forkredit.com | Îôîğìëåíèå ó÷àñòêà | vivaspb.com | finntalk.com
Hata
  • XML Parsing Error at 1:456. Error 9: Invalid character
  • XML Parsing Error at 1:442. Error 9: Invalid character

Aktif .

ET?KETLER:A Haber

ahaber2011 Nisan'?nda yay?n hayat?na ba?layan A Haber, yeni sezona ba?lad?.

Türkiye'nin ilk HD yay?n yapan haber kanal? olan A Haber, yeni dönemi için Türkiye'nin bütün de?erlerini ayn? çat? alt?nda toplay?p herkese hitap etmeyi amaçlayan programlar haz?rlad?.

Her program?n ekibi hummal? bir çal??ma içerisinde...

HER YA?A H?TAP ED?YOR

24 saat canl? yay?n yapan kanal, herkesin gün boyu izleyece?i yeni programlar? izleyicilerle bulu?turuyor.
Türkiye'nin her meslek grubundan vatanda?a seslenen A Haber'de, gençlerden ya?l?lara herkes kendisinden bir ?eyler bulabiliyor.
Kendilerine özgü programlar ortaya koymaya çal??an kanal, Türkiye'nin en genç kanal? olmakla beraber tecrübeli kadrosuyla dikkat çekiyor. En ünlü yazar, spiker ve habercilerin yer ald??? A Haber, bu sezon izleyicileri eski dönemlere de götürüyor. Günün belirli saatlerinde ajanslar yay?nlayan A Haber'de, izleyiciler eski al??kanl?klar?na geri dönüyor. Zengin yay?n içeri?ine sahip programlar? hayata geçiren kanal; spor, ekonomi ve güncel alanlarda da dikkat çekiyor. En çok spor yay?n? yapan kanallar aras?nda yer alan A Haber, yay?n?n yüzde 20'sini bu alana ay?r?yor. Maçlar?n ard?ndan ünlü isimler futbol yorumu yap?yor. 

YEN? GÜN

RADYO TURKUVAZ'DA DA D?NLENEB?L?YOR

?brahim Sadri ve Birsu Eren'in birlikte sundu?u 'Yeni Gün'; A Haber ve Radyo Turkuvaz ortak yay?n?yla ekrana geliyor.
Saat 06.00'da ekrana gelen programla ikili; yurtta ve dünyadaki geli?meleri izleyici ile s?ca?? s?ca??na payla??yor. Program; sa?l?k, spor ve kültür-sanat kö?eleriyle de ilgi görüyor. 

AK?AM AJANSI

SICAK GEL??MELER ANI ANINA KAR?INIZDA

Tecrübeli haberci Özge Özsa?man, hafta içi her gün; gün boyu ya?anan önemli ve s?cak geli?melerin detaylar?n? 'Ak?am Ajans?'yla ekrana ta??yor.
Canl? ba?lant?lar ve günün analiziyle zenginle?en yay?n, saat 17.00'den itibaren seyirciyle bulu?uyor.
?zleyenler, gündemden kopmuyor. 

YÜZDE 100 S?YASET 

PAZARTES?LER? EKRANA GELECEK

Sevilay Yükselir'in sundu?u 'Yüzde 100 Siyaset', art?k per?embe günleri de?il, pazartesi günleri saat 21.30'da ekranda olacak.
Salih Tuna ve Avni Özgürel'in yorumlar?yla kat?ld??? programda; gündemdeki konular konu?uluyor. Gündem olu?turan program, izleyicinin de büyük be?enisini topluyor. 

GECE AJANSI

GÜNE SON NOKTAYI 'GECE AJANSI' KOYUYOR

Günün en son noktas?, her gün A Haber'de 'Gece Ajans?'yla konuluyor. Programda; spor, ekonomi, içd?? siyaset, kültür, müzik ve tasavvufun da aralar?nda bulundu?u her konu konu?uluyor. Duygu Lelo?lu'nun sundu?u, saat 24.00'te ekrana gelen 'Gece Ajans?' isimli program, gündemi de belirliyor. 

FARKLI KONULARA PARANTEZ AÇIYORLAR

Bas?n sektörünün tüm art? ve eksilerinin ele al?naca?? 'Medya Dünyas?', Fatih Er'in sunumuyla hafta içi her gün 10.30'da ekrana geliyor.
Nihan Günay'?n sundu?u ve rutin gündemin d???ndaki konulara parantez açan 'Sat?r Aras?' program? ise saat 11.35 ve 15.35'te seyirciyle bulu?uyor. Hafta içi her ak?am 19.15'te Selin Ongun'un sunumuyla 'Bi Sormak Laz?m', hemen ard?ndan saat 20.15'te ise Zeynep Bayramo?lu'nun sundu?u 'Kadraj' ekrana geliyor. 

