forkredit.com | Îôîğìëåíèå ó÷àñòêà | vivaspb.com | finntalk.com
Hata
  • XML Parsing Error at 1:456. Error 9: Invalid character
  • XML Parsing Error at 1:442. Error 9: Invalid character

??te Sabah'?n yeni okur temsilcisi ve ilk yaz?s?...

Aktif .

sabah-okurtemsilcisiYavuz Baydar'?n gönderilmesiyle bo?alan Sabah gazetesi Okur Temsilcili?ine 2 y?ld?r Sabah'ta editörlük yapan ?brahim Altay getirildi. 

?brahim Altay'?n ilk yaz?s? bugün yay?nland?. .

Peki Sabah'?n yeni Okur Temsilcisi ?brahim Altay kimdir?

Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Mezunu.

Mezun olduktan sonra bir ekiple birlikte TRT için belgeseller haz?rlad?. TRT ?nt.'de yay?nlanan Memleketten Haber Var program?na dan??manl?k yapt?. Çe?itli edebiyat ve sanat dergilerinde yazd?.

2008-2010 y?llar? aras?nda ABD'de bulundu, UCLA'de 'Media Development' alan?nda ara?t?rmalar yapt?. Medya eti?i konusunda çal??t?.

Los Angeles'ta ya?ad??? dönemde Welshman'?n 'underclass' tan?m? üzerinde yapt??? bir alan ara?t?rmas? nedeniyle 25 gün boyunca 'homeless' gibi ya?ayarak evsizler üzerinde gözlemler yapt?. Evsizlerle birlikte sokakta geçirdi?i günlere dair an?lar?n? hikayele?tirerek Evsiz (Turkuvaz Kitap) adl? kitab?nda anlatt?.

2010 y?l?ndan beri SABAH gazetesinde editör olarak çal???yor. Sosyal ve kültürel konularda yo?unla?t?, kitap ele?tirileri yazd?. ?lk ve Orta Ö?renimdeki Akran Zorbal??? sorununa dikkat çeken bir yaz? dizisi-kampanya ba?latt?.

A Haber'de yay?nlanan ?nsan Atlas? program?n? haz?rlad? ve sundu. Altay bir süredir yine A Haber'de Uzun Hikaye adl? bir program yap?yordu.

Okur Temsilcisi'nin ilk yaz?s? için t?klay?n...

DKM AR??V?N? GOOGLE'DA ARAYIN

DKM'N?N 1998-2001 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

DKM'N?N 2001-2003 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

DKM'N?N 2003-2009 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

Untranslated Strings Designer

Hiçbiri