forkredit.com | | vivaspb.com | finntalk.com
Hata
  • XML Parsing Error at 1:456. Error 9: Invalid character
  • XML Parsing Error at 1:442. Error 9: Invalid character

Aktif .

sozcu-starSzc Gazetesi man?etten Star Gazetesi'nin ald??? reklamlar? gndeme ta??d?. Star Gazetesi ise Szc'nn yay?nlad??? rakamlar? yalanlad?. 

SZC GAZETES?'N?N HABER?

sozcu-star

 

STAR GAZETES?'NDEN YAPILAN AIKLAMA ?YLE... 

Szc gazetesi, tamamen yalan, arp?tma ve iftira zerine kurulu rakamlarla STAR gazetesine sald?rd?. Gazetelerin ald??? ilan rakamlar?n? arp?tan Szc, STAR gazetesinin hak etti?inden fazlas?n? ald???n? iddia eden bir man?et yay?nlad?.

Haber tamamen yaland?r. Gerek bu de?ildir, Szc'nn haberi tamamen arp?t?lm?? bilgilere dayanmaktad?r. STAR gazetesi bu kampanyaya kar?? hukuki yollara ba?vuracakt?r.


Gerek ?udur...

"?LAN GEL?RLER? L?STES?"NDE ESK? KARTEL DZEN? DEVAM ED?YOR

Szc"nn haberine dayanak olan stn santim esasl? liste arp?tma ve yaland?r, reklam gere?ini ifade etmemektedir. Haberde ayr?ca yzlerce reklamverenin bulundu?u bir sistemde birka marka ne ?kart?larak ikinci bir arp?tma yap?lm??t?r.

Gazetelerin ald?klar? ilanlar?n lm yay?nlanan stn santimlerle de?il, bu ilanlar?n cretinden olu?an gelirlere belirlenir.

Gerek ilan s?ralamas?n?n belirleyen bu listedir ve orada rakamlar eski reklam dzeninin srd?n gstermektedir. Bu listeye gre STAR hala, tiraj?n?n ve etkinli?inin hak etti?i s?ran?n alt?ndad?r. SZC'nn szcl?n yapt???, hak etmeyenin en ok geliri elde etti?i geleneksel reklam dzeni ne yaz?k ki hala gl bir ?ekilde ayaktad?r.
Reklam gelirlerine ili?kin ?ok edici gerekler yar?n STAR Gazetesi"nde yay?nlanacak...

Ama reklamvereni tehdit etmek

Geleneksel reklam kartelinin szcl?n soyunan gazetenin amac? STAR gazetesinin ticari itibar?n? sarsmakt?r. Reklamveren zerinde kendi lehinde ve gazetemiz aleyhinde tehdit ve bask? olu?turmakt?r. On y?llard?r bildikleri ve uygulad?klar? tek yntem budur ve ne yaz?k ki ?imdiye kadar bundan sonu da ald?lar. Yalanc?n?n, tehditinin, ?antajc?n?n bundan sonra amac?na ula??p ula?amayaca??n? hep birlikte grece?iz.

Eski dzenin hegemonyas? sryor

Medya dnyas?ndaki adaletsiz ilan ve reklam da??t?m dzeni devam etmektedir ve aralar?ndan STAR'?n da bulundu?u yeni medya markalar? bu dzenin ma?duru olmaya devam etmektedir. 2013 Trkiye'sinde hala pastan?n byk k?sm? eski dzenin markalar? taraf?ndan payla??lmakta ve bu arp?k dzene isyan eden kurumlar ise mafyoz usullerle hedefe konulmaktad?r.

Szc"nn ecele faydas? yok, Bu dzen de?i?ecek

Kartel dzeninin szclerine, eski medya dzeninin tetikilerine ve karanl?k dnemin bekilerine ra?men bu dzen de?i?ecektir. ?lan ve reklam da??l?m?nda sadece bizim de?il btn gazete ve televizyonlar?n hak etti?ini alaca??, daha fazlas?na gz koymayaca?? ve elbette daha az?na raz? olmayaca?? dzen kurulacakt?r. Tehdit ve ?antajla reklam alma dnemi bitecektir.

Korkunun ecele faydas? yoktur... Yalan?n, iftiran?n ve eski kartelin szclerine ra?men bu dzen mutlaka de?i?ecektir.

DKM AR??V?N? GOOGLE'DA ARAYIN

DKM'N?N 1998-2001 ARASINDAK? AR??V? ??N TIKLAYIN

DKM'N?N 2001-2003 ARASINDAK? AR??V? ??N TIKLAYIN

DKM'N?N 2003-2009 ARASINDAK? AR??V? ??N TIKLAYIN

Untranslated Strings Designer

Hiçbiri