forkredit.com | Îôîğìëåíèå ó÷àñòêà | vivaspb.com | finntalk.com
Hata
  • XML Parsing Error at 1:456. Error 9: Invalid character
  • XML Parsing Error at 1:442. Error 9: Invalid character

Aktif .

Mehmet Ali Birand, tedavi gördü?ü hastanede hayat?n? kaybetti. O?lu Umur Birand, babas?n?n saat 18.29 s?ralar?nda hayat?n? kaybetti?ini aç?klad?.

Umur Birand ?u aç?klamay? yapt?..

"Dün çok normal ve standart bir ameliyat? de?i?ikli?i sonras?nda babam?n kalbi durdu. Yapt?klar? bütün çabalara ra?men kalbi yeniden çal??t?ramad?lar. Onun akabinde bir alete ba?lad?lar. Ya?am destek ünitesine ba?lad?lar. Maalesef bu ak?am 18.29'da babam? kaybettik. Ac? çekmedi?ini dü?ünüyoruz. Çünkü ameliyat çok basit bir ameliyat olacakt?. Hatta sal? gecesi yay?na ç?kmak için Sülayman A?abey'i yönlendiriyordu. Bizimle konu?uyordu. Hiç beklenmedik bir ?ey de kaybettik. Babam 71 ya??ndayd?. Eminin hepinizle bir ara çal??t? ya da çal??mad?. Vücudundaki son elektri?ine kadar ben ve annem yan?ndayd?k. Bütün arayan, telefon eden, gelen, bekleyen arkada?lar?, meslekta?lar?, devlet büyükleri, tan?d?k tan?mad?k herkese çok te?ekkür ediyoruz. Sizi mahcup ettik ki Mehmet Ali Bey'i yeniden kar??n?za getiremedik. Çok çok te?ekkürler, hepimizin ba?? sa?olsun." 

Vehbi Koç Amerikan Hastanesi 'nden yap?lan aç?klamada, Birand'?n safra kesece?inden kaynakl? kardiyat yetmezlik sonras? yap?lan tüm müdahalelere ra?men kurtar?lamad???n? saat 18:29'da hayat?n? kaybetti?i bildirildi.

DKM AR??V?N? GOOGLE'DA ARAYIN

DKM'N?N 1998-2001 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

DKM'N?N 2001-2003 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

DKM'N?N 2003-2009 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

Untranslated Strings Designer

Hiçbiri