forkredit.com | | vivaspb.com | finntalk.com
Hata
  • XML Parsing Error at 1:456. Error 9: Invalid character
  • XML Parsing Error at 1:442. Error 9: Invalid character

Aktif .

Bas?n Konseyi Yksek Kurulu, Milliyet, Hrriyet, Posta, Sabah ve Vatan gazetelerinde yay?mlanan bir haberlerle ilgili baz? gazetelere k?nama, baz? gazetelere de k?nama cezas? verdi...

BASIN KONSEY?'NDEN YAPILAN AIKLAMA ?YLE

??KAYET?: Trk Oftalmoloji Derne?i Genel Ba?kan? Prof. Dr. Nevbahar Tamelik
??KAYET ED?LEN: Milliyet, Hrriyet, Posta, Sabah ve Vatan Gazeteleri
??KAYET?N KONUSU: Trk Oftamoloji Derne?i Genel Ba?kan? Prof. Dr. Nevbahar Tamelik, Milliyet Gazetesinde 30 Nisan 2009 tarihinde yay?mlanan Ucuz ameliyatla binlerce ki?inin gz bozuldu, Hrriyet Gazetesinde 30 Nisan 2009 tarihinde yay?mlanan Devlet 350 TL fiyat koydu, ucuz katarakt 2 bin gze zarar verdi, Posta Gazetesinde 30 Nisan 2009 tarihinde yay?mlanan ucuz ameliyat binlerce ki?inin gzn bozdu, Sabah Gazetesinde 30 Nisan 2009 tarihinde yay?nlanan katarakt yard?m? d?t gzler tehlikeye at?ld? ve Vatan Gazetesinde 30 Nisan 2009 tarihinde yay?nlanan Devletin verdi?i fiyat yznden Trk insan?n?n gz tehlikede ba?l?kl? haberlerle ilgili olarak Bas?n Konseyine ba?vurmu? ve zetle; haber tarz?nda ancak asl?nda reklam niteli?inde olan beyanlar? bas?n kurulu?lar?na veren ki?inin zel Dnya Gz Hastaneleri Grubu Ynetim Kurulu Ba?kan? Eray Kap?c?o?lu oldu?unu, kendisinin gz hekimi olmamas?ndan dolay? mesleki bilgi gerektiren t?p konusunda haber kayna?? olarak kullan?lmas?n?n en az?ndan kamuoyunun do?ru bilgilenmesi bak?m?ndan ciddi sak?ncalar ta??d???n?, hekim olmayan birinin bu tarz bilgiler vermesinin yasal olmad???n? ve buna ra?men ilgili yaz?lar?n ieri?i do?rulanmadan habermi? gibi yay?mlad???n?, kendisinden izin al?n?p al?nmad??? belli olmaks?z?n tm kamuoyunca tan?nan bir siyasetinin ismi belirtilmek suretiyle hastal???n?n kamuoyuna a?kland???n?, 2.200 ki?inin sa?l?klar?yla ilgili ki?isel bilgilerinin hukuka ayk?r? olarak kaydedildi?ini ve bu bilgilerin Ba?bakana verildi?ini, ki?isel verilerin kaydedilmesinin ve bu bilgilerinin ba?ka ki?ilerle veya kamuoyuyla payla??lmas?n?n Trk Ceza Kanununun 134 ve 135. maddeleri uyar?nca su oldu?unu, haberlerde katarakt ameliyatlar?n?n merdiven alt? ameliyathanelerde ucuz ve kalitesiz mercekler kullan?larak yap?ld??? bu ameliyatlar?n hastalar iin ciddi riskler olu?turdu?u ynnde beyanlara yer verildi?ini ancak ameliyathane ko?ullar?n?n ilgili yasa ve ynetmeliklerle belirlendi?ini ve Sa?l?k Bakanl???n?n ameliyathaneleri ok s?k? biimde denetlendi?ini, bunun yan?nda ithal edilen tm merceklerin Sa?l?k Bakanl???n?n verdi?i ruhsatlar ile kullan?ld???n?, buna ra?men haberlerde sanki ruhsats?z ameliyathanelerde denetimsiz ameliyatlar yap?lmakta oldu?u kan?s?n?n uyand?racak ifadelerin yer ald???n?, Sa?l?k Bakanl???n?n ve onun denetimindeki zel ve kamu kurumlar?n?n ruhsats?z ve denetimsiz ameliyatlar yapt??? izlenimi veren yay?nlar yap?ld???n? ve bu ?ikayet edilen gazetelerin bu suretle hekimleri, niversite Hastanelerini, Sa?l?k Bakanl??? Hastanelerini, zel Hastaneleri, zel Dal Merkezlerini ve Bakanl?klar? haks?z olarak hedef alan reklam niteli?indeki yay?nlar yapt?klar?n? ve bu yay?nlar?n hukuka ayk?r? oldu?u gibi etik d??? oldu?unu belirtmi? ve Bas?n Meslek ilkelerinin;

