forkredit.com | Îôîğìëåíèå ó÷àñòêà | vivaspb.com | finntalk.com
Hata
  • XML Parsing Error at 1:456. Error 9: Invalid character
  • XML Parsing Error at 1:442. Error 9: Invalid character

Aktif .

ET?KETLER:El Cezire Türk

el-cezireAl Jazeera Türk Haber Portal?, mobil uygulamalar ve Al Jazeera Türk dijital dergi yay?na girdi.

Al Jazeera Türk Haber Portal? aljazeera.com.tr, mobil uygulamalar ve Al Jazeera Türk dijital dergi yay?na girdi. 22 Ocak 2014 ak?am? medya ve i? dünyas?n?n önde gelen isimlerinin kat?l?m? ile bir tan?t?m toplant?s? gerçekle?tirildi. Al Jazeera Türk’ün Türkiye’deki medya ortam?na yeni bir soluk getirmesi bekleniyor.

40 ülke ve 70’in üzerinde noktada haber bürolar? bulunan medya devi Al Jazeera, markas?n? Türkiye’ye ta??yor. Al Jazeera, Türkçe yay?n yapan haber portal?n?n kurulu?unu bir toplant? ile duyurdu. Al Jazeera Türk, ?imdilik online olarak yay?na giriyor, yakla??k bir y?l sonra da televizyonu devreye sokmay? planl?yor. Televizyon binas?n?n ?stanbul Topkap?’daki in?aat? ve iç düzenlemeleri devam ediyor.

"B?RB?R?M?ZDEN Ö?RENECE??M?Z ÇOK ?EY VAR"

Al Jazeera Türk tan?t?m gecesinde aç?l?? konu?mas?n? Al Jazeera Network Genel Direktörü Dr. Mostafa Souag gerçekle?tirdi. Souag “ Bu gece, profesyonel medyayla ilgili bu kadar çok insanla bir arada olmak gurur verici. Profesyonellik dengeyi, objektifli?i gerektirir ve biz bu anlamda Al Jazeera Network olarak Türkiye’ye medya anlam?nda çok ?ey kataca??m?za inan?yoruz. Ayn? zamanda Türkiye’nin, Türk medyas?n?n da deneyimlerinden bizim ö?renecek çok ?eyimiz var. Türk insan?n?n tarihi dolduran deneyimlerinden Al Jazeera’nin de faydalanaca??na inanc?m?z sonsuz” dedi.

Al Jazeera Türk Genel Müdürü ?smail K?z?lbay, Al Jazeera Türk’ün habercilik anlay???n?n sevilece?ine inand?klar?n? ifade ederek Al Jazeera Türk olarak habere ula?may? kolayla?t?rd?klar?n?n alt?n? çizdi. K?z?lbay; “Televizyonun aç?lmas?n?n gecikmesi ile ilgili pek çok ifade kullan?ld? oysa ki beklememizin sebebi uygun bir bina bulamay???m?z ve ortakl?k meseleleri idi. Dijital alana girdi?imizde ise asl?nda daha avantajl? bir konuma geldik. Dijital ortam size zamandan, mekandan ba??ms?z, engellenemeyen bir alan sunuyor. Genç ve heyecanl? bir ekibimiz var. Akl?m?zda habercilik, yüre?imizde insanl?kla yola ç?kt?k” dedi.

Al Jazeera Türk Haber Direktörü Gürkan Zengin, Al Jazeera Türk çal??anlar?n?n herhangi bir siyasi ve ticari kayg? olmaks?z?n editoryal ba??ms?zl?k içinde hareket etme imkân?na sahip olduklar?n? söyledi. “Haberde do?ruluk ve tarafs?zl?k, görü?lere e?it mesafede durmak ve ‘daima insan?n yan?nda’ olmak habercilikte temel ?iâr?m?z olacak” dedi.

Al Jazeera Türk Online Müdürü Can Tüzüner, dijital dergi ve mobil aplikasyonlar hakk?nda genel bilgileri payla?t?. Tüzüner, dünyada medyan?n dijital ça?a ayak uydurmak için yat?r?mlar yapt???n? ifade ederken, Al Jazeera Türk’ün farkl? ve yenilikçi dijital ürünlerle sektörde pek çok yenili?in öncüsü olaca??n? ifade etti.

Al Jazeera Türk Haber Direktörü Metin Mutano?lu, Dr. Souag’?n haber merkezlerinde yapt??? konu?mas?nda kendilerine “Bilgi güçtür, siz insanlara bu gücü veriyorsunuz” dedi?ini söyleyerek sözlerine ba?lad?. Mutano?lu; “Biz dijital haber merkezimiz ile bir rol model olu?turuyoruz. Haber merkezinde olu?turulan haberlerin tümü hem dijital hem de görüntülü medyaya servis edilebilecek. Televizyon yay?n?na da geçti?imizde ayn? merkezden haberi payla?abilece?iz. Muhabirlerimiz alanda kendi çekimini, seslendirmesini, montaj?n? yaparak haberi tam bir paket haline getirebilmeleri için e?itimler ald?lar. Her zaman, olay?n içinden en do?ru haberi verme felsefesi ile çal???yorlar” dedi.

Al Jazeera Türk Programlar Direktörü Mustafa Özkaya “25 ki?ilik her biri sahas?nda uzman çok de?erli bir ekiple, televizyon yay?n? için üretmeye iki y?l önce ba?lad?k. Al Jazeera belgeselleri haberin nabz?n? tutan haber belgeselleri olacak. Belgesellerde temel önceli?imiz denge ve gerçeklik olacakt?r. Bütün taraflara mikrofon uzat?lacak, ancak ate?li savunucular?n öne ç?kt??? de?il, çokça ate?in dü?tü?ü yerde ya?ayan insanlar?n hikâyelerini görece?iz. Bu nedenle kamerayla içeriden bak??larla insanlar?n hayatlar?na dokunaca??z. Yerde dokundu?umuz her bir dal tanesi topra??n alt?nda gömülü büyük köklerin uzant?s? olacak oldu?undan ayn? zamanda genel konulara da do?rudan dokunmu? olaca??z” dedi.

Aç?l?? gecesinde Al Jazeera muhabirleri Diyarbak?r, Montrö, Ankara, Bosna, Bakü, Erbil ve Nusaybin’den geceye ba?lanarak tebrik mesajlar?n? ilettiler.  

DKM AR??V?N? GOOGLE'DA ARAYIN

DKM'N?N 1998-2001 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

DKM'N?N 2001-2003 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

DKM'N?N 2003-2009 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

Untranslated Strings Designer

Hiçbiri