forkredit.com | Îôîğìëåíèå ó÷àñòêà | vivaspb.com | finntalk.com
Hata
  • XML Parsing Error at 1:456. Error 9: Invalid character
  • XML Parsing Error at 1:442. Error 9: Invalid character

Aktif .

ugur-dundarArt? 1 televizyonunda ya?anan istifalar?n ard?ndan Sözcü Gazetesi'nin kanal kurmak için çal??malara ba?lad??? belirtiliyor. 

Medya Kulislerinde konu?ulanlara göre, Sözcü Gazetesi'nin sahibi haz?rl?klar? tamamlanan yeni haber kanal?n? Eylül ay?nda yay?na sokmay? planl?yor.

Sözcü TV için, ba?ta U?ur Dündar olmak üzere art? bir kanal?ndan istifa eden baz? isimlere teklif götürüldü. Art? 1 televizyonunda bekledi?i reytingleri alamad??? için ayr?ld??? iddia edilen Dündar'?n da gelen teklife s?cak bakt??? belirtiliyor. 

ÇÖLA?AN DA KADRODA

Emin Çöla?an da U?ur Dündar'la birlikte Sözcü TV'yi yap?land?racak olanlardan biri olarak gösteriliyor. Medya kulislerinde Çöla?an'?n da bu teklife s?cak bakt??? konu?uluyor.

MESAJI VERM??T?

Art? 1 TV'den ayr?ld?ktan sonra Halk Tv canl? yay?n?na ba?lanan U?ur Dündar, 'Belki daha güzel ba?lang?çlar yapaca??z' diyerek Sözcü TV'ye gidece?inin mesaj?n? vermi?ti.

??te Dündar'?n o aç?klamas?: "Ba??ms?zl???m?z?n tehlikeye girdi?ini, tepeden müdahaleler geldi?ini görünce istedi?imiz yay?nc?l??? yapamayaca??m?z? gördük ve hep birlikte 'Art? 1' den ayr?ld?k. Kanal?n CEO'su ve ayn? zamanda kurucular?ndan olan Tuncay Mollaveiso?lu'nun kanalla olan ili?kisinin onur k?r?c? bir ?ekilde sonland?r?lmas? kabul edilemez bir durumdur. Bizim yapt???m?z i? gerçek haberciliktir. Haber genel yay?n yönetmeni Mustafa Ho? gibi ilkeli bir gazeteciye tepeden müdahale ba?lay?nca anlad?m ki biz burada i?imizi yapamayaca??z. Mustafa Ho?'un ba??ms?zl???n?n k?s?tlanmas? kabul edilemezdi ve bizde hep birlikte ayr?lmaya karar verdik. Gazeteciler televizyoncular bu kanal? kurdu ve bu noktaya getirdi. Bu ekip nereye giderse gitsin ayn? ba?ar?y? yakalayacakt?r. TV'ler art?k de?i?ime u?rad? ve bizler art?k dizi izlemek istemiyoruz, bizler art?k gerçekleri görmek istiyoruz. Biraz nefes ald?ktan sonra belki daha güzel bir ba?lang?ç yapaca??z."

DKM AR??V?N? GOOGLE'DA ARAYIN

DKM'N?N 1998-2001 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

DKM'N?N 2001-2003 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

DKM'N?N 2003-2009 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

Untranslated Strings Designer

Hiçbiri