forkredit.com | Îôîğìëåíèå ó÷àñòêà | vivaspb.com | finntalk.com
Hata
  • XML Parsing Error at 1:456. Error 9: Invalid character
  • XML Parsing Error at 1:442. Error 9: Invalid character

?ngiltere'de bas?na ince ayar

Aktif .

ET?KETLER:?ngiliz bas?n?

yabanci basinTelekulak skandal?ndan büyük darbe yiyen ?ngiltere’de bas?n?n daha s?k? denetlenmesi konusunda önemli bir ad?m at?ld?.

Buna göre yeni bas?n düzenleme kurumu, medyaya müdahale etmeyecek, ancak özür ve düzeltme için devreye girecek, gerekirse a??r para cezalar? verebilecek.

Hürriyet'in haberine göre, ?ngiltere’de telekulak skandal?n?n ard?ndan siyaset-medya ili?kisinin masaya yat?r?ld??? Leveson Soru?turmas?’nda ba??ms?z bir düzenleyici kurum kurulmas?na karar verilmi?ti. Koalisyonun küçük orta?? Liberal Parti lideri Nick Clegg ile anamuhalefetteki ??çi Partisi lideri Ed Miliband, yeni düzenleyici organ?n?n kanunlarla desteklenmesi gerekti?ini savunurken, Muhafazakâr Parti lideri Ba?bakan David Cameron buna kar?? ç?k?yordu. Sonuçta ‘Kraliyet Kararnamesi’ formülü dün sabaha kadar süren pazarl?klarda kabul edildi. Buna göre, ba??ms?z düzenleme kurumu do?rudan yasayla de?il, ‘Kraliyet Kararnamesi’ ile ilan edilecek. Ve içine bu kararnamenin ancak meclisin üçte ikilik ço?unlu?uyla de?i?tirebilece?i maddesi eklenecek. Böylece hükümetlerin, medyaya bask? ve sansür uygulama riskinin kontrol alt?na al?nmas? amaçlan?yor.  

DKM AR??V?N? GOOGLE'DA ARAYIN

DKM'N?N 1998-2001 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

DKM'N?N 2001-2003 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

DKM'N?N 2003-2009 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

Untranslated Strings Designer

Hiçbiri