forkredit.com | Îôîğìëåíèå ó÷àñòêà | vivaspb.com | finntalk.com
Hata
  • XML Parsing Error at 1:456. Error 9: Invalid character
  • XML Parsing Error at 1:442. Error 9: Invalid character

Aktif .

ET?KETLER:Ahmet Davuto?lu

ahmet-davutoglu-650CNN Türk'ün internet sitesi, Ahmet Davuto?lu'nu ele?tirmek isterken büyük bir terbiyesizli?e imza atm?? ve Atilla Ta?'?n küfürlü tweetini man?etten yay?nlam??t?.

Konuyla ilgili olarak CNN Türk bugün özür diledi. Öte yandan denetimde ihmali görülen sorumlular?n yaz?l? olarak uyar?ld???, sorunlu yay?n? yapan Sosyal Medya editörünün de i?ine son verildi?i duyuruldu.

CNN Türk'ten yap?lan aç?klama ?öyle:

Cumhurba?kanl??? seçimi yay?nlar? s?ras?nda, ünlülerin sosyal medyada yer alan çok say?da yorumlar?ndan yap?lan bir seçkiye cnnturk.com sitesinde yer verilmi?tir.

Bu yorumlar aras?nda, D??i?leri Bakan? Say?n Ahmet Davuto?lu'nu rencide edecek bir ifadenin bulundu?u bir tweet mesaj? da yer alm??t?r.

11 A?ustos gününün çok erken saatlerinde ve dikkatsizlik sonucu cnnturk.com web sitesinde ve twitter hesab?nda yer alan bu ifadeler, hiç bir ?ekilde CNN Türk'ün yay?n üslubunu ve kurumsal tavr?n? yans?tmamaktad?r.

Yap?lan i?, Do?an Yay?n Grubu Ortak De?erleri'nin ve Yay?n ?lkeleri'nin aç?k ve net ihlalidir.

Konunun dikkatimize gelmesinin hemen ard?ndan, söz konusu ifade her türlü yay?n platformumuzdan kald?r?lm??, olay?n meydana geli? ?ekli de?erlendirilmi?tir. Bu de?erlendirme sonucu, denetimde ihmali görülen sorumlular?n yaz?l? olarak uyar?lmas?na, sorunlu yay?n? yapan Sosyal Medya editörüyle i? ili?kimizin derhal sonland?r?lmas?na karar verilmi?tir.

CNN Türk olarak, Yay?n ?lkeleri'mize ayk?r? davran??lara müsamaha göstermemizin sözkonusu olmad???n? bir kez daha belirtir, D??i?leri Bakan? Say?n Ahmet Davuto?lu'ndan içtenlikle özür dileriz.

Kamuoyuna sayg?lar?m?zla duyururuz.

DKM AR??V?N? GOOGLE'DA ARAYIN

DKM'N?N 1998-2001 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

DKM'N?N 2001-2003 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

DKM'N?N 2003-2009 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

Untranslated Strings Designer

Hiçbiri