forkredit.com | Îôîğìëåíèå ó÷àñòêà | vivaspb.com | finntalk.com
Hata
  • XML Parsing Error at 1:456. Error 9: Invalid character
  • XML Parsing Error at 1:442. Error 9: Invalid character

Gelece?in TV'si nas?l olacak?

Aktif .

fresh-machTV dünyas?na yön veren içerikler ve gelece?in televizyonu FRESH MESH konferans?nda konu?ulacak.

 

Do?an TV, TV dünyas?na yön veren Medya, E?lence ve ?ov dünyas?n?n yar?n?na ???k tutacak "FRESH MESH" ad?yla uluslararas? bir etkinlik düzenliyor... 

Medya, E?lence ve Show (MESH) dünyas?n?n yar?n?na ???k tutmak üzere;  DTVH Yönetim Kurulu Ba?kan? Arzuhan Do?an Yalç?nda? ve DTVH CEO’su  ?rfan ?ahin’in ev sahipli?inde uluslararas? bir etkinlik olarak  düzenlenen FRESH MESH;  yeni MESH ekosisteminin bugününe ve yar?n?na, TV ve ?çerik  endüstrisine yön veren yenilik ve e?ilimlere, günün yay?nlanabilir içeriklerinin yarat?m, yap?m, yay?n süreçlerine, de?i?en izleyici beklentilerine ve geli?en teknolojilerle çe?itlenen günün çoklu yay?n  platformlar?na odaklanacak.

FRESH MESH, dünya televizyon endüstrisinin gün geçtikçe iç içe geçen  üç ana ba?l???na;   Medya, E?lence ve Show (MESH) dünyas?na ve MESH ekosisteminin  kalbini olu?turan günün yay?nlanabilir ?ÇER?KLER?’ne odaklan?yor.  

FRESH MESH’in kapsam?:

FRESH MESH sahnesinde bugünün ve yar?n?n ?ÇER?K endüstrisi ve ?ÇER?K merkezli MESH endüstrilerini temsil etmek üzere  görü? ve de?erlendirmelerini payla?acak olan  MESH profesyonelleri aras?nda;  yerel ve global MESH ?ÇER?K’lerinin, film, dizi, program ve formatlar?n yarat?c?lar?, yap?mc? ve  yay?nc?lar?, en yeni MESH teknolojilerinin  ve çoklu yay?n platformlar?n?n  üretici,  sa?lay?c? ve giri?imcileri yer al?yor. 

FESH MESH, ?ÇER?K endüstrisi ile do?rudan ve dolayl? etkile?im halinde olan yeni MESH sektörlerini ve  MESH ekonomilerini geli?tiren  sihirli formülleri günümüz sektör dinamikleri ?????nda iki gün boyunca kat?l?mc?lar?n?n tecrübe ve deneyimleri ile aktaracak.

Televizyon dünyas? profesyonelleri ba?ta olmak üzere, yay?nlanabilir ?ÇER?K’lerin, üretim, yay?n, da??t?m, pazarlama, reklamveren ve izleyici ileti?imi  faaliyetlerinin temsilcilerinin yan?s?ra,  MESH dünyas? ile do?rudan ve dolayl? etkile?im halinde  olan sektör temsilcileri, FRESH MESH platformunda bir araya gelecekler.  

FRESH MESH’in konular? ve program?:

Etkinli?in ilk günü,  ?ÇER?K’lerin yarat?c? süreçlerine odaklan?rken,  Yarat?c?l?k nerede ba?l?yor, bir fikirden kapsaml? bir konsept  nas?l  geli?iyor, en be?enilen ve en çok takip edilen  film, dizi, TV programlar?n?n  arkas?nda hangi isimler var, trendler ve izleyici beklentileri ?ÇER???N üretim ve yay?n süreçlerini nas?l ?ekillendiriyor? sorular?na yan?t arayacak.

