forkredit.com | | vivaspb.com | finntalk.com
Hata
  • XML Parsing Error at 1:456. Error 9: Invalid character
  • XML Parsing Error at 1:442. Error 9: Invalid character

Nabi Avc? medya mensuplar?yla biraraya geldi...

Aktif .

nabi-avciiMilli E?itim Bakan? Nabi Avc?, e?itim alan?nda yap?lan son de?i?iklikleri anlatma zere ?stanbul'da medya mensuplar?yla bir araya geldi. 

Ortaky Feriye Lokantas?'nda gerekle?en yemekli toplant?, yakla??k 4 saat srd. Milli E?itim Bakanl???'n?n st dzey brokratlar?n?n da yer ald??? toplant?da, yeni s?nav sistemi ve E?itim Kurumlar? Ynetici Grevlendirme Ynetmeli?i'ndeki de?i?iklikler hakk?nda medya mensuplar?na bilgi verildi.

Toplant? esnas?nda baz? medya mensuplar?n?n yeni seme sistemi ve ynetici seimiyle ilgili ele?tiriler getirmesi dikkat ekti. Toplant? kat?l?mc?lar? aras?nda olan Milliyet Gazetesi e?itim yazar? Abbas gl ise Milli E?itim brokratlar?n? hedef alan yorumlarda bulundu. 

Gl'nn brokratlarla ya?ad??? gereksiz polemikler toplant?n?n uzamas?na neden olurken, di?er kat?l?mc?lar?n tepkisini ekti... 

??te e?itimde yeni dnemin ayr?nt?lar?... 

-Mill E?itim Bakanl???, 2014-2015 e?itim ?retim y?l? iin orta?retim kurumlar?na yerle?tirme i?lemlerinin temel esas ve usullerini tamamlad?. Uygulama, ?rencileri ?renim grmek istedikleri okul trne yerle?tirmeyi ve yerle?tirme maliyetini azaltarak yerle?tirme srecini daha da etkin k?lmay? hedefliyor.

-Grev sresi uzat?lacak mdrler, ile mili e?itim mdrleri, ?ube mdrleri, ?retmenler, okul aile birli?i ba?kan? ve ba?kan yard?mc?s? ile ?renci meclisi ba?kan? taraf?ndan de?erlendirilecek. Bu de?erlendirme sonucunda 75 ve zerinde puan alan mdrlerin grev sreleri uzat?lacak.

-Dn?m program?na erken ba?vuran dershanelere, Dn?m Program? De?erlendirme Formu zerinde, dnem nceli?ine gre yksek puan verilecek. Dershanelerin zel okula dn?trlmesi srecinde ba?vurular, 2 Hazirandan itibaren 7 dnemde al?nacak.

 -Mill E?itim Bakanl???, nmzdeki gnlerde de benzer al??malar?, dzenleyece?i toplant?larla kamuoyunun gr?lerini alarak sunmay? planl?yor.

Mill E?itim Bakan? Nabi Avc?, kamuoyunun a?klanmas?n? bekledi?i 2014-2015 E?itim- ?retim Y?l? ?in Orta?retim Kurumlar?na Yerle?tirme ??lemlerinin Temel Esas Ve Usulleri, E?itim Kurumlar? Ynetici Grevlendirme Ynetmeli?i ve  Dershanelerin zel Okullara Dn?trlmesine ?li?kin Esaslar? a?klad?.

Bakan Avc?, beraberinde bakanl?k brokratlar? ile gazetelerin e?itim editrleriyle ?stanbulda bir araya geldi. Selamlama konu?mas?na, geen y?l yeniden bulu?man?n szn verdi?ini an?msatarak ba?layan Bakan Avc?, Mill E?itim Bakanl??? gndemindeki nemli konuyu hem isti?are etmek hem de detaylar?n? a?klamak zere byle bir toplant?n?n dzenlendi?ini ifade etti.

Daha sonra s?ras?yla bakanl?k brokratlar?, ayr? dzenlemeye ili?kin ayr?nt?lar? payla?t?.

L?SELERDE BO? KONTENJAN SORUNUNUN NNE GE?L?YOR

2014-2015 E?itim ?retim Y?l? ?in Orta?retim Kurumlar?na Yerle?tirme ??lemlerinin Temel Esas Ve Usullerine gre, Mesleki ve Teknik E?itim Genel Mdrl? ile Din ?retimi Genel Mdrl?ne ba?l? tm okullar, Anadolu Lisesi statsne dn?trlmesiyle art?k tm okul trlerine Yerle?tirmeye Esas Puan ile ?renci al?nacak.

