forkredit.com | Îôîğìëåíèå ó÷àñòêà | vivaspb.com | finntalk.com
Hata
  • XML Parsing Error at 1:456. Error 9: Invalid character
  • XML Parsing Error at 1:442. Error 9: Invalid character

Beyaz TV'den farkl? bir Erdo?an belgeseli...

Aktif .

recep-tayyip-erdoganBeyaz TV, Ba?bakan için "Usta'n?n Hikayesi" adl? bir belgesel haz?rl?yor. Belgeselde pek çok ünlü isim Ba?bakan Erdo?an'? anlatacak.

Beyaz TV, Ba?bakan Erdo?an’?n hayat?n? anlatan bir belgeseli ekranlara getirmeye haz?rlan?yor.

Belgeseli bugünkü kö?esinde de?erlendiren Milliyet gazetesinden Ali Eyübo?lu, Kanal?n Yönetim Kurulu Ba?kan? Osman Gökçek’le yapt??? telefon konu?mas?n? ve Erdo?an’? anlatacak olan ünlü isimleri yazd?. 

??te Ali Eyübo?lu’nun o yaz?s?: 

?ki ay kadar önceydi... Bir konuda bilgi almak için arad???m sanatç?n?n telefonu kapal? ç?k?nca, “Müsait olunca beni arar m?s?n?” diye mesaj b?rakt?m ona... 
O sanatç?, iki saat sonra aray?p ve “Kusura bakma, Beyaz TV’nin Ba?bakan Recep Tayyip Erdo?an için haz?rlad??? özel program için benden de görü? istediler. Onun çekimi vard?, o yüzden kapatt?m telefonlar?” dedi. 
Sanatç?, ard?ndan ayn? program için Beyaz TV’nin çekim yapt??? ünlülerin isimlerini s?ralay?nca, ilgimi çekti konu. 
Telefonla konu?tu?um sanatç?dan, çekimi yapan ekipten birinin ismini ve telefonunu istedim, o da verdi. 
Arad?m o ?irketi ve bilgi istedim. 
Kar??ma ç?kan ki?i yetkiliyle görü?üp, döneceklerini söyledi. 
Bekledi?im telefon ak?amüstü geldi. 

OSMAN GÖKÇEK’?N SÜRPR?Z? 
Arayan Beyaz TV’nin Yönetim Kurulu Ba?kan? Osman Gökçek’ti... 
Gökçek, “Daha i?in ba??nday?z. Baz? çekimler yapt?k, ama henüz Ba?bakan’dan randevu almad?k. Söz veriyorum, her ?ey netle?sin; ilk size verece?im bütün bilgileri” dedi. 
Eksik bilgilerle yola ç?kmak yerine, riski göze al?p tercih ettim beklemeyi... 
Tatildeki ilk günümde Beyaz TV’nin Program Müdürü Cihat Zembat arad? ve “Ba?kan görü?mek istiyor sizinle” deyip, telefona Osman Gökçek’i verdi. 
Gökçek, “Söz vermi?tim, Ba?bakan’la ilgili o program netle?ince ilk bilgiyi size verece?im demi?tim. O yüzden ar?yorum” dedi. 
Osman Gökçek’le bu vesileyle iki kez telefonla görü?memin d???nda hiçbir hukukum, tan???kl???m yok. 
O nedenle Gökçek’in sözünü yerine getirmi? olmas? kadar, özel habere duydu?u sayg?n?n da beni etkiledi?inin alt?n? çizdikten sonra, gelelim, programa dair anlatt?klar?na. 
??te Beyaz TV’nin 3 Eylül’de Ba?bakan’? canl? yay?nda a??rlay?p, yapaca?? program?n içeri?i: 

“3 Eylül Sal? saat 21.00’de Say?n Ba?bakan Recep Tayyip Erdo?an’?n da kat?l?m?yla çok özel bir program yapaca??z. ‘Ustan?n Hikayesi’ adl? bu programda, do?du?u günden AK Parti ’nin kurulu?una, hapisten Ba?bakanl?k günlerine kadar Ba?bakan’?n özel hayat?n? ekrana ta??yaca??z. Aylard?r çekimleri süren bu program, Say?n Erdo?an’?n hayat?n?n bu denli geni? olarak anlat?ld??? ilk yap?m olacak. 

Türkiye ’nin de?i?ik illerinden çocuklar Ba?bakan hakk?ndaki görü?lerini aç?klayacak. Sanat dünyas?ndan Ajda Pekkan, Kenan ?mirzal?o?lu, Orhan Gencebay, ?ahan Gökbakar, Kenan I??k, Acun Il?cal?, spor dünyas?ndan Fatih Terim ve Hidayet Türko?lu da tan?d?klar? Erdo?an’? anlatacak. Canl? yay?nda Ba?bakan?m?z bu VTR’leri izleyip, üstüne konu?acak. Programda ayr?ca Ba?bakan’?n cezaevi günlerinden çok özel mektuplar da yer alacak. ‘Ustan?n Hikayesi’nde bir de klip yay?nlayaca??z. 11 bakan, genel ba?kan yard?mc?lar?, grup ba?kan vekilleri ve iki büyük ?ehrin belediye ba?kanlar?n?n da oynad??? bu klipteki ?ark?n?n bir bölümünü Kubat bir bölümünü de I??n Karaca seslendirdi.”

DKM AR??V?N? GOOGLE'DA ARAYIN

DKM'N?N 1998-2001 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

DKM'N?N 2001-2003 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

DKM'N?N 2003-2009 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

Untranslated Strings Designer

Hiçbiri