forkredit.com | Îôîğìëåíèå ó÷àñòêà | vivaspb.com | finntalk.com
Hata
  • XML Parsing Error at 1:456. Error 9: Invalid character
  • XML Parsing Error at 1:442. Error 9: Invalid character

Hasan Cemal ve Kadir ?nan?r Akil Adamlar Komisyonu'nda...

Aktif .

akil-adamlarHükümetin teröre çözüm aray???nda gündeminde olan 'Akil Adamlar Komisyonu'nda kimlerin yer alaca?? büyük oranda belirlendi.

Edinilen bilgiye göre, Hasan Cemal, Oral Çal??lar, Ya?ar Kemal, Kadir ?nan?r, Tarhan Erdem, Ali Bayramo?lu, R?fat Hisarc?kl?o?lu, Jülide Kural, Faz?l Hüsnü Erdem, Vahap Co?kun, Mithat Sancar gibi isimler, komisyonda yer alacak isimlerden baz?lar?.

Ntvmsnbc.com'un haberine göre, Akil Adamlar Komisyonu, 25 ile 30 ki?iden olu?acak ve yedi?erli gruplar halinde alt komisyonlar kurarak belli bölgeler ile konularda çal??acak.

??te Akil Adamlar Komisyonu üyeleri...

YA?AR KEMAL 
Türk edebiyat?n?n en önde gelen kalemlerinden biri olan Ya?ar Kemal, 1923'te Osmaniye'de dünyaya geldi. Kürt kökenli olan Ya?ar Kemal'in ilk roman? "?nce Memed" yakla??k k?rk dile çevrildi. Pek çok yap?t?nda Anadolu'nun efsane ve masallar?ndan yararlanan Ya?ar Kemal, Nobel Edebiyat Ödülü'ne aday gösterilen ilk Türk yazar?d?r. 1962 y?l?nda Türkiye ??çi Partisi üyesi olan Ya?ar Kemal, 17 ya??ndan bu yana sosyalist siyasetin içinde yer ald?. Ya?ar Kemal, Kürt sorununun bar??ç?l yollardan çözümü için de sürekli ça?r? yapan isimler aras?nda yer al?yor.

HASAN CEMAL 
Kürt sorununun bar??ç?l yollardan çözümü için en çok yaz? kaleme alan isimlerin ba??nda gelen Hasan Cemal, 1944 y?l?nda ?stanbul'da do?du. Gazetecili?e 1969 y?l?nda Ankara’da haftal?k Devrim dergisinde ba?layan Hasan Cemal, 1979 y?l?nda Cumhuriyet gazetesinin Ankara temsilcisi oldu. 1981-1992 y?llar? aras?nda Cumhuriyet gazetesinde genel yay?n yönetmenli?i yapan Cemal, 1992-1998 y?llar? aras?nda Sabah gazetesinin ba?yazar? olarak görev yapt?. Milliyet gazetesinde uzun süre haftada alt? gün iç ve d?? politika yaz?lar? kaleme alan Hasan Cemal geçti?imiz hafta gazetenin yeni patronu Erdo?an Demirören taraf?ndan kovuldu. Hasan Cemal, Kürt kelimesinin çok zor telafuz edildi?i dönemde PKK lideri Abdullah Öcalan ve Murat Karay?lan'la yapt??? röportajlarla ön plana ç?km??t?.

KAD?R ?NANIR 
Türk sinemas?n?n en ünlü aktörlerinden biri olan Kadir ?nan?r, 15 Nisan 1949'da Ordu’ya ba?l? Fatsa ilçesinde do?du. Türk sinemas?nda toplumsal sorunlar?n i?lendi?i "Selvi Boylum, Al Yazmal?m", "Bir Yudum Sevgi" ve "Amans?z Yol" gibi filmlerde ba?rol oynayan Kadir ?nan?r, Kürt sorununun bar??ç?l yollarla çözülmesi yolundaki fikirleriyle tan?n?yor. Kadir ?nan?r, "?mral? süreci"ne destek verdi?ini de ilan etmi?ti.

JÜL?DE KURAL 
Tiyatro ve sinema oyuncusu Jülide Kural 1965 y?l?nda Adana'da do?du. ?stanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Felsefe Bölümü ve ?stanbul Üniversitesi Devlet Konservatuvar? Tiyatro Bölümlerini bitiren Jülide Kural, bir süre Almanya'da ya?ad?. AST, Dostlar Tiyatrosu, Kent Oyuncular? ve Tiyatro Stüdyosu'nda oyunculuk yapt?. Televizyonda yay?mlanan Süper Baba dizisiyle üne kavu?an Jülide Kural, 2002-2003 Mart ay?nda "Frida Ya?as?n Hayat" projesini, kendi kurdu?u Ate? Tiyatrosu adl? yeni bir kadroyla sergiledi.

FAZIL HÜSNÜ ERDEM
1964 Karakoçan do?umlu olan Faz?l Hüsnü Erdem Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nden 1986 y?l?nda mezun oldu. Yüksek lisans?n?, Dicle Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Kamu Hukuku Anabilim Dal?’nda, doktoras?n? ise, ?stanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Kamu Hukuku Anabilim Dal?’nda yapt?. 1998’de doçentlik, 2004’te ise profesörlük unvan?n? ald?. Halen, Dicle Üniversitesi Hukuk Fakültesi Anayasa Hukuku Anabilim Dal?’nda ö?retim üyesi olarak görev yapmakta. Anayasa hukuku ve insan haklar? hukukuna ili?kin yay?nlanm?? makaleleri bulunmaktad?r.