Mesleki ve Teknik E?itim Genel Mdrl?ne ba?l? okullar? tercih eden ?renciler daha nceki y?llarda do?rudan blm tercihi yaparken, 2014 itibariyle okul tercihi yapacak ve ?rencilerinin ortak dersleri ald??? 9. s?n?ftaki ba?ar?s?, yetene?i ve iste?i dikkate al?narak 10. s?n?fta blmlere yerle?tirilecek. Mesleki ve Teknik E?itim Genel Mdrl? ile Din ?retimi Genel Mdrl?ne ba?l? Anadolu lisesine yeni dn?trlen okullarda ?ube kontenjan? 34, ihtiya olmas? halinde en fazla 40 olacak.

?retmen Liseleri Di?er Liselere Dn?yor

YK taraf?ndan Anadolu ?retmen lisesi ?rencilerinin, ?retmen yeti?tiren blmleri tercih etmeleri halinde ek puan verilmesi uygulamas?n?n kald?r?lmas? nedeniyle bu liseler yksek?retimde ?retmen yeti?tiren alanlara kaynakl?k etme i?levini yitirdi. Bu kapsamda, Anadolu ?retmen liseleri, sosyal bilimler, fen ve Anadolu liselerine dn?trlecek. Fen liselerinde de sosyal bilimler liselerinde oldu?u gibi 2014-2015 e?itim ?retim y?l?ndan itibaren haz?rl?k s?n?f? zorunlu hale getirilecek.

 

Taban Puan Uygulamas? Da Kalk?yor

Bu y?l ilk kez gerekle?tirilen Temel E?itimden Orta?retime Gei? Sistemi ncesinde uygulanan SBS sisteminde, yerle?tirme i?lemleri taban puan esas?na gre yap?ld??? iin 201 puan?n alt?nda kalan ?renciler, s?navla ?renci alan orta?retim kurumlar?na yerle?tirilmiyordu. Yeni Temel E?itimden Orta?retime Gei? Sisteminde ise ?rencilerin hali haz?rda okullarda girdikleri yaz?l?lardan biri merkezi ve daha denetimli gerekle?tirildi?i iin 6, 7 ve 8. s?n?f ba?ar?lar? ile olu?an Yerle?tirmeye Esas Puan marifetiyle s?ralamaya dayal? yerle?tirme yap?lacak. Bylece 201 taban puan uygulamas?n?n mevcudiyeti ortadan kalkacak.

 

zel Okullar Ve Burs Kontenjanl?

zel okullar?n burslu ?renci kontenjanlar?na yerle?tirme i?lemleri Temel E?itimden Orta?retime Gei? Sistemi ile yap?lacak. zel okullar burslu ?rencileri Trkiye ap?nda yzde 5lik dilim ierisinden alacak. Yerel ?artlar? dolay?s?yla Trkiye geneli yzde 5lik dilimden ?renci alamayan zel okullar, bo? kalan burslu kontenjanlar?n? il ap?ndaki yzde 5lik dilimden doldurabilecek. zel okullar burslu ald?klar? ?rencilerin bursluluklar?n?, ba?ar?s?zl?k, s?n?f tekrar? gibi hibir ek ?art ve ykmllk aramadan e?itim-?retim sresi boyunca devam ettirecek. E?itim, yemek ve ula??m cretleri bursluluk kapsam?nda olacak. zel okullar, bursluluk dahilindeki pansiyon bilgisine tercih k?lavuzunda yer verecek.

Tercihlerde ?zlenecek Yol

Yerle?tirme i?lemleri bu de?i?ikler do?rultusunda yedek liste yap?lmaks?z?n tek seferde gerekle?tirilecek. Buna gre, ncelikle ?renciler e?er zel yetenek s?nav? ile ?renci alan bir orta?retim kurumuna veya zel ?retim kurumlar?ndan birine kay?t yapt?racaksa, tercih giri? ekran?ndaki, "zel Yetenek S?nav? ile ?renci Alan Bir  Orta?retim Kurumuna Yerle?tim" ya da "zel ?retim Kurumlar?ndan Birine Kay?t Yapt?rd?m" butonlar?ndan kendisine uygun olan? i?aretleyecek. Bylece bu ?rencilerin tercih i?lemlerini tamamlayacak.

