forkredit.com | Îôîğìëåíèå ó÷àñòêà | vivaspb.com | finntalk.com
Hata
  • XML Parsing Error at 1:456. Error 9: Invalid character
  • XML Parsing Error at 1:442. Error 9: Invalid character

Aktif .

ET?KETLER:El Cezire

el-cezire40 ülke ve 70’in üzerinde noktada haber bürolar? bulunan Katar merkezli El Cezire, yakla??k 4 y?ll?k haz?rl???n ard?ndan Türkiye'de internet üzerinden yay?na geçiyor. 

Al Jazeera, Türkçe yay?n yapacak haber portal?n?n aç?l?? tarihini duyurdu. Al Jazeera 22 Ocak’ta Türkiye'de, aljazeeraturk.com, mobil uygulamalar ve Al Jazeera Türk Dijital Dergi ile online olarak yay?na girecek. 

Al Jazeera’n?n yakla??k bir y?l sonra da televizyonu devreye sokmas? bekleniyor. Televizyon binas?n?n ?stanbul Topkap?’daki in?aat? ve iç düzenlemeleri devam ediyor.

Al Jazeera Türk Genel Müdürü ?smail K?z?lbay, Arapça, ?ngilizce ve Balkan dillerinde yay?n yapan üç kanal?n ard?ndan Al Jazeera Network'ün son üyesi olan Al Jazeera Türk’ün, Türkçe'nin konu?uldu?u ve anla??ld??? co?rafyaya hitap edece?ini belirtiyor.

K?z?lbay, haber televizyonu anlam?nda Türkiye’de bir ç???r aç?laca??n? kaydederek, "Hedef kitleyi ba?ta Türkiye olmak üzere Türkçe'nin konu?uldu?u bütün co?rafyalar olarak tan?mlad?k. Bu Avrupa, Balkanlar, Kafkasya ve Orta Asya ile Ortado?u’da a?a?? yukar? 130-140 milyonluk bir kitle demek" dedi.

"Daima insan?n yan?nda"

Al Jazeera Türk Haber Direktörü Gürkan Zengin, Al Jazeera Türk çal??anlar?n?n herhangi bir siyasi ve ticari kayg? olmaks?z?n editoryal ba??ms?zl?k içinde hareket etme imkân?na sahip olduklar?n? söyledi. "Haberde do?ruluk ve tarafs?zl?k, görü?lere e?it mesafede durmak ve ‘daima insan?n yan?nda’ olmak habercilikte temel ?iâr?m?z olacak"  dedi.

Haber merkezinin kanal?n bölgesel vizyonuna uygun ?ekilde olu?turulmakta oldu?unu belirten Zengin, "Haber merkezimizde sekiz ayr? dil konu?uluyor. Farsça’dan Rusça’ya kadar hemen hemen bütün bölge dillerini konu?an arkada?lar?m?z var" diye konu?tu.

Al Jazeera Türk Online Müdürü Can Tüzüner, dünyada medyan?n dijital ça?a ayak uydurmak için yat?r?mlar yapt???n? ifade ederken, "Biz dijital haber merkezimiz ile bir rol model olu?turuyoruz. Haber merkezinde olu?turulan haberlerin tümü hem dijital hem de görüntülü medyaya servis edilebilecek. Televizyon yay?n?na da geçti?imizde ayn? merkezden haberi payla?abilece?iz. ?nternet, insanlara zaman ve mekandan ba??ms?z haber eri?imi imkan? tan?yor. Bu yaln?zca bir haber sitesi de?il, her türlü haber videolar?n?n, belgesellerin, dünyan?n her noktas?nda yer alan muhabirlerimizden gelen haberlerin Türkçe konu?an tüm co?rafyalara ula?mas?n? sa?layacak bir portal. Haber üretmenin yan? s?ra sürekli geri bildirimlerle beslenen, okuyucusunun dü?üncelerine de?er veren bir yay?nc?l?k anlay???na sahibiz" dedi.

Al Jazeera, 1996 y?l?nda Katar'da kuruldu. Al Jazeera, Arapça'da 'ada' anlam?na geliyor. Katar'?n Körfez'deki co?rafi konumundan hareketle kanala bu isim verildi.

DKM AR??V?N? GOOGLE'DA ARAYIN

DKM'N?N 1998-2001 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

DKM'N?N 2001-2003 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

DKM'N?N 2003-2009 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

Untranslated Strings Designer

Hiçbiri