forkredit.com | Îôîğìëåíèå ó÷àñòêà | vivaspb.com | finntalk.com
Hata
  • XML Parsing Error at 1:456. Error 9: Invalid character
  • XML Parsing Error at 1:442. Error 9: Invalid character

Aktif .

BDP, ?mral? tutanaklar?n? iki Parti Meclisi üyesinin s?zd?rd???n? aç?klad?.


BDP’den yap?lan aç?klamada, ’’Metnin ço?alt?lmamas? karar?na ra?men onay almadan ve kimseye bilgi vermeden iki Parti Meclisi üyemiz taraf?ndan tutanak ço?alt?lm??t?r. Tutanaklar? ço?altan iki PM üyesi istifa etti. Bas?n sorumlusunun da i?ine son verildi. Bas?n bölümünden Ali Özgüç, tutanaklar?n foto?raf?n?n çekilmesine izin verdi’’ denildi.

BDP’DEN YAPILAN AÇIKLAMADA ?U ?FADELER KULLANILDI

’’Kamuoyunun bildi?i üzere 23 ?ubat 2013 tarihinde 3 ki?ilik BDP Heyeti ?mral?’da Say?n Öcalan’la bir görü?me gerçekle?tirmi?tir. Partimizin çok önem verdi?i bu görü?me, parti yetkili organlar?m?zla payla?ma ihtiyac?na binaen görü?meyi yapan arkada?lar?m?z taraf?ndan yaz?l? hale getirilmi? ve Merkez Yürütme Kurulu, Meclis Grubu ve Parti Meclisi toplant?lar?nda okunmu?tur. Partimizin yetkili organlar? metnin ço?alt?lmamas? yönünde karar alm??t?r.

Buna ra?men metnin bir k?sm?n?n Milliyet gazetesinde yay?nlanmas? üzerine parti organlar?m?z soru?turma karar? alm??, çok yönlü soru?turma neticesinde parti merkezimiz ?u sonuçlara ula?m??t?r:
1.    Metnin ço?alt?lmamas? karar?na ra?men, iki Parti Meclisi üyemiz M. Rauf Kocaman ve Resul Baykara toplant?ya ara verildi?inde kimsenin bilgisi ve onay? olmadan tutanaklar? alarak kendileri için ço?altm??t?r.
2.     Parti Meclisi üyelerimiz metni ço?alt?rken, parti personeli de tek bir nüsha kendileri okumak üzere ço?altm??lard?r.
3.    Bas?n büromuzda çal??an Ali Özgüç, gazeteci Alper Atalay’?n metin üzerinden foto?raf çekmesine izin vermi?tir. 
4.    Milliyet’te yay?nlanan tutanak resminin bir foto?raf kayd? oldu?u anla??lm??t?r.
Bütün bu bilgileri de?erlendiren yetkili organlar?m?z ?u kararlar? alm??t?r:
1.    Parti Meclisi üyelerimiz kendi sorumluluklar?n?n fark?nda olarak öz ele?tiri mahiyetinde PM üyeliklerinden istifa etmi?lerdir.
2.    Partimizin bas?n biriminde çal??an Ali Özgüç tutanaklar? parti yönetimine haber vermeyerek bir bas?n çal??an?yla payla?t??? için i?ine son verilmi?tir.
Parti yetkili organlar?m?z ya?ananlardan dolay? kendi sorumlulu?unun fark?ndad?r. ?mral?’daki görü?me yay?nlanmak üzere yap?lmam??t?r. Öncelikle yapt??? görü?menin kendi bilgisi d???nda bas?nda yer almas? nedeniyle Say?n Öcalan’dan özür diliyoruz. Yine görü?me metninde ad? geçen ki?ilerin ve kurumlar?n da ayn? gerekçeden ötürü özrümüzü kabul etmelerini rica ediyoruz.

Ancak bu vesileyle partimizi, yetkili organlar?n?, parti yöneticilerini bilerek hedef haline getirenleri, yalan ve yanl?? bilgiler yayanlar? k?n?yoruz.

Tarihi bir süreç ya?ad???m?z?n ve partimize büyük sorumluluklar dü?tü?ünün fark?nday?z. Bu nedenle, bundan sonra notlar?n bir gazetede nas?l yer ald???n? tart??mak yerine çözüm sürecinin kendisinin tart???lmas?n? gerekli görüyoruz. Halk?m?za,   Say?n Öcalan’?n merkezinde oldu?u bir sürecin gereklerini yerine getirmekte kararl? oldu?umuzun sözünü bir kez daha veriyoruz.’’

DKM AR??V?N? GOOGLE'DA ARAYIN

DKM'N?N 1998-2001 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

DKM'N?N 2001-2003 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

DKM'N?N 2003-2009 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

Untranslated Strings Designer

Hiçbiri