Bu okullar? tercih etmeyen ?renciler ise giri? ekran?ndaki "Tercih Yapmak ?stiyorum" blmn i?aretleyecek. Bu blm i?aretleyen ?rencilerden A ve B olmak zere iki grupta tercih al?nacak. "Tercih Yapmak ?stiyorum" butonunu i?aretleyen ?rencilerin kar??s?na, ilk olarak okul isimlerini ierecek, 15 seenekli A Grubu tek tercih listesi ?kacak. ?renciler bu alanda istedikleri tm okullar? tercih edebilecek ve yerle?tirmeleri buna gre yap?lacak. ?rencilerin A grubu tercihleri, tercih listelerinde yer alan okullar?n tercih kodlar?na gre yap?lacak.

?renciler A grubuna tercih yazarken ayn? zamanda okul trlerinin yer ald??? B grubu giri? ekran?nda da tercihlerini yapacak.  B Grubu tercih listesinde, "fen lisesi, sosyal bilimler lisesi, Anadolu meslek ve teknik lisesi, Anadolu imam hatip lisesi, ok programl? Anadolu lisesi ve Anadolu lisesi" okul trlerinin yer ald??? alanlar bulunacak. A Grubu tercihlerinden birine yerle?emeyen ?renciler,  B Grubu tercih listesinde s?ralad?klar? okul trlerine yerle?tirilecek. Bu tercihlerine yerle?emeyen ?renciler, puan?na gre, adres ve kontenjan dikkate al?narak, sistem taraf?ndan uygun okullara konulacak.

 

Bo? Kalan Kontenjanlara Nakil Yoluyla Geilecek

Yerle?tirme sonras?nda bo? kalan kontenjanlara da Orta?retim Ynetmeli?inin nakil esaslar? do?rultusunda nakil yoluyla ?renci kaydedilebilecek. Nakil talebinde bulunan ?rencilerin nakilleri, a?k kontenjan bulunmas? ve puan stnl? esas al?narak otomatik olarak gerekle?tirilecek. Uygulamada, 25-28 A?ustos tarihleri aras?nda nakil mracaatlar? al?nacak. Uygulamada, 29 A?ustos saat 19.00da nakil i?lemleri tamamlanacak. Bu i?lemler sonucunda da bo? kalan kontenjanlar iin nakil i?lemleri eyllde de haftal?k periyotlarla devam edecek.

Yerle?tirme Takvimi De Belli Oldu

Ortak s?navlar?n puanlar? 11 Haziranda a?klanacak. Takvimde, 16-20 Haziran tarihleri aras?nda s?nav sonular?na itiraz edilebilecek. Kontenjanlar da 4 Temmuzda a?klanacak. 

Takvimde, 7 Temmuzda 8. s?n?f yerle?tirmeye esas puanlar? a?klanarak, 31 Temmuz-8 A?ustos tarihleri aras?nda da tercihler gerekle?tirilecek. Tercih sonular? ise 22 A?ustosta a?klanacak.

YNET?C? ATAMALARINDA BA?ARIYA ENDEKSL? OBJEKT?F LTLER

E?itim Kurumlar? Ynetici Grevlendirme Ynetmeli?i gre, okul mdrl?, mdr ba?yard?mc?l??? ve mdr yard?mc?l???, ?retmenlerce ikincil grev kapsam?nda yrtlecek ve bir kadro olmayacak. E?itim kurumu yneticili?i grevlerinin "kazan?lm?? hak" olarak alg?lanmas? veya "Yneticilik grevi, yneticilerin istekleri d???nda sonland?r?lmayaca??" anlay???n?n nne geilerek, hukuki itilaflar da nlenecek.

Ayn? Okulda, Ayn? Unvanla En Fazla 8 Y?l Yneticilik Yap?lacak

Ynetmeli?e gre, 4 y?ll?k grev sresini tamamlayan yneticinin grevleri ders y?l? bitiminde sona erecek. Ancak de?erlendirme sonucunda ba?ar?l? olanlara, ayn? veya ba?ka e?itim kurumunda, 4 y?l daha grev yapma imkan? sa?lanacak. Yneticilerin zorunlu rotasyon yerine istekleri dhilinde ba?ka e?itim kurumlar?na gei?lerinin sa?lanmas? iin bir ynetici ayn? okulda ayn? unvanla 8 y?ldan fazla yneticilik yapamayacak. 