DOPDOLU HAFTA SONU 

Hafta sonlar? da A Haber, dopdolu.
Cumartesi ve pazar günleri, saat 06.00'da Hilal Özdemir, 'Ajans/Hafta Sonu' ku?a?? ile kar??n?za ç?k?yor. ?clal Ayd?n'?n sundu?u 'Ya?as?n Hafta Sonu', cumartesi ve pazar 09.15'te seyirciyle bulu?maya devam ediyor. Cumartesi günleri; 'Memet Özer Hayat?n Tad?' ile lezzetli yemekleri, Timur S?rt 'On Hayat'la teknolojinin hayata yans?yan yüzünü ekrana ta??yor. Cumartesi günleri saat 19.15'te Can Okanar; 'Anlat?lmam?? Öyküler'le, kar??n?za ç?k?yor. 

PAZAR GÜNLER? DE DOLU DOLU 
Cumartesi ve pazar günleri yay?nlanan 'Medikal' ile Esra Kazanc?ba?? hastal?klar?n te?hisi ve tedavisini anlat?yor.
Pazar günleri Özlem Denizmen; 'Para Durumu', ?elale Kadak ise '??'te Hayat'la tatilinizi ?enlendiriyor. Halit Bolkan'?n sundu?u 'Otorite'; otomobil dünyas?n?n bilinmeyenlerini merakl?lar? için ekrana ta??yor. 

SPOR EKRANI

Z?RAAT KUPASI'YLA ÖN PLANA ÇIKIYOR

Son iki sezondur Ziraat Türkiye Kupas?'n? HD yay?n kalitesiyle ekrana ta??yan A Haber; naklen yay?nlar, kupa özel programlar? ve seçkin yorumlarla 52'nci kupa heyecan?n? da yans?tacak.
Serkan Korkmaz moderatörlü?ünde H?ncal Uluç, Kemal Belgin ve Erol Kaynar'?n futbol üzerinden hayat? yorumlad??? '90'A', her sal? saat 22.30'da A Haber'de yay?nlan?yor. 

CANAN BARLAS ?LE GÜNDEM

GÜNDEL?K HAYAT VE DE?ERL? ?S?MLER

Tecrübeli gazeteci Canan Barlas, her çar?amba saat 21.30'da 'Canan Barlas ile Gündem'le kar??n?za geliyor. Programda siyasetten sanata, d?? politikadan ekonomiye gündelik hayat?n içindeki konular? birbirinden de?erli isimler tart???yor. Konular günün ve haftan?n gündemine göre belirleniyor. 

DE??FRE

SUÇLULARI 'DE??FRE' ETMEKTEN ÇEK?NM?YOR

Ekranlar?n iddial? ara?t?rma program? 'De?ifre', Mehmet Ali Önel yönetiminde ekrana gelmeye devam ediyor. Program; yolsuzluklar?, sakl? kalanlar? ve suçlular? her cuma saat 21.30'da A Haber ekranlar?nda 'de?ifre' ediyor.
Önel, her hafta farkl? bir konunun üzerine korkusuzca gidiyor. 

YAZ-BOZ

D?LER VE HAZAR EZBER BOZUYOR

Ergün Diler ve Bekir Hazar, A Haber ekranlar?nda, Türkiye üzerinde oynanan oyunlar? masaya yat?r?p kurulan tezgahlar? ortaya ç?karmak için canla ba?la çal???yor. 'Yaz Boz' her cumartesi, saat 23.30'da ekrana geliyor.
Programda; o güne kadarki uydurma senaryolar?n gerçe?i gün yüzüne ç?k?yor. 

5 KU?AK

HER KU?AK KEND? GÜNDEM?N? BEL?RL?YOR

Banu El moderatörlü?ündeki '5 Ku?ak'ta her hafta; be? farkl? ku?ak ve her ku?aktan bir ki?i, gündemi kendi bak?? aç?lar?yla de?erlendiriyor. Her per?embe saat 21.30'da bu be? ki?i, kendi ku?aklar?n? A Haber ekranlar?nda temsil ediyor. Ortaya çok ilginç diyaloglar ve farkl? bak?? aç?lar? ç?k?yor.

DKM AR??V?N? GOOGLE'DA ARAYIN

DKM'N?N 1998-2001 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

DKM'N?N 2001-2003 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

DKM'N?N 2003-2009 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

Untranslated Strings Designer

Hiçbiri