forkredit.com | Îôîğìëåíèå ó÷àñòêà | vivaspb.com | finntalk.com
Hata
  • XML Parsing Error at 1:456. Error 9: Invalid character
  • XML Parsing Error at 1:442. Error 9: Invalid character

Aktif .

faruk-bildiriciHürriyet gazetesi geçti?imiz hafta Emekli Donanma Komutan? Nusret Güner'le bir röportaj yapt? ancak yay?nlamad?. 

Güner, Hürriyet gazetesine yönelik sert  ifadelerle suçlamalar getirdi. Gazetenin okur temsilcisi Faruk Bildirici röportaj?n neden yay?nlanmad???n? sayfas?na ta??d?. 

Yay?mlanmayan söyle?inin öyküsü

K?M? internet siteleri ve gazetelerde, “Hürriyet bu röportaj? yapt? ama yay?nlayamad?” ba?l?klar?n? görünce konuyu ara?t?rd?m.

Önce olay?n yaz?i?lerinden ve söyle?iyi yapan arkada?tan dinledi?im öyküsünü aktaray?m. Donanma komutan? iken istifa ederek emekliye ayr?lan Oramiral Nusret Güner ile Hürriyet ad?na Toygun Atilla söyle?i yapm??. Atilla, 4 saatlik söyle?iyi de?ifre ederek haz?rlad??? metni ‘kontrol etmesi’ amac?yla Güner’e göndermi?. Atilla, düzeltmeleri yapt?ktan sonra söyle?iyi 27 Ekim’de geçmi?. Yaz?i?leri söyle?iyi ilginç bulup, yay?mlamaya karar vermi?. Ama ‘geni? bir sayfa ayr?labilen bir gün’ beklenmi?, sonra da ‘gündemdeki yo?unluk nedeniyle’ söyle?i yay?mlanamam??. Aradan 10 gün geçmesine ra?men söyle?inin ç?kmamas?na sinirlenen Güner, söyle?inin metnini 6 Kas?m’da Twitter’dan aç?klad?. Tweet’ine koydu?u notla da Hürriyet’i suçlad?: “Hürriyet ile yapt???m, ancak yay?nlanmayan ‘Deniz Kuvvetleri’nin dü?ürülmü? oldu?u durum’ hakk?ndaki söyle?im 25 Ekim.” https://docs.google.com/” ??te bu tweet’in ard?ndan ‘Hürriyet’in yay?mlayamad??? söyle?i’ haberleri ç?kt? çe?itli yerlerde. Bu geli?meler üzerine konuyu Hürriyet Genel Yay?n Yönetmeni Enis Berbero?lu’na da sordum; o da yaz?i?lerinin söyle?iyi yay?mlamama karar? olmad???n? ifade etti. Sonra da bir noktay? vurgulad?: “Hürriyet, Ergenekon ve Balyoz gibi kamuoyu nezdinde derin tart??malar yaratan büyük davalarda tutuklu ve hükümlülerin söz hakk?na en fazla sayg? gösteren gazeteler aras?ndad?r.” Hürriyet yönetiminin, Nusret Güner söyle?isinin ak?beti ile ilgili editoryal yakla??m? bu... (Faruk Bildirici - http://okurtemsilcisi.hurriyet.com.tr/ )

DKM AR??V?N? GOOGLE'DA ARAYIN

DKM'N?N 1998-2001 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

DKM'N?N 2001-2003 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

DKM'N?N 2003-2009 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

Untranslated Strings Designer

Hiçbiri