Hlihaz?rda Mdrler 75 Ve zeri Puan Al?rsa Grev Sreleri Uzat?lacak

Grev sresi uzat?lacak mdrler, ile mili e?itim mdrleri, ?ube mdrleri, ?retmenler, okul aile birli?i ba?kan? ve ba?kan yard?mc?s? ile ?renci meclisi ba?kan? taraf?ndan de?erlendirilecek. Bu de?erlendirme sonucunda 75 ve zerinde puan alan mdrlerin grev sreleri uzat?lacak. Bu uygulama yaln?zca mdrlerin grev srelerinin uzat?lmas?yla s?n?rl? kalmayacak; bundan sonra mdrlk yapacaklar?n da rehberi olacak. Daha nce mdrlk grevinde bulunanlar ile ilk defa mdrl?e grevlendirilmek zere ba?vuranlar, de?erlendirme ve szl s?nav zerinden 2 a?amal? bir sisteme tabi tutulacak. Bu de?erlendirme sonucunda da ba?ar?l? olanlar, tercihleri dikkate al?narak, puan stnl?ne gre mdr olarak grevlendirilecek. Grev sreleri uzat?lmayan mdrler de yeniden grevlendirmek zere tekrar ba?vurabilecek. 

Ynetmelikte Kad?n Yneticilere Pozitif Ayr?mc?l?k

?rencilerin tamam? k?z olan e?itim kurumlar?n?n mdrleri ve bu kurumlar ile yat?l? k?z ?rencisi bulunan e?itim kurumlar?n?n mdr yard?mc?lar?ndan en az biri kad?n olacak. Karma e?itim yap?lan ve mdr yard?mc?s? say?s? 3 ve daha fazla olan e?itim kurumlar?n?n mdr yard?mc?lar?ndan da en az birinin kad?n adaylar aras?ndan grevlendirilmesi ve meslek liselerinin mdr yard?mc?lar?ndan en az birinin meslek derslere alan ?retmenleri aras?ndan belirlenmesi esas al?nd?. Ayn? uygulama spor liseleri, gzel sanatlar liseleri, sosyal bilimler liseleri ile imam hatip ortaokullar?nda da bu e?itim kurumlar?n?n niteliklerine uygun olarak yap?lacak.

 Art?k Okul Mdr,  Kendi Ekibini Kuracak 

Uyumlu bir ekip olu?turarak daha etkin ve verimli bir al??ma ortaya konulmas? amac?yla mdr ba?yard?mc?s? ve mdr yard?mc?lar?, mdr taraf?ndan belirlenecek.

Ynetmeli?e gre, 2011 y?l? Ekimde yap?lan E?itim Kurumlar? Mdrl? Seme S?nav?nda ba?ar?l? olanlardan s?nav sonular?na gre mdrl?e grevlendirilmesi yap?lmayan, ancak mdrl?e grevlendirmek zere ba?vuranlar?n, s?nav sonular?n?n geerlilik sresiyle s?n?rl? olmak zere de?erlendirilmeye tabi tutulmaks?z?n do?rudan szl s?nava al?nmas?n? da ngryor.

DERSHANEDEN ZEL OKULA DN?ENE NEML? TE?V?KLER

Dershanelerin zel okula dn?trlmesine ili?kin esaslar, ncelikle zel okullar ad?na bir avantaj retmeyi hedefliyor. Bylece zel okullar?m?z?n daha reel bir ?ekilde desteklenmelerine ve sistemin kendi kendini geli?tiren bir hale getirilmesine zemin haz?rlanmas? hedefleniyor.

zel okullar fiziki yap?lar?, ynetim organizasyon sreleri, e?itim ?retim sreleri, destek hizmetleri standart alanlar? zerinden akredite edilecek. zel okullar?n akreditasyon sistemi ile te?vik sistemi ise birbiriyle ba?lant?l? yrtlecek.

zel Okul Dn?mne ?li?kin Esaslar

Dershanelerin zel okula dn?trlmesine ili?kin esaslar?n belirlendi?i k?lavuza gre, Dn?m program?na ba?vuracak dershane ve ?renci ett e?itim merkezleri, 1 Eyll 2015e kadar dn?m program?na Bakanl?ka MEBB?Ste olu?turulan Dn?m Program? Modl zerinden ba?vuracak. 

14 Mart 2014te faal olan dershanelerle 5580 say?l? Kanunda yap?lan dzenlemelere gre gerekli dn?m tamamlamayan ?renci ett e?itim merkezlerinin e?itim ?retim faaliyetlerine ise 1 Eyll 2015te son verilecek.

