forkredit.com | Îôîğìëåíèå ó÷àñòêà | vivaspb.com | finntalk.com
Hata
  • XML Parsing Error at 1:456. Error 9: Invalid character
  • XML Parsing Error at 1:442. Error 9: Invalid character

Aktif .

ET?KETLER:Ekhem Sancak

ethem-sancak-aksamEthem Sancak, Ak?am ve Skyturk 360'? 62 milyon dolara sat?n alarak, medya dünyas?na yeniden dönü? yapt?... 

??adam? Ethem Sancak, Mehmet Emin Karamehmet’in borçlar? nedeniyle TMSF’nin el koydu?u Ak?am gazetesi ve Skyturk 360’? sat?n ald?.

 

Kanal 24 ve Star gazetesini Fettah Tamince’ye satarak medyadan ç?kan Ethem Sancak, yeniden medya dünyas?na ad?m atm?? oldu.

Ethem Sancak, böylece, Skyturk360 televizyonu ve bünyesinde 2 ulusal gazete; 1’i haftal?k, 4’ü ayl?k olmak üzere 5 dergi ve 1’i ulusal, 1’i bölgesel olmak üzere 2 radyo kanal? sahibi oldu.

 Yap?lan aç?klamada, medya grubunun, Turkmedya Grup Ba?kan? ve Skyturk360 Genel Yay?n Yönetmeni Cengiz Özdemir ile yola devam edece?i belirtildi.

 Turkmedya Grubu'ndan yap?lan aç?klama ?öyle:

 Çukurova Holding ile medyada birikimi ve deneyimi olan ba?ar?l? i? adam? Ethem Sancak aras?nda bir süredir devam eden görü?meler anla?ma ile sonuçlanm??t?r.

Skyturk360 televizyonu ve bünyesinde 2 ulusal gazete; 1’i haftal?k, 4’ü ayl?k olmak üzere 5 dergi ve 1’i ulusal, 1’i bölgesel olmak üzere 2 radyo kanal? bulunduran Turkmedya’n?n sat?? süreci 21 Kas?m 2013 tarihi itibariyle tamamlanm??t?r.  Ethem Sancak ve Çukurova Holding aras?ndaki görü?meler sonucunda iki taraf  62 Milyon USD kar??l???nda anla?maya varm??t?r.

Geçmi?te içinden geçti?i zor dönem nedeniyle yönetimi TMSF’ye devredilen Skyturk360 televizyonu, Ak?am ve Güne? gazeteleri; Alem, Platin, Stuff, Autocar ve FourFourTwo dergileri, Lig Radyo ve Alem FM radyolar? bu yeni dönemde Turkmedya çat?s? alt?nda toplanarak kendi kurumsal tarihinde ve yap?s?nda köklü bir dönü?üm gerçekle?tirecektir. Bu köklü dönü?üm ile birlikte yüzünü gelece?e dönerek sektöründe iddial? bir konuma h?zla yükselecektir. 

Turkmedya’n?n bütün markalar?, Skyturk360’?n halihaz?rda yay?nlar?na devam etti?i 32.000m2lik bir alanda kurulu olan kampüsünde birarada olacakt?r.

TMSF’nin gruba el koymas?yla birlikte ba?layan bu önemli süreci ba?ar?yla yöneten Turkmedya Grup Ba?kan? ve Skyturk360 Genel Yay?n Yönetmeni Cengiz Özdemir ile yola devam edecek olan Turkmedya, bundan sonraki süreçte geçmi?ten gelen s?k?nt?lar?n? h?zla a?may?, çat?s? alt?nda toplad??? de?erli markalar?n gücü ve yeni yap?lanmas?n?n yarataca?? büyük sinerji ile medyada yeni bir soluk ve ekol olmay? önüne hedef olarak koymaktad?r.

Medya grubumuz önüne koydu?u bu iddial? hedeflere, zor dönemlerde gösterdikleri özveri ve fedakarl?kla bugünlere gelinmesinde büyük eme?i geçen yol arkada?lar? ile birlikte ataca?? planl?, organize ve emin ad?mlarla ula?acakt?r.

Ülkemizin kronikle?mi? tarihsel sorunlar?n?, yap?sal zaaflar?n? ve i?leyi? s?k?nt?lar?n? önce büyük bir fikri at?l?m ard?ndan kararl? bir irade beyan?yla a?ma yoluna girdi?i bir dönemde Turkmedya da ku?kusuz ki Yeni Türkiye’nin bu ruhunu, gelece?e dair umutlar?n? ve vizyonunu hisseden bir medya gurubu olacakt?r.

Gelecekteki yoluna yeni fikirler, hamleler ve kat?l?mlar ile güçlenerek devam edecek olan Turkmedya için ?u an bulundu?u  yer var?lm?? bir son nokta de?il, bir ba?lang?ç noktas?d?r.

 

DKM AR??V?N? GOOGLE'DA ARAYIN

DKM'N?N 1998-2001 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

DKM'N?N 2001-2003 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

DKM'N?N 2003-2009 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

Untranslated Strings Designer

Hiçbiri