Kamusal bir grev olan gazetecilik, ahlaka ayk?r? zel ama ve ?karlara alet edilemez ?eklindeki 3nc maddesinin;
Ki?ileri ve kurulu?lar? ele?tiri s?n?rlar? tesinde kk d?ren, a?a??layan veya iftira niteli?i ta??yan ifadelere yer verilemez ?eklindeki 4nc maddesinin;
Ki?ilerin zel ya?am?, kamu ?karlar?n?n gerektirdi?i durumlar d???nda, yay?n konusu olamaz ?eklindeki 5inci maddesinin;
Soru?turulmas? gazetecilik olanaklar? iinde bulunan haberler, soru?turulmaks?z?n veya do?rulu?una emin olmaks?z?n yay?mlanamaz ?eklindeki 6nc? maddesinin ve
?lan ve reklam niteli?indeki yay?nlar?n bu nitelikleri, tereddde yer b?rakmayacak ?ekilde belirtilir ?eklindeki 14nc maddesinin ihlal edildi?i gerekesi ile gereken i?lemin yap?lmas?n? istemi?tir..
??KAYET ED?LEN?N YANITI: Milliyet Gazetesi Genel Yay?n Ynetmeni Sedat Ergin hakk?ndaki ?ikayetle ilgili bilgi veren Genel Sekreterlik mektubu 29 Haziran 2009 tarihinde, 505 68 86 Nolu faksa iletilmi?, bunun al?nd??? Dilek Yan?k, Hrriyet Gazetesi Genel Yay?n Ynetmeni Ertu?rul zkk hakk?ndaki ?ikayetle ilgili bilgi veren Genel Sekreterlik mektubu 29 Haziran 2009 tarihinde, 677 03 27 Nolu faksa iletilmi?, bunun al?nd??? Ahmet Bykdo?an, Posta Gazetesi Genel Yay?n Ynetmeni R?fat Ababay hakk?ndaki ?ikayetle ilgili bilgi veren Genel Sekreterlik mektubu 29 Haziran 2009 tarihinde, 505 65 02 Nolu faksa iletilmi?, bunun al?nd??? Ay?e ?lhan, Sabah Gazetesi Genel Yay?n Ynetmeni Erdal ?afak hakk?ndaki ?ikayetle ilgili bilgi veren Genel Sekreterlik mektubu 29 Haziran 2009 tarihinde, 354 34 72 Nolu faksa iletilmi?, bunun al?nd??? Ayfer Do?an, Vatan Gazetesi Genel Yay?n Ynetmeni Tayfun Devecio?lu hakk?ndaki ?ikayetle ilgili bilgi veren Genel Sekreterlik mektubu 29 Haziran 2009 tarihinde, 266 57 27 Nolu faksa iletilmi?, bunun al?nd??? Mine Ayd?n, taraf?ndan bildirilmi?se de taraflardan herhangi bir yan?t gelmemi?tir.
DE?ERLEND?RME VE SONU: Bas?n Konseyi Yksek Kurulu 05 A?ustos 2009 tarihinde toplanm?? ve Bas?n Konseyi al??ma Kurallar? ve Ba?vurular? De?erlendirme Usullerinin ilgili maddeleri uyar?nca ba?vurunun de?erlendirilebilmesi iin gerekli olan toplant? yeter say?s?n?n sa?land??? anla??ld?ktan sonra dosyan?n incelenmesine geilmi?tir.
Yap?lan incelemede yay?nlar?n do?rudan belirli ki?ilere veya kurumlara ynelen incitici, kk d?rc niteliklerinin bulunmad??? saptanm?? ve bu yay?nlar?n gazetecilik ahlak?na ayk?r? zel amalarla kullan?ld???na dair bir ifadeye rastlanmam??t?r. Bu sebeple Bas?n Meslek ?lkelerinin Ki?ileri ve kurulu?lar?, ele?tiri s?n?rlar?n?n tesinde kk d?ren, a?a??layan veya iftira niteli?i ta??yan ifadelere yer verilemez ?eklindeki drdnc maddesinin ve Ki?ilerin zel ya?am?, kamu ?karlar?n?n gerektirdi?i durumlar d???nda, yay?n konusu olamaz ?eklindeki be?inci maddesinin ihlal edilmedi?ine oy birli?iyle karar verilmi?tir.
