forkredit.com | Îôîğìëåíèå ó÷àñòêà | vivaspb.com | finntalk.com
Hata
  • XML Parsing Error at 1:456. Error 9: Invalid character
  • XML Parsing Error at 1:442. Error 9: Invalid character

Aktif .

multikultihaberler'Multikulti Haberler' isimli belgeselin galas? TRT ?stanbul Radyosu'nda yap?ld?.

TRT Genel Müdürü ?brahim ?ahin, "Bu belgeselle biraz medyan?n kula??n? ve ilgisini çekmeye çal??t?k" dedi.

Medyan?n bak?? aç?s?ndan Türk göçmenlerin son 50 y?l?na ve medyan?n entegrasyon sürecindeki etkilerine ???k tutan 'Multikulti Haberler' belgeselinin galas? 6 Nisan, Cumartesi ak?am? TRT ?stanbul Radyosu'nda gerçekle?tirildi.

Yakla??k 300 davetlinin kat?l?m? ile yap?lan galaya Ba?bakan Yard?mc?s? Bülent Ar?nç, TRT Genel Müdürü ?brahim ?ahin, TRT Genel Müdür Yard?mc?s? Dr. Zeynel Koç'un yan? s?ra akademi, sanat, sivil toplum ve siyaset çevresinden seçkin konuklar kat?ld?. Aç?l?? konu?malar? ve film gösteriminin ard?ndan bir kokteyl ile kutlanan filmin galas?n? Almanya'n?n ünlü kabaristi, ödüllü komedyen Fatih Çevikkollu sundu. 

"MEDYANIN KÜLTÜRLER ARASI ARACILIK ROLÜ DEVAM ETMEL?"
"Multikulti Haberler" belgeselinin galas?nda ilk söz alan konu?mac? olan Yönetmen Semra Güzel Korver medyan?n arac?l?k rolüne dikkat çekti: "TRT'yi pek çok toplant?da temsil ettim. Kat?ld???m her yerde 'Ba?örtünü s?n?rda m? ç?kard?n', 'TRT'de kad?n yönetmen var m??' gibi sorularla kar??la??yorum. Bu sorular?n hepsi uzman gazeteci arkada?lar?mdan geliyor. Maalesef kültürel çe?itlilik konusunda fazla bilgileri yok. Bu tür sorular beni medya konusunda farkl? bir yönde çal??maya yöneltti. Medyan?n endüstrisi çok geni?, teknoloji yat?r?m? çok fazla ama san?r?m insana yap?lan yat?r?m çok yetersiz. Dolay?s?yla sadece teknolojik yat?r?mlar yetmiyor, çocukluktan itibaren ülkemizde ya?ayan öteki ile de ilgili medyan?n kültürler aras?ndaki arac?l?k rolünün devam etmesini istiyorum" dedi.

"SIKINTILARI GÜNDEME TA?IMAK ?STED?K"
Galada Korver'in ard?ndan söz alan TRT Genel Müdür Yard?mc?s? Dr. Zeynel Koç ise "Multikulti Haberler" belgeselinin Almanya'ya yönelik haz?rlanan projelerin bir parças? oldu?unu ve bir televizyon dizisi çal??malar?n?n da gündemlerinde oldu?unu ifade etti. Medyada çizilen göçmen tipinin aksine giden göçmenlerin e?itimli  olduklar?na dikkat çeken Koç, "Ba?ta ho?görülü davran?lan göçmenlerin gitmeye niyetinin olmad??? anla??l?nca ho?görü politikalar?n?n yerini yabanc? dü?manl???na b?rakt???n? görmek mümkün" dedi. "Multikulti Haberler" belgeselinde de Türk gazeteciler ve Alman medyas?n?n tutumunun görüldü?üne i?arete den Koç, belgeseldeki görü?lerin herhangi bir ?ekilde sapt?rmadan kaç?narak, birinci a??zdan ve provokatif bir dil kullan?lmadan nesnel bir ?ekilde verilmeye çal???ld???n?n alt?n? çizdi. Koç sözlerini bitirirken Alman bas?n?n?n TRT ile ortak proje üretme konusundaki isteksizli?ine de dikkat çekti.

"MEDYANIN KULA?INI ÇEKMEYE ÇALI?TIK"
TRT Genel Müdürü ?brahim ?ahin ise, Almanya ile ilgili yapt?klar? projelerden en çok ses getirenin Sirkeci'den kalkan "Almanya Treni" ve "Alamanya Alamanya" belgeselleri oldu?una dikkat çekti. ?ahin, "Kamu yay?nc?s? oldu?umuz için çok dikkatli davran?yoruz. Olanlar? da bazen k?rp?yoruz ki dostlar?m?z rahats?z olmas?n diye... çünkü bizim misafirperverli?imiz biraz fazla" diyen ?ahin, Almanya ile empati yapmaya çal??t?klar?n? söyledi. Almanya'da sekiz Türk göçmenin öldü?ü yang?nla ilgili olarak mahkemenin Türk medyas?n? duru?maya kabul etmedi?ine i?aret eden ?ahin, "Bu belgeselle biraz medyan?n kula??n?, ilgisini çekmeye çal??t?k. Çünkü e?er siz çok kültürlülükle ilgili medya olarak imtihan?n?z? olumlu verirseniz, di?erlerini de verisiniz. TRT'yi mahkemeye almak sadece yarg?y? güçlendirir" diye konu?tu. AB Komisyonu'nun çok kültürlülü?ün desteklenmesi konusunda bir karar ald???na da de?inen ?ahin, ZDF'ye 1 saat Türkçe yay?n yap?lmas?n? önerdiklerini de sözlerine ekledi. 

"NEFRET? ENGELLEYECEK MEKAN?ZMALAR KURULMALI"
Galan?n son konu?mac?s? Ba?bakan Yard?mc?s? Bülent Ar?nç oldu. Almanya ve Türkiye aras?ndaki ili?kilerin yüz y?ldan uzun zamand?r devam etti?ine i?aret ederek konu?mas?na ba?layan Ar?nç ise yurtd???ndaki Türkiye kökenli vatanda?lar?n zaman zaman maruz kald?klar? nefret söylemine dikkat çekti. Nefret söylemlerini önleyecek mekanizmalar?n kurulmas?n?n gereklili?ine vurgu yapan Ar?nç, "Yabanc? dü?manl??? baz? Avrupa ülkelerinde nefret söylemleriyle hayat buluyor. Yabanc? dü?manl???n? ortadan kald?racak, 'multi kültür' dedi?imize göre farkl? kültürlerin bir arada dostça ve özgürce ya?amas?n? temin edecek mekanizmalar?n kurulmas? laz?m" diye konu?tu. 

TV'DE ?LK GÖSTER?M 10 N?SAN'DA TRT 1
Multikulti Haberler’in ilk gösterimi 10 Nisan’da TRT 1’de saat: 20:50'de, ikinci gösterimi 13 Nisan'da TRT 1'de, saat 19:30'da ve sonras?nda TRT'nin bütün kanallar?nda dönü?ümlü olarak gösterilecek. 

Almanya ile imzalanan ilk 'i?çi göçü' anla?mas?n?n 50'nci y?l? an?s?na  bir dörtleme olarak haz?rlanan  'Almanya'da Yar?m As?r' belgesellerinin ikincisi olan Multikulti Haberler, Türkiye kökenli Alman ve Alman medya kurulu?lar?n?n yöneticileri ile gazetecilerinin bak?? aç?s?ndan göç, göçmenlik, medya, entegrasyon ve ?slamafobi konular? ele al?n?yor. 

Çekimleri Almanya'da gerçekle?tirilen ve bir y?lda tamamlanan 'Multikulti Haberler' belgeselinde, 1964 y?l?nda kurulan ve bir fenomene dönü?en ilk Türkçe radyolardan Köln Radyosu'nun öyküsü, Radyo Multikulti, Türkçe yay?nlar?n Almanca ö?renilmesine etkisi gibi konular da de?erlendiriliyor. 1994 y?l?ndan itibaren aralar?nda Türkçenin de bulundu?u 18 dilde yay?n yapan 'Radyo Multikulti’nin 2008 y?l?nda kapat?lmas? Almanya'n?n çok kültürlü göç politikalar?ndaki de?i?iminin simgelerinden birisi oldu. 'Multikulti', göçmenlerin yerle?tikleri ülkeye kendi kültürlerini terk etmeden entegrasyonlar?n? hedefleyen "çok kültürlülük" politikas?n? tan?mlayan bir terim olarak kullan?l?yor. 

DKM AR??V?N? GOOGLE'DA ARAYIN

DKM'N?N 1998-2001 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

DKM'N?N 2001-2003 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

DKM'N?N 2003-2009 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

Untranslated Strings Designer

Hiçbiri