forkredit.com | Îôîğìëåíèå ó÷àñòêà | vivaspb.com | finntalk.com
Hata
  • XML Parsing Error at 1:456. Error 9: Invalid character
  • XML Parsing Error at 1:442. Error 9: Invalid character

Bas?n Bayram?'nda gazeteciler iftarda bulu?tu

Aktif .

ET?KETLER:Bas?n Bayram?

basin-bayramiBas?n Yay?n Enformasyon Genel Müdürlü?ü Bas?n Bayram?'nda bir iftar program? düzenledi. 

?stanbul Lisesi bahçesinde gerçekle?tirelin programa çok say?da gazeteci kat?ld?. 

Bas?n Bayram?'n? 2010 y?l?ndan itibaren "Bab-? Ali Ya??yor Bayram?n? Kutluyor" slogan?yla bas?n?m?z?n do?du?u yerde Bab-? Ali'de kutlayan Bas?n ?lan Kurumu, sansürün kald?r?l???n?n 105. y?ldönümünde yine farkl? bir etkinli?e imza att?.

Bas?n?m?z?n, fikir ve edebi hayat?m?z?n haf?zalar?ndan Küllük K?raathanesi'nin devam? Marmara K?raathanesi yeniden canland?r?ld?.

Geçti?imiz y?l Sultanahmet Meydan?’nda kurulan temsili Marmara Kraathanesi bu y?l ?stanbul Erkek Lisesi’nin bahçesinde hayat buldu. Gazeteciler, yazarlar 24 Temmuz’da habere, yaz?ya k?sa bir ara verip Bab-? Ali gazetecili?inin en önemli hat?ralar?ndan Marmara K?raathanesi'nde bulu?tu.

?FTARDAN SAHURA KADAR

Bir zamanlar?n Düyun-? Umumiye binas? olan mekanda iftar öncesinde ba?lay?p sahura kadar, edebi sohbetlerin yap?ld???, Fehmi Koru'nun fas?l heyetinin icra etti?i nostaljik müzik e?li?inde hat?ralar?n canland??? program?m?za medya, siyaset ve sanat camias?ndan seçkin isimler renk katt?.

Gecede ayr?ca, 24 Temmuz'da do?an Fehmi Koru'nun do?um günü pastas? eski bakanlardan Atilla Koç taraf?ndan kesildi. 

DKM AR??V?N? GOOGLE'DA ARAYIN

DKM'N?N 1998-2001 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

DKM'N?N 2001-2003 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

DKM'N?N 2003-2009 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

Untranslated Strings Designer

Hiçbiri