Ba?vurular Yedi Dnem Halinde Al?nacak

Dn?m program?na erken ba?vuranlara, Dn?m Program? De?erlendirme Formu zerinde, dnem nceli?ine gre yksek puan verilecek.

Ayn? ilde ve bir ba?ka dershanenin ?ubesi olmaks?z?n 14 Mart 2014 itibar?yla en az y?ld?r faaliyet gsteren birden ok dershanenin kurucular? bir araya gelerek kurduklar? ?irket tzel ki?iliklerince dn?m program?na ba?vurmalar? halinde, bina kiralama ve irtifak hakk? kullan?m?nda ncelikle de?erlendirilecek. Ayn? ilde ve bir ba?ka dershanenin ?ubesi olmaks?z?n faaliyet gsteren birden ok dershanenin kurucular? bir araya gelerek kurduklar? ?irket tzel ki?iliklerince dn?m program?na ba?vurmalar? halinde Dn?m Program? De?erlendirme Formuna gre her dershane iin puan verilecek.

Dn?m program?na al?nan kurumlar, kurucular?n?n veya kurucu temsilcilerinin talep etmeleri ve Bakanl???n uygun grmesi kayd?yla dn?m program?ndan ?kabilecek.

Programa al?nd?ktan sonra kapanan kuramlar?n kurucular? istemeleri halinde dn?m program? do?rultusunda hareket edebilecek. Dn?m program?ndan ?kan ve kapanan bu kurumlar iin 5580 say?l? Kanunun ilgili hkmleri sakl? kalacak.

Ayn? kurucuya ait her dershane ve ?renci ett e?itim merkezi iin ayr? ayr? dn?m program?na ba?vuru yap?lacak. Dn?m program?na al?nmak zere birden ok kurumu iin ba?vuran kurucu, bu kurumlar?n? dn?m program? do?rultusunda tek kuruma dn?trebilecek.

Kurumlar, dn?m program?na al?nmalar? kayd?yla 2018-2019 e?itim ?retim y?l?n?n bitimine kadar okul ncesi e?itim kurumu, ilkokul, ortaokul ve temel lise olarak faaliyet gsterebilecek.

Ba?vurular 2 Haziranda Ba?layacak

Ba?vurular, kurucu veya kurucu temsilcisi taraf?ndan, 2 Hazirandan itibaren 7 ba?vuru dneminde 1 Eyll 2015e kadar, Bakanl?ka MEBB?Ste olu?turulan Dn?m Program? Modl zerinden yap?lacak.

Birinci dnem ba?vurular? 2 Haziran- 4 A?ustos 2014, ikinci dnem ba?vurular? 5 A?ustos-27 Ekim 2014, nc dnem ba?vurular? 28 Ekim-31 Aral?k 2014, drdnc dnem ba?vurular? 2 Ocak- 2 Mart 2015, be?inci dnem ba?vurular? 3 Mart-4 May?s 2015, alt?nc? dnem ba?vurular? 5 May?s-6 Temmuz 2015, yedinci dnem ba?vurular? 7 Temmuz-31 A?ustos 2015te al?nacak.

Ayn? ilde ve bir ba?ka dershanenin ?ubesi niteli?inde olmaks?z?n faaliyet gsteren birden ok dershanenin kurucusunun bir araya gelerek kurduklar? ?irket tzel ki?ili?i ad?na, yetkili genel kurul veya ynetim kurulunca yetkilendirilen kurucu temsilcisi mracaat edecek.

Ba?vuru iin gerekli olan belgeler kurucu veya kurucu temsilcisi taraf?ndan MEBB?Ste olu?turulan Dn?m Program? Modlne i?lenecek.

Bakanl?k brokratlar?n?n sunumlar?n?n ard?ndan konulara ili?kin gazetecilerden gelen sorular? yan?tlayan Bakan Avc?, benzer konularla ilgili e?itim editrleri ile yeniden bir araya gelmeyi arzu etti?ini szlerine ekledi.

 

DKM AR??V?N? GOOGLE'DA ARAYIN

DKM'N?N 1998-2001 ARASINDAK? AR??V? ??N TIKLAYIN

DKM'N?N 2001-2003 ARASINDAK? AR??V? ??N TIKLAYIN

DKM'N?N 2003-2009 ARASINDAK? AR??V? ??N TIKLAYIN

Untranslated Strings Designer

Hiçbiri