Etkinli?in 17 Ocak 2013 tarihli birinci gününün aç?l??? Ba?bakan Yard?mc?s? ve Hükümet Sözcüsü Say?n Bülent Ar?nç taraf?ndan yap?lacak ve aç?l??? takiben, FRESH MESH sahnesi; ça??n  MESH dünyas?n?n genel  görünü?ünü,  MESH dünyas?n?n yap? ta?lar?n? olu?turan ve MESH endüstrilerinin merkezinde duran  MESH içeriklerinin yarat?m, yap?m ve yay?n  süreçlerini, ve yeniden ?ekillenen MESH ekosisteminin yeni i? yap?? modellerini konu?mak üzere, sahnesinde konunun uzman isimlerini a??rlayacak.  

Etkinli?in ikinci günü,  yarat?lan ?ÇER???N  izleyici ile bulu?mak üzere ç?kt??? yolculu?a ve bu yolculukta sunuldu?u çe?itli teknoljik platformlara ve etkile?imde bulundu?u tüm sektörlerle olan  ili?kilerine odaklanacak. ?kinci günün konu?mac?lar?; Günümüzde izleyici davran??lar? nas?l de?i?ti, içeri?e zaman ve mekandan ba??ms?z eri?ebilme talepleri do?rultusunda hangi platformlar hayat buldu, içerik üretim ve da??t?m?nda yar?n?n trend ve teknolojileri neler olacak, yeni ekosferdeki MESH i?birliklerinin dikkat çeken özellikleri neler ve MESH dünyas?n?n gelece?inde endüstriyi neler bekliyor? sorular?na yan?t arayacak.

Etkinli?in 18 Ocak 2013 tarihli  ikinci gününün aç?l??? Avrupa Birli?i Bakan? ve Ba?müzakereci  Egemen Ba??? taraf?ndan yap?lacak ve aç?l??? takiben, FRESH MESH sahnesi; gobal MESH dünyas?n?n  genel görünü?üne,  yerel ve uluslararas? ?ÇER???N gücüne, izleyicilerin etkile?imine imkân veren ve gelece?in ekosistem tabanl? MESH ekonomilerini birlikte olu?turmak üzere kurulan  i?birliklerine, izleyiciyle bulu?an, izleyicinin entegre olabilece?i kaliteli MESH ?ÇER?KLER?N? tasarlayan, yaratan ve sunan, sektörün alan?nda uzman isimlerini a??rlayacak.

FRESH MESH KONFERANSI HAKKINDA:

FRESH MESH konferans?, bugünün ?ÇER?K  endüstrisini, ve bu endüstrinin  etraf?nda yap?lanan MESH sektörlerinin dinamiklerini konu?mak üzere, MESH dünyas?n?n yar?n?n? birlikte olu?turan profesyonelleri bir araya  getirmek hedefiyle tasarlanan;  odakland??? konularla,  iki  gün boyunca MESH dünyas?n? yöneten “?ÇER?K” ve ?ÇER?K dünyas?n? yöneten “YARATICILIK” ile bu sihirli formül etraf?nda yarat?lan BÜYÜLÜ ??B?RL?KLER?N?N KÜRATÖRLÜ?Ü olarak tan?mlanan, MESH endüstrilerini ba?ar?ya ta??yan  sihirli formülleri izleyicileriyle payla?acak. 

Global MESH dünyas?n?n “içerik – etkile?im – entegrasyon” karmas?n?n gelecekteki ekosistemi nas?l ?ekillendirdi?inin tart???laca?? iki günlük etkinlik boyunca, FRESH MESH sahnesi 20’si  yabanc? olmak üzere toplam 43 konu?mac?y? konuk edecek.

Konferans?n Program? ve kapsam? hakk?nda daha fazla bilgi için: http://www.freshmesh.com.tr 

 

DKM AR??V?N? GOOGLE'DA ARAYIN

DKM'N?N 1998-2001 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

DKM'N?N 2001-2003 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

DKM'N?N 2003-2009 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

Untranslated Strings Designer

Hiçbiri