forkredit.com | Îôîğìëåíèå ó÷àñòêà | vivaspb.com | finntalk.com
Hata
  • XML Parsing Error at 1:456. Error 9: Invalid character
  • XML Parsing Error at 1:442. Error 9: Invalid character

Aktif .

mavi-marmaraMavi Marmara gemisine düzenlenen sald?r? sonras? ?srail, Türkiye'den özür diledi. ?srail, ayr?ca sald?r?da ?ehit edilen Türklerin ailelerine tazminat da ödeyecek. 

Reuters Haber Ajans?'n?n geçti?i son dakika bilgisine göre, ?srail, Mavi Marmara gemisine düzenlenen ve 1'i ABD vatanda?? 9 Türk'ün ?ehit edildi?i sald?r?yla ilgili Türkiye'den özür diledi.

Gemi bask?n?nda ?ehit edilenlerin ailelerine de tazminat ödenecek.

ABD'li bir yetkilinin bilgisine dayand?rlan haberde, Erdo?an ve Netenyahu, normalle?me konusunda ayn? fikirde..

Ayr?ca, Türkiye'nin ?srail ile bar?? ?artlar?ndan biri olan Gazze'ye ablukan?n kalkmas? da ?srail taraf?ndan kabul edildi iddias? var..

BA?BAKANLIK'TAN AÇIKLAMA

Ba?bakanl?k'tan Yap?lan aç?klama ?öyle...

Ba?bakan?m?z Say?n Recep Tayyip Erdo?an bugün ?srail Ba?bakan? Say?n Binyamin Netanyahu ile telefonda konu?mu?tur.

Say?n Ba?bakan?m?z, Say?n Netanyahu'ya, Türk ve Yahudi halklar? aras?ndaki ortak tarihe dayanan ve yüzy?llard?r süregelen güçlü dostluk ba?lar?na ve i?birli?ine de?er verdi?ini söylemi?tir. Bölgenin bar?? ve istikrar? için hayati stratejik öneme sahip olarak gördü?ü ili?kilerin son dönemde bozulmu? olmas?n?n üzüntü verici oldu?unu ifade etmi?tir. Türkiye'nin, ?srail-Filistin ihtilaf?na iki devletli vizyon temelinde adil, kal?c? ve kapsaml? bir çözüm bulunmas?na yönelik uluslararas? ve bölgesel tüm çabalara deste?ini yinelemi?tir.

Say?n Netanyahu, ?srail taraf?ndan hadiseyle ilgili olarak yürütülen ve bir dizi operasyonel hatan?n yap?ld???na i?aret eden soru?turma ?????nda, can kayb?na veya yaralanmaya yol açan her türlü hatadan dolay? ?srail ad?na Türk halk?ndan özür dilemi?; Say?n Ba?bakan?m?z da söz konusu özrü Türk halk? ad?na kabul etmi?tir.

?ki ba?bakan, tazminat/âdemi mesuliyet konusunda bir anla?ma yap?lmas? hususunda da mutab?k kalm??t?r.

Say?n Netanyahu ayr?ca, ?srail'in, sivil halk?n kullanaca?? mallar?n Gazze dâhil Filistin topraklar?na giri?ine ili?kin k?s?tlamalar? esas itibariyle kald?rd???n? ve sükûnet devam etti?i müddetçe bu durumun da devam edece?ini ifade etmi?tir.

?ki lider, Filistin topraklar?ndaki insani durumun iyile?tirilmesi için birlikte çal??mak konusunda mutab?k kalm??t?r.

Kamuoyuna sayg?yla duyurulur.


OBAMA'DAN AÇIKLAMA

 ABD Ba?kan? Barack Obama,''bölgesel bar?? ve güvenli?i ilerletmek için Türkiye ile ?srail aras?ndaki olumlu ili?kilerin yeniden tesisine büyük önem verdiklerini''bildirdi.

Obama, yapt??? yaz?l? aç?klamada, bugün Ba?bakan Recep Tayyip Erdo?an ile ?srail Ba?bakan? Binyamin Netanyahu aras?ndaki telefon görü?mesinden memnuniyetini ifade etti.

ABD'nin hem Türkiye hem de ?srail ile yak?n ortakl?klar?na derinden önem verdi?ini belirten Obama, ?unlar? kaydetti:

''Bölgesel bar?? ve güvenli?i ilerletmek için Türkiye ile ?srail aras?ndaki olumlu ili?kilerin yeniden tesisine büyük önem veriyoruz. ?ki lider aras?ndaki bugünkü görü?menin, onlar? bu konuda ve bir dizi di?er zorluk ve f?rsatta daha derin i?birli?ine girmeleri için imkan sa?layaca??ndan umutluyum''.

 

DKM AR??V?N? GOOGLE'DA ARAYIN

DKM'N?N 1998-2001 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

DKM'N?N 2001-2003 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

DKM'N?N 2003-2009 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

Untranslated Strings Designer

Hiçbiri