M?THAT SANCAR 
Anayasa profesorü olan Mithat Sancar 1963'te Nusaybin'de do?du. Diyarbak?r Ö?retmen Lisesi ve A.Ü. Hukuk Fakültesi mezunu olan Sancar ‘‘Temel Haklar?n Yorumu’’ konulu teziyle 1995’te doktor, ba?ka çal??malar yan?nda ‘‘Hukuk Devleti’’ konulu teziyle de 1999’da doçent oldu. Ba?ta Birikim olmak üzere çe?itli dergilerde çok say?da yaz?s? yay?mlanan Mithat Sancar A.Ü. Hukuk Fakültesi’nde ö?retim üyesi.

TAHA ERDEM 
Ara?t?rmac? ve yazar kimli?iyle ön plana ç?kan Tarhan Erdem, 1933 Bart?n do?umlu. 1959 y?l?nda ?TÜ ?n?aat Mühendisli?i Fakültesi'nden mezun olan 1987 y?l?nda KONDA Ara?t?rma ve Dan??manl?k Ltd. ?irketini kurdu. Yapt??? kamuoyu ara?t?rmalar?yla Türk siyasetine ???k tutan Taha Erdem, 1977 y?l?nda ?stanbul milletvekili oldu. 1977 Haziran?'nda güvenoyu almayan Ecevit Hükümeti'nde Sanayi ve Teknoloji Bakan? idi. Uzun y?llar Radikal gazetesinde kö?e yazarl??? yapan Taha Erdem, Kürt sorununun bar??ç?l yollardan çözülmesinden yana.

VAHAP CO?KUN 
Lisans ve yüksek lisans?n? Dicle Üniversitesi'nde, doktoras?n? ise Ankara Üniversitesi'nde tamamlayan Vahap Co?kun, “?nsan Haklar?: Liberal Bir Tahlil” ve “Ulus-Devletin Dönü?ümü ve Me?ruluk Sorunu” ba?l?kl? iki kitap yazd?. Co?kun, “Toplumsal Bar???n ?n?as?: Sivil Anayasa Aray???” (Heinrich Böll Stiftung Derne?i ve Diyarbak?r Barosu Yay?n?, 2009) ba?l?kl? kitab?n da editörlü?ünü yapt?. Çe?itli gazete ve dergilerde yay?nlanm?? çok say?da makalesi bulunan Co?kun, halen Dicle Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nde ö?retim görevlisi olarak çal?yor. Vahap Co?kun, Taraf gazetesinde kö?e yazarl??? yap?yor.

R?FAT H?SARCIKLIO?LU 
Türkiye Odalar ve Borsalar Birli?i Ba?kan? olan Rifat Hisarc?kl?o?lu 1955'de Ankara'da do?du. Gazi Üniversitesi ?ktisadi ve ?dari Bilimler Fakültesi mezunu olan Hisarc?kl?o?lu TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi mütevelli heyeti ba?kanl???n? da yürütüyor.

AL? BAYRAMO?LU 
Gazeteci Ali Bayramo?lu 1956 y?l?nda Çanakkale'nin Geliboli yar?madas?nda do?du. 1982 y?l?nda ?stanbul Üniversitesi ?ktisat Fakültesi'nde yüksek lisans yapt?. 1985'de ayn? üniversitenin Sosyal Bilimler Enstitüsü'nde doktoras?n? verdi. 1981 - 1999 y?llar? aras?nda Marmara Üniversitesi Kamu Yönetimi Bölümü'nde ö?retim üyeli?i yapt?. Ayr?ca Yeni Yüzy?l, Star, Yeni Biny?l ve Sabah gazetelerinde kö?e yazarl??? yapt?. Halen Yeni ?afak gazetesinde kö?e yazarl??? yap?yor. Ali Bayramo?lu, kö?e yaz?lar?nda Kürt sorununun bar??ç?l yollarla çözümünden yana oldu?unu belirtiyor ve "?mral? süreci"ne destek verdi?ini aç?klam??t?.

ORAL ÇALI?LAR 
Gazeteci-Yazar Oral Çal??lar 1946 y?l?nda Tarsus'ta dünyaya geldi. Liseyi Tarsus Amerikan Koleji ve Tarsus Lisesi'nde tamamlayan Oral Çal??lar, 1968 Haziran i?gallerinde Deniz Gezmi? ve arkada?lar?yla birlikte ?stanbul Üniversitesi'nin i?galine kat?ld?. ?stanbul ?ktisadi Ticari ?limler Akademisi'nin i?gal komitesi ba?kan? oldu. 29 Ekim ve 10 Kas?m 1968 tarihleri aras?nda Deniz Gezmi?, Kaz?m Kolcuo?lu, Do?u Perinçek ve Cengiz Çandar gibi isimlerle Samsun'dan Ankara'ya "Tam Ba??ms?zl?k ?çin Mustafa Kemal Yürüyü?ü"ne kat?ld?. 1978'de yay?nlanan günlük Ayd?nl?k gazetesinin genel yay?n yönetmeniydi. 12 Eylül 1980 askeri darbesinde tutukland?. 1990 ve 1992 y?llar? aras?nda Hamburg Senatosu'nun davetiyle Hamburg'da kald?. 1992-2008 y?llar? aras?nda Cumhuriyet gazetesinde kö?e yazarl??? yapt?. 2008'de Radikal gazetesinde yazmaya ba?lad?. Taraf gazetesinin "Genel Yay?n Yönetmeni" olmas?yla, Radikal gazetesinden ayr?ld?.

DKM AR??V?N? GOOGLE'DA ARAYIN

DKM'N?N 1998-2001 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

DKM'N?N 2001-2003 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

DKM'N?N 2003-2009 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

Untranslated Strings Designer

Hiçbiri