?ikayet konusu yay?nlar incelendi?inde, haberlerin tamam?n?n, gz sa?l??? alan?nda ihtisasla?m?? zel bir hastaneler grubunun yneticisi olan Kap?c?o?lunun beyanlar?na dayand??? ve tm kamuoyunu ilgilendiren t?bbi konularda e?itli bilgiler verildi?i grlm?tr. Sn. Kap?c?o?lunun, ynetici s?fat?yla verdi?i bilgilerin kamuoyuna duyurulmas? her ne kadar bas?n?n haber verme i?levi kapsam?nda de?erlendirilebilirse de, t?p gibi zel uzmanl?k gerektiren bir alanda, t?bbi e?itim almam?? bir ki?inin verdi?i bilgilerin do?rulu?unun ara?t?r?larak teyit edildikten sonra gazetelerde yer almas?n?n, kamuoyunun do?ru bilgilendirilmesi a?s?ndan byk nem arz etti?i de?erlendirilmi?tir. Bu nedenle Bas?n Konseyi Yksek Kurulu, Bas?n Meslek ilkelerinin Soru?turulmas? gazetecilik olanaklar? iinde bulunan haberler, soru?turulmaks?z?n veya do?rulu?una emin olmaks?z?n yay?nlanamaz ?eklindeki alt?nc? maddesinin ihlal edildi?ine ve Hrriyet, Milliyet, Posta Sabah ve Vatan gazetelerinin uyar?lmas?na oy oklu?uyla karar verilmi?tir.
Bununla birlikte, yap?lan haberlerin ieri?i incelendi?inde, Eray Kap?c?o?lunun verdi?i bilgilerin do?rudan aktar?ld??? ve bu arada da yneticili?ini yapt??? Dnya Gz Hastanesiyle ve bu kurumun hizmetleriyle ilgili detayl? bilgilerin gazetelerde yer ald??? grlm?tr. Her ne kadar verilen bilgilerin kayna?? a?klanm?? ve ilgili ki?inin de?erlendirmeleri oldu?u belirtilmi?se de, haberlerin reklam olarak de?erlendirilebilecek ?ekilde kaleme al?nd??? grlm?tr. Bas?n Meslek ilkelerinin ?lan ve reklam niteli?indeki yay?nlar?n bu nitelikleri, tereddde yer b?rakmayacak ?ekilde belirtilir ?eklindeki on drdnc maddesinin, toplumu bilgilendiren gazetelerin sorumluluklar? gz nnde bulunduruldu?unda, geni? yorumlanarak reklam niteli?i ta??yabilecek yay?nlarda dahi uygulanmas?n?n kamu yarar?na oldu?u de?erlendirilmi?tir. Yap?lan yay?nlar?n, reklam rejimi s?n?rland?r?lm?? olan t?p alan?nda oldu?u da dikkate al?narak, Bas?n Meslek ilkelerinin ?lan ve reklam niteli?indeki yay?nlar?n bu nitelikleri, tereddde yer b?rakmayacak ?ekilde belirtilir. ?eklindeki on drdnc maddesinin ihlal edildi?i saptanm?? ve bu sebeple Hrriyet, Milliyet, Posta Sabah ve Vatan gazetelerinin k?nanmas?na oy oklu?uyla karar verilmi?tir.

DKM AR??V?N? GOOGLE'DA ARAYIN

DKM'N?N 1998-2001 ARASINDAK? AR??V? ??N TIKLAYIN

DKM'N?N 2001-2003 ARASINDAK? AR??V? ??N TIKLAYIN

DKM'N?N 2003-2009 ARASINDAK? AR??V? ??N TIKLAYIN

Untranslated Strings Designer

Hiçbiri