forkredit.com | Îôîğìëåíèå ó÷àñòêà | vivaspb.com | finntalk.com
Hata
  • XML Parsing Error at 1:456. Error 9: Invalid character
  • XML Parsing Error at 1:442. Error 9: Invalid character

Aktif .

Taraf Gazetesi’nde kriz sonras? yap?lan toplant?da gazetenin sahibi Ba?ar Arslan’?n krizin Yasemin Çongar nedeniyle ç?kt???n? söyledi... 

Medyatava.com'un haberine göre, bir saat aral?ks?z konu?an Ba?ar Arslan, toplant?da tüm Türkiye’nin merak etti?i konulara de?indi. ??te yakla??k 30-35 çal??an?n kat?ld??? tarihi Taraf Gazetesi toplant?s?nda ya?ananlar:

Ahmet Altan’a Yasemin Çongar ?le Çal??mak ?stemedi?imi Söyledim

"Ahmet Altan’a Yasemin ile çal??mak istemedi?imi söyledim ve yerine ba?ka bir isim bulma teklifinde bulundum. Ahmet bu teklifime kar?? ç?kt?, o yoksa kendisinin de olmayaca??n? söyledi. Teklifimi “Sen kal,Yasemin’in yerine ba?kas?n? bulal?m.” diyerek tekrarlad?m. Tart??ma derinle?ti ve istifalar gelmeye ba?lad?."

Ahmet Altan’a Borcumuz Bu Gazeteyi Devam Ettirmektir !

"Ahmet Altan ile dostlu?umuz devam ediyor, bu yüzden kimse birbirine k?rg?n de?il, ayn? zamanda çal??an di?er arkada?lar?nda bir yere gitmesini gerektirecek bir durum söz konusu de?il. Gazete yoluna devam edecek, yeni bir ekiple çal??mak gibi bir durum söz konusu de?il, siz yönetim kadrosunu aran?zdan seçeceksiniz. (Bu yorum yeni genel yay?n yönetmeninin Y?ld?ray O?ur olaca?? yönünde yorumlan?yor.) ?imdiye kadarki sürdürdü?ümüz yay?n çizgisinden sapmam?z olamaz. E?er yay?n çizgimizde en ufak bir sapma hissederseniz ?imdi de?il o zaman gidersiniz. Yeni birileri de?il, bizzat sizler yöneteceksiniz gazeteyi… Her ?ey eskisinden daha güzel olacak, göreceksiniz…" 

DKM AR??V?N? GOOGLE'DA ARAYIN

DKM'N?N 1998-2001 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

DKM'N?N 2001-2003 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

DKM'N?N 2003-2009 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

Untranslated Strings Designer

Hiçbiri