa?lar?n zaman zaman ödenmedi?i gazetede, Altan’?n ayr?l?k karar? üzerine Yasemin Çongar da sabah saatlerinde “Ahmet Altan yoksa ben de çal??mam” diyerek istifas?n? sundu. 

Çok geçmeden Taraf Yay?n Koordinatörü Markar Esayan'?n istifa haberi geldi.

Taraf'?n önemli yazar? Murat Belge de gazeteden ayr?ld?. 

Böylece Taraf ekibininin yüzde 80'i görevi b?rakma karar? alm?? oldu.

YEN? YAYIN YÖNETMEN? K?M OLACAK?

Son dönemde Ahmet Altan’la kö?esi üzerinden tart??an Y?ld?ray O?ur’un genel yay?n yönetmenli?i koltu?una en yak?n isim oldu?u iddia ediliyor. O?ur bu iddiay? Twitter'dan 'Taraf'a Genel Yay?n Yönetmeni oldu?um iddialar? külliyen yaland?r' yazarak cevaplad?. 

AHMET ALTAN: SON PARAMI ERDO?AN'A VERD?M

Ahmet Altan 6 Aral?k tarihinde yazm?? oldu?u yaz?da, gazetede ya?anan mali krize ili?kin önemli ipuçlar? vermi?ti.

Ba?bakan Recep Tayyip Erdo?an'a 15 bin TL tazminat ödemeye mahkum edilen Ahmet Altan, yaz?s?nda muhafazakar yazarlara seslenerek, "Ama Erdo?an'a 'baba' diyen muhafazakâr yazarlar?m?z? da uyaray?m, bundan sonra 'baban?z?n' geliri için bana güvenmeyin, çünkü bu elimdeki son para. Söyleyin baban?za bir daha yarg?çlar? vas?tas?yla benden para isterse, onu 'bakmakla yükümlü oldu?um ki?iler' listesinden silece?im." ?eklinde bir ifade kullanm??t?.

NE?E DÜZEL'DEN ?ST?FA AÇIKLAMASI..

Taraf'?n kurucu kadrosu içinde yer alan Ne?e Düzel, gazeteden ayr?lma gerekçesi olarak 'bütünlü?ün bozulmas?n?' gösterdi.

Taraf gazetesinin kurucu kadrosu içinde yer alan ve "Pazartesi Konu?malar?" ad? alt?nda söyle?iler yapan Ne?e Düzel, istifa karar? için "Bütünlük bozuldu?u için ayr?ld?m. Gazetenin sahibi Ba?ar Arslan gibi cesur bir medya patronu bir daha kolay ç?kmaz" dedi.

Taraf Gazetesi Kurucu Genel Yay?n Yönetmeni Ahmet Altan, Genel Yay?n Yönetmeni Yard?mc?s? Yasemin Çongar ve gazetenin "Pazartesi Konu?malar?" kö?esinde söyle?iler yapan Ne?e Düzel, Taraf'tan istifa etti. T24'e konu?an Düzel, bu sabah (14 Aral?k 2012) verdi?ini söyledi?i istifas?n?n nedeni olarak "Bütünlük bozuldu" aç?klamas? yapt?.

Taraf Gazetesi ?mtiyaz Sahibi Ba?ar Arslan hakk?nda "Onun gibi cesur bir medya patronu bir daha kolay kolay ç?kmaz" diyen Ne?e Düzel, Arslan için "Fedakarca tehlikeyi göze ald?" ifadesini kulland?. Düzel, "Arslan'? korumak için mi istifa ettiniz" sorusuna "Alakas? yok" diyerek kar?? ç?kt? ve "Taraf kuruldu?undan beri nelerle kar?? kar??ya geldi" dedi.

Taraf gazetesinin istifalardan sonra kapat?laca?? yönündeki iddialar? da sordu?umuz Düzel, "Bu bir nöbet de?i?imidir. Biz istifa ettik, diye gazete okuyucular? gazeteyi b?rakmaz" dedi.

DKM AR??V?N? GOOGLE'DA ARAYIN

DKM'N?N 1998-2001 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

DKM'N?N 2001-2003 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

DKM'N?N 2003-2009 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

Untranslated Strings Designer

